Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Datgeliadau Hydref 2016

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a dderbyniwyd yn Hydref 2016.

Cyfeirnod ATI Crynodeb o'r cais Deddfwriaeth Gwybodaeth a Ryddhawyd
ATI-10699a Gwybodaeth ynglŷn â gwaith tirlunio a chwympo coed ym Machen a Rhisga EIR (2004) Wedi cau
ATI-11031b Gwybodaeth ynglŷn â chyflawni dŵr o'r Llyn Padarn, gan gynnwys costau ariannol a bartion EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11384a Copïau o unrhyw gwynion ynghylch y gwaith a gyflawnwyd ar Gilffordd sy'n mynd dros Eglwysilan cyffredin EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-11124c Copïau o hysbysiadau gorfodi a gyflwynir ym mis Tachwedd 2011. EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-11334a Costau Cyfoeth Naturiol Cymru gwariant ar waith cynnal a chadw sy'n ymwneud â Mornant Porth Tywyn EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11377a Hysbysiad o benderfyniad a dogfennau perthnasol sy'n ymwneud ag ardrethi eiddo GWAG/AB3294C EIR (2004) Adolygu ymateb anfonwyd EIR 13 / DPA
ATI-11324a Copïau o'r adroddiadau datgoedwigo ailblannu ffordd Llanfair EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11372a Copïau o adroddiadau gan Cyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Cefn Gwlad Cymru sy'n ymwneud â ffermydd pysgod (gan gynnwys ffermydd pysgod a physgod cregyn) o dan ddifrod amgylcheddol Rheoliadau (Atal ac Adfer) (Cymru) 2009 EIR (2004) Nid yw'r wybodaeth yn cael ei gadw gan CNC EIR 12.4a. Nid ydym yn cadw gwybodaeth
ATI-11314a Gwybodaeth am Helfa Llangibby a Curre, gan gynnwys dyddiadau a choetiroedd yr effeithir arnynt. EIR (2004) Nid yw'r wybodaeth yn cael ei gadw gan CNCEIR 13 / DPA
ATI-11216a Copi o'r hysbysiad rheoliad 37 a gyhoeddwyd ar 18 Rhagfyr 2015 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-11383b Cofrestr o asedau sydd ar gael i fynd i'r afael â llifogydd yng Nghymru (cychod ac ati.) EIR (2004) Nid yw'r wybodaeth yn cael ei gadw gan CNC EIR 12.4a. Nid ydym yn cadw gwybodaeth
ATI-11383a Gwybodaeth am ddigwyddiadau llifogydd sy'n ymwneud â tân ac achub rhwng 2010 a 2016 EIR (2004) Nid yw'r wybodaeth yn cael ei gadw gan CNC EIR 12.4a. Nid ydym yn cadw gwybodaeth
ATI-11268a Gohebiaeth ac ymgynghoriadau ynghylch ffurflen gais Brith y Gors EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-11371a Copi o adroddiad halogiad ar gyfer NP4 7EG Talywain EIR (2004) Nid yw'r wybodaeth yn cael ei chadw gan CNC EIR 13 / DPA
ATI-10476c Dogfennau CCG yn ymwneud â cwympo coed yn Harlech gan gynnwys rhestr o'r holl safleoedd adfer gorgors a ffermydd gwynt EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-11190b Copïau o atodiadau ar gyfer yr ymgynghoriad Morlyn Llanw Bae Abertawe EIR (2004) Complete response sent
ATI-11316a Gohebiaeth ynghylch tynnu allan o gynllun ynni dŵr Rhaeadr Conwy, gan gynnwys ceisiadau mewnol Cyfoeth Naturiol Cymru a diweddaru'r cynllun rheoli basn afon. EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-11323a Cyfathrebu a dogfennau ynglŷn â Hurio Peiriannau Burton gan gynnwys nodiadau throsglwyddo gwastraff, derbynebau ac anfonebau EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-10793b Casglu data arolwg yn fferm Tŷ To Maen gan Neal Soil Suppliers EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11124b Copïau o ffurflenni CAR Befesa Salt Slags Limited EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-11219a Latest information on Refuse Derived Fuel exports for Wales EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11257a Copi o adroddiad NIRS ar gyfer Ty Stonewall, 1 Broadway, Bont-faen EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-11260a Copïau o'r adroddiadau didol a difa ar gyfer pob rhywogaeth o geirw a baedd Fforest y Ddena EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11282a Copïau o fanylion data allforio Tanwydd yn Deillio o Sbwriel ar gyfer y 3 blynedd diwethaf yng Nghymru EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11325a Gwybodaeth am hysbysiadau erlyniadau, rhybuddion neu orfodi yn erbyn RNA PLANT ers 2011 EIR (2004) Nid yw'r wybodaeth yn cael ei gadw gan CNC EIR 12.4a. Nid ydym yn cadw gwybodaeth
ATI-11125a Gwybodaeth a gyflwynwyd/a grybwyllir yn y cyfarfod ym mis Ionawr ynghylch Morlyn Llanw Bae Abertawe EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd yr wybodaeth yn rhannol EIR 12.4a.Nid yw'r wybodaeth gennym EIR 13 / DPA
ATI-11044a Copi o'r cais cynllunio i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy gan Beech Developments gyda’r cyfeirnod 0/41960 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-11129a Gwybodaeth yn ymwneud â prif lifddor anweithredol yn Harbwr Porthmadog EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11175a Gohebiaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a Gŵyl Rhif 6 ynghylch y perygl o lifogydd ar y safle cyn cynnal y digwyddiad EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn EIR 12.4(a) Nid ydym yn cadw gwybodaeth
ATI-11020a Gwybodaeth ynghylch gweithfeydd tyrbinau nwy cylch cyfun sydd yn cynnwys GE 206FA neu Alstrom. GT13E2 sy'n weithredol yng Nghymru EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11110a Gwybodaeth amddiffyn llifogydd afon Gwyrfai, gan gynnwys dogfennau, adroddiadau a data EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd yr wybodaeth yn rhannol EIR 12.4a.Nid yw'r wybodaeth gennym EIR 12.4(d) Yn cael ei gwblhau ar hyn o bryd.
ATI-11044b Copi o'r cais cynllunio i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy gan Beech Developments cyfeirnod 0/41960 EIR Appeal Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11074a Gohebiaeth sy'n ymwneud ag unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch adnewyddu prydlesu saethu EIR Extension Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd yr wybodaeth yn rhannol EIR 12.4a.Nid yw'r wybodaeth gennym EIR 13 / DPA
ATI-11318a Gwybodaeth am y weithdrefn Cynllun Ymadael Gwirfoddol Cyfoeth Naturiol Cymru a'r materion a nodwyd yn yr ohebiaeth ddiwethaf FOI (2000) Gyrrwyd ymateb cyflawn

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.