Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Datgeliadau Hydref 2015

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Hydref 2015.

Cyfeirnod Mynediad at Wybodaeth (ATI) Crynodeb o'r Cais Deddfwriaeth Gwybodaeth a Ryddhawyd Eithriad a ddefnyddiwyd
ATI-08337a Cais am Adroddiad Fferm Wynt Nant Y Moch EIR (2004) Anfonwyd gwrthodiad EIR 12.5(b) Cwrs cyfiawnder, achosion troseddol  EIR 12.5(f) Gwybodaeth a ddarparwyd yn wirfoddol
ATI-08347a Dogfennau'n ymwneud â Thorncroft Steel Limited EIR (2004) Gwrthod yn rhannol - anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-08426a Copi o drwydded torri coed FLA 050/205/15-16 FAO SS EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn EIR 13 / DPA
ATI-08029a Cyngor Tir a Llynnoedd a gwrthwynebiadau CNC i ddatblygiadau EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-07569b Cyfathrebiadau sy'n gysylltiedig ag unrhyw gofnodion ar gronfa ddata CCS sy'n ymwneud â Sundorne Products Apêl EIR Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 13 / DPA
ATI-08371a Manylion y tyllau turio trwyddedig yn ardal y prosiect, sy'n rhedeg o ochr ddeheuol Maesteg hyd at Caerau yn y gogledd EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 13 / DPA
ATI-08439a Gwybodaeth am y planhigfeydd pinwydd ger Rhaeadr Fawr EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-07977a Erlyniadau a chamau gorfodi sy'n berthnasol i fusnesau yng Nghymru sydd â thrwyddedau gwaredu / trin gwastraff i ddelio â deunyddiau y gellir eu hailgylchu a gwastraff cyffredinol. EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08372a Gwybodaeth yn ymwneud â dadansoddiadau deunyddiau WM3 y gwnaethpwyd cais amdanynt ac a dderbyniwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru. Yn benodol, hoffwn wybod sawl asesiad WM2 a WM3 y gwnaethpwyd cais amdanynt ac a dderbyniwyd gan yr asiantaeth EIR (2004) Nid yw CNC yn cadw'r wybodaeth yma EIR 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-08294a Monitro / archwilio datblygiadau ynni dŵr sy'n weithredol ym Mharc Cenedlaethol Eryri yn 2015. EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08402a Y fframwaith cyfreithiol sy'n berthnasol i golli olew ar y tir EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08503a Canllaw Gwasanaeth Cyfreithiol y Llywodraeth (GL S) i ddefnyddwyr a thaenlen tracio ar gyfer Asesiadau Effaith Amgylcheddol (coedwigaeth). EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 13 / DPA
ATI-08363a Datgeliad o'r holl agweddau Amgylcheddol ac asesiadau effaith ar gyfer Foel Fynyddau, Pontrhydyfen, Castell-nedd Port Talbot EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 13 / DPA
ATI-08466a Copi o ymgynghoriad cynllunio CNC sy'n ymwneud â chyfeirnod 2015/00360/FUL EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 13 / DPA
ATI-08539a Copi o'r holl gwynion a wnaed i CNC ynghylch Cynllun Ynni Dŵr Aberbodcoll EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 13 / DPA
ATI-08245a Nodiadau trosglwyddo gwastraff Lancashire Fuels 4U Ltd Apêl EIR Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08476a Cyfanswm y gwariant ar waith amddiffynfeydd môr ac amddiffynfeydd rhag llifogydd a arianwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru, a'i ragflaenydd, ar gyfer 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08361a Copi o'r rheolau gweithredu cyfredol sy'n rheoli gollyngiadau dŵr o gronfa ddŵr Llyn Brianne EIR (2004) Gwrthod yn rhannol - anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.5(a) Cysylltiadau rhyngwladol, amddiffyn, diogelwch gwladol, diogelwch y cyhoedd
ATI-08574a Cost yr astudiaeth pen bwrdd ar Nant Glan Ffyddion yn Astudiaeth Perygl Llifogydd Dyserth gan JBA Consulting EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08544a Gwybodaeth yn ymwneud â digwyddiad llygredd ar Fferm Jordanston EIR (2004) Gwrthod yn rhannol - anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.5(b) Cwrs cyfiawnder, achosion troseddol  EIR 12.5(f) Gwybodaeth a ddarparwyd yn wirfoddol
ATI-08498a Data allyriadau Gorsaf Bŵer Aberddawan EIR (2004) Gwrthod yn rhannol - anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth  EIR 13 / DPA

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.