Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Datgeliadau Tachwedd 2016

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a dderbyniwyd yn Tachwedd 2016.

Cyfeirnod ATI Crynodeb o'r cais Deddfwriaeth Gwybodaeth a Ryddhawyd
ATI-11512a Cyfanswm costau cynllun twyni tywod Cynffig i Cyfoeth Naturiol Cymru a manylion y llwyddiant EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-10579b Manylion digwyddiadau llygredd a'r camau gorfodi ar fferm Upper Hill yn ymwneud â lledaenu isgynhyrchion anifeiliaid sef gwastraff perfedd' EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR/DPA
ATI-11638a Gwybodaeth ynghylch gwaredu gwastraff a deunydd arall ar safle Fferm Brynllefeith EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd
ATI-11509a Mewn perthynas â holl ohebiaeth ac ymgynghoriadau (mewnol ac allanol) cais cynllunio Sir Gaerfyrddin E/34266 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR/DPA
ATI-11332a Dogfennau sy'n ymwneud â datblygiad cysylltiedig Wylfa newydd gan gynnwys asesiadau risg ac adroddiadau monitro. EIR (2004) Nid yw’r wybodaeth yn cael ei gadw gan CNC 12.4(a). Nid yw’r wybodaeth gennym
ATI-11436a Copïau o ddogfennau rheoli Cefn Croes (SN810800) a choedwig Clocaenog (SJ0110540) sy'n berthnasol i unrhyw clirio coed a gynhaliwyd cyn gosod y ffermydd gwynt. EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11534a Copïau o'r holl ddatganiadau dull a gynhyrchir ar gyfer pob trwydded a roddwyd yn y 12 mis diwethaf yn delio ag ystlumod hirglust a Natterer. EIR (2004) Gwrthodwyd
ATI-11596a Copïau o Is-ddeddfau Rhwydi Cymru a Gorchymyn Cyfyngu Rhwydi Afon Dyfrdwy 2015 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11507a Costau cyflog a gorbenion tîm cronfeydd dŵr EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11510a Copi o'r adroddiadau Asesu Cydymffurfiad yn ymwneud â Site Serve Recycling a hefyd cyfrifiadau sgôr OPRA. EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11530a Gohebiaeth ynghylch gwaith amddiffyn rhag llifogydd ar yr Afon Rowen EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol – Anfonwyd yr wybodaeth yn rhannol EIR 13/DPA
ATI-11508a Cost cynnal a chadw amddiffynfeydd arfordirol presennol bob blwyddyn yng Nghymru EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11639a Gwybodaeth ynghylch Partneriaeth Afon Ddyfrdwy Cymru a Physgotwyr Llangollen EIR (2004) Nid yw’r wybodaeth yn cael ei gadw gan CNC 12.4(a). Nid yw’r wybodaeth gennym
ATI-11460a Cais am wybodaeth ar safbwynt Cyfoeth Naturiol Cymru ynglŷn â gwaith adeiladu heb sŵn fydd yn digwydd yn ystod y tymor bridio llamhidydd harbwr yn ardal  Morlyn Llanw Bae Abertawe EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11581a Gwybodaeth ynghylch y gost o adeiladu a chynnal a chadw parhaus o'r amddiffynfeydd môr ym Mae Saundersfoot, Sir Benfro EIR (2004) Nid yw’r wybodaeth yn cael ei gadw gan CNC 12.4(a). Nid yw’r wybodaeth gennym
ATI-11604a Copi o Adroddiad Blynyddol 2015/16 EIR (2004) Gwrthodwyd EIR 12.4(d). Yn cael ei gwblhau
ATI-07858c Dogfennau sy'n ymwneud â chyfarfod rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a Biomas UK No.2 Ltd EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR/DPA
ATI-11065f Copïau o'r holl adroddiadau ecolegol a gwybodaeth rhestrau gwirio EPS holl ymgeiswyr sy'n gofyn am ganiatâd ar gyfer trwydded cwympo coed EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 12.4(a). Nid yw’r wybodaeth yn cael ei gadw gennym EIR 13/DPA
ATI-11065e Dogfennau a gohebiaeth sy'n ymwneud â defnydd ystlumod ac arolwg ystlumod ar gyfer cais cwympo coed yn Penywern EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR/DPA
ATI-11320a Copïau o'r trwyddedau FP3095ET a KP3790VF gan gynnwys manylion unrhyw achosion o dorri amodau trwyddedu ac unrhyw gamau gorfodi. EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11406a Gohebiaeth a gweithredoedd   ynghylch y bont dros afon Elwy EIR (2004) Nid yw'r wybodaeth gan CNC
ATI-11370a Gwybodaeth ar unrhyw hysbysiadau gorfodi erlyniadau, rhybuddion ers 2011 mewn perthynas â Atlantic Waste Management EIR (2004) Nid yw’r wybodaeth yn cael ei gadw gan CNC 12.4(a). Nid yw’r wybodaeth gennym
ATI-11357a Siart sefydliadol ar gyfer pysgodfeydd a gorfodi EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 12.5(b). Cwrs cyfiawnder, achos troseddol
ATI-11450a Manylion cyfathrebu ynglŷn â chynigion ar gyfer "Dal a Rhyddhau" gorfodol Mudol gyda Chyfarwyddwyr Cyfoeth Naturiol Cymru EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11346a Copïau o'r trwyddedau tynnu dŵr ar gyfer dwy orsaf ynni dŵr; WA/065/0015/003/V002 a 24/67/2/0011 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd
ATI-11427a Gwybodaeth ariannol am Arolwg Gwastraff Adeiladu a Dymchwel 2012 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11459a Copïau o trwyddedau ymbelydrol ffynhonnell agored lawn ar gyfer 9 safle ledled Cymru EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol – Anfonwyd yr wybodaeth yn rhannol EIR 12.5(a) Cysylltiadau rhyngwladol, amddiffyn, diogelwch cyhoeddus EIR13/DPA
ATI-11483a Copi o gais am drwydded ar gyfer y Gweithfeydd Trin Drefach, Ceredigion EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11328a Manylion am incwm trwyddedau pysgota ac incwm ar waith gorfodi EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11333a Copïau o'r asesiadau ar gyfer SoDdGA Cae Gwyn EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11461a Manylion am erlyniadau yn ymwneud â Bryn Recycling EIR (2004) Nid yw’r wybodaeth ar gael EIR 12.4(a). Nid yw’r wybodaeth gennym.
ATI-11482a Gwybodaeth am erlyniadau, rhybuddion gorfodi neu rybuddion yn ymwneud â D I Evans CYF EIR (2004) Nid yw’r wybodaeth yn cael ei gadw gan CNC 12.4(a). Nid yw’r wybodaeth gennym
ATI-11209a Gwybodaeth ynglŷn â newidiadau cyflog staff Cyfoeth Naturiol Cymru FOI (2000) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11331a Gwybodaeth am y contractwr a manylion caffael ar gyfer Coed y Brenin FOI (2000) Gwrthodwyd yn rhannol – Anfonwyd yr wybodaeth yn rhannol EIR 12.5(c) Hawliau Eiddo Deallusol EIR 12.5(e) Cyfrinachedd Masnachol EIR/DPA

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.