Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Datgeliadau Hydref 2014

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI.

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a dderbyniwyd yn Hydref 2014

Cyf MaW Crynodeb o'r Cais Dyddiad a dderbyniwyd Deddfwriaeth  Gwybodaeth a rhyddhawyd Eithriad
ATI-05453a Gwybodaeth mewn perthynas â'r tendr a'r broses gaffael ar gyfer gwasanethau cyfieithu 04/09/2014 FOI (2000) Gwrthodwyd yn rhannol - Gyrrwyd gwybodaeth yn rhannol FOI Adran 40 Gwybodaeth bersonolFOI Adran 43 Diddordebau masnachol
ATI-05431a Cais Tata Steel am randdirymiadau 05/09/2014 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Gyrrwyd gwybodaeth yn rhannol EIR 12.5(e) Cyfrinachedd masnacholEIR 13 / DPA
ATI-05490a Gohebiaeth ynghylch "dad-ddyfrio" neu "fawn" ar safle Cylchffordd Cymru 12/09/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05537a Gwybodaeth mewn perthynas â llygredd ar fferm Cwrt Malle 16/09/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb golygedig EIR 13 / DPA
ATI-05546a Copïau o ohebiaeth gan swyddogion mewn perthynas â choridor M4 o amgylch Casnewydd 17/09/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05573a Asesiad Rheoliadau Cynefin yng Nghanolfan Ynni Arfaethedig Wrecsam 18/09/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymlaen i drydydd parti  
ATI-05562a Unrhyw wybodaeth CNC sy'n ymwneud â safle gwelliannau arfaethedig i rannau o'r A5025. 18/09/2014 EIR (2004) Gyrrwyd yn rhannol - gyrrwyd gwybodaeth yn rhannol EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-05602a Trwydded hanesyddol ar gyfer gwaith yn Nhraeth y Gogledd, Llandudno 22/09/2014 EIR (2004) Ni chanfuwyd yr wybodaeth EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-05723a Copi o gais am drwydded Tir Allen Llanwrda 22/09/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-05599a Gwybodaeth gysylltiedig â llygredd, cwynion a thrwyddedau yn Huntsman Corporation Llanelli 23/09/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-05616a Cofnodion o symudiadau gwastraff yng ngwaith treulio anaerobig Great Porthamel 23/09/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-05632a Amodau trwydded a gohebiaeth cysylltiedig â gwaith treulio anaerobig Great Porthamel 26/09/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-05665a Gwybodaeth amgylcheddol cysylltiedig â Stadco Ltd, Llanfyllin 01/10/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05712a Dogfennau grant ar gyfer gwobr Cyd Coed yn Temple Druid, Llandeilo 01/10/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-05662a Ceisiadau Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir ar gyfer Coed y Mynydd 01/10/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-05667a Unrhyw daliadau a wneir i CBI 01/10/2014 FOI (2000) Ni chanfuwyd yr wybodaeth  
ATI-05815a Gwybodaeth gysylltiedig a'r drwydded amgylcheddol yn Upper Heath Farm. 02/10/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05683a Gohebiaeth gysylltiedig â Fferm Wynt Clocaenog 02/10/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05678a Cwynion cysylltiedig â Safle Tirlenwi Hafod 03/10/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05686a Adroddiad Darluniad Ardal Diogelu Tarddiad Dŵr Pendine 03/10/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-05684a Cofnodion cyfrifiadau Madfall Ddwr Gribog ym Mwcle 03/10/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05682a Crynodeb o ymatebion i ymgynghoriad ar stocio eogiaid a deorfeydd 03/10/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 12.5(f) Gwybodaeth a roddwyd yn wirfoddol EIR 13 / DPA
ATI-05757a Papurau ac adroddiadau cysylltiedig â pholisi stocio eogiaid CNC 03/10/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05681a Natur ymholiad AC mewn perthynas â thyrbin gwynt Llanaelhaearn 03/10/2014 FOI (2000) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05727a Tystiolaeth cysylltiedig â pholisi stocio eogiaid a deorfeydd CNC 06/10/2014 EIR (2004) Anfonwyd ateb yn rhannol  
ATI-05707a Unrhyw ddigwyddiadau asbestos a gofnodwyd yn Eriks EMS Abertawe 07/10/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05711a Gwybodaeth mewn perthynas â thipio yn Fferm Tyn Y Celyn 08/10/2014 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd gwybodaeth yn rhannol EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-05718a Copi o lythyr gan Siemens i CNC 08/10/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-05758a Manylion o gyfarfodydd Rheoli Perygl Llifogydd 09/10/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05599b Cwestiynau dilynol cysylltiedig â chwynion Huntsman Corporation Llanelli 09/10/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05726a Copi o ELVIAE o'r gais ar gyfer dau dyrbin ym Modrydd 09/10/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05681b Copi o lythyr AC mewn perthynas â thyrbin gwynt Llanaelhaearn 09/10/2014 FOI (2000) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05722a Unrhyw gwynion cysylltiedig ag aroglau Ystad Ddiwydiannol Brackla, Pen-y-bont Ar Ogwr 10/10/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-05728a Cais am drwydded ar gyfer uned frwylio yn Upper Heath, Presteigne 10/10/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05730a Manylion Ymgynghoriad Trwyddedu cysylltiedig ag Upper Heath Presteigne 13/10/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05789a Adroddiad arolwg coed trefol 15/10/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05777a Cyngor cyfreithiol a gafwyd yn gysylltiedig ag erlyniadau ar gyfer troseddau bywyd gwyllt 16/10/2014 EIR (2004) Ni chanfuwyd yr wybodaeth  
ATI-05827a Adroddiadau am unrhyw ddigwyddiadau yn Dobles Yard, Llanddowlais 21/10/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-05820a Asesiadau Rheoliadau Cynefin Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 21/10/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05863a Gwybodaeth CNC ar gael mewn cysylltiad â Choedwig Brechfa 21/10/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05866a Cwynion cysylltiedig â Safle Tirlenwi Hafod, Wrecsam 23/10/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-05891a Gwybodaeth cysylltiedig â digwyddiadau gwastraff tân 27/10/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-05873a Arbedion cost uno CNC 27/10/2014 FOI (2000) Gyrrwyd ymateb cyflawn FOI Adran 21 Gwybodaeth ar gael drwy ddulliau eraill
ATI-05886a Cofnodion Grwp Llywio Sefydliad Gwy ac Wysg 28/10/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05912a Llythyr cydsynio Dee Wildfowlers 28/10/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-05894a Unrhyw ddigwyddiad cysylltiedig ag ystad ddiwydiannol Gilchrist Thomas, Torfaen 28/10/2014 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.