Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Datgeliadau Tachwedd 2015

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Tachwedd 2015.

Cyfeirnod Mynediad at Wybodaeth (ATI) Crynodeb o'r Cais Deddfwriaeth Gwybodaeth a Ryddhawyd Eithriad a ddefnyddiwyd
ATI-08370a Gwybodaeth ynghylch cyflogau unigolion DPA Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08590a Manylion yr holl gwynion a dderbyniwyd gan CNC ynghylch TATA Steel EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08662a Yr holl wybodaeth am achosion o halogi neu lygredd sy'n gysylltiedig â Knolton Farmhouse Cheese Ltd, Oswestry Road, Owrtun Fadog EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08438a Gwybodaeth am ystadegau allyriadau ym Mhort Talbot, Cymru EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08539b Apelio ynghylch golygu gwybodaeth bersonol mewn llythyron cwyno Apêl EIR Anfonwyd ymateb cyflawn EIR 13 / DPA
ATI-08496a Copïau o'r holl ddogfennau'n ymwneud â Phrosiect Tair Onen, yn cynnwys gohebiaeth fewnol EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 12.5 Cyfrinachedd masnachol  EIR 13 / DPA
ATI-08506a Gwybodaeth a gohebiaeth sy'n ymwneud â safle dur Thorncroft Steel, Pontypŵl EIR (2004) Gwrthod yn rhannol - anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.5(b) Cwrs cyfiawnder, achosion troseddol
ATI-08623a Yn ystod 2014 - 2015, sawl achos o daflu / arllwys sbwriel yn anghyfreithlon a dderbyniwyd trwy borthol C2C, a thrwy ddulliau eraill yn ardal Caerdydd. EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 13 / DPA
ATI-08534a Copi o unrhyw gais a dogfennau ategol a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd mewn perthynas â chais am drwydded amgylcheddol gweithrediadau gwastraff a gyflwynwyd gan Gyngor Sir Powys. Cyfeirnod Cynllunio P/2015/0827 EIR (2004) Gwrthod yn rhannol - anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth  EIR 13 / DPA
ATI-08519a Cynllun Rheoli Heldir sy'n berthnasol i Heldir Myherin EIR (2004) Gwrthod yn rhannol - anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(d) Yn y broses o'i gwblhau  EIR 13 / DPA
ATI-08596a Gwybodaeth am Gau Pysgodfa ar aber Afon Dyfrdwy oherwydd llygredd carthffosiaeth EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn EIR 13 / DPA
ATI-08673a Copïau o'r cais i echdynnu dŵr a wnaethpwyd gan RWE Innogy ar gyfer Afon Conwy uwchlaw Rhaeadr y Graig Lwyd EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn EIR 13 / DPA
ATI-08755a Costau'r archwiliad i dorri rheoliadau trwydded i ddifa adar sy'n bwyta pysgod ar Afon Wysg EIR (2004) Anfonwyd ymlaen at drydedd plaid EIR 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-08569a Copïau o gofrestriad Asiantaeth yr Amgylchedd o Baragraff 12 y dystysgrif eithrio yn Fferm Bryncarnau, Llwydcoed, Aberdâr EIR (2004) Gwrthod yn rhannol - anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-08612a Rhestr o'r holl leiniau agored a grewyd gan CNC yn ystod y pum mlynedd diwethaf EIR (2004) Gwrthod yn rhannol - anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-08721a Rhestr o holl ddeilyddion tystysgrif COTC WAMITAB yng Nghymru a'r cwmnïau y maent yn gweithio iddynt. EIR (2004) Anfonwyd gwrthodiad EIR 13 / DPA
ATI-08742a Adroddiad ar y difrod amgylcheddol ger Llyn Padarn EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08764a Manylion erlyniad sy'n ymwneud â Neal Soil Suppliers Ltd EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08568a Gwybodaeth am achosion, y mae CNC wedi ymateb iddynt, o slyri'n mynd i mewn i ddyfrffosydd yn ystod y pum mlynedd diwethaf EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-07631b Gwastraff a arllwyswyd ger Cronfeydd Dŵr Glynhafod, Aberdâr, Cyngor Rhondda Cynon Taf EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 13 / DPA
ATI-08712a Manylion unrhyw erlyniadau'n ymwneud â Safle Tirlenwi Gowy, Ince Lane, Wimbolds, Caer ac Enviroclear Site Services Ltd, Iard Hafod, Ystad Ddiwydiannol Hafod EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08696a Y ffigurau allyriadau ar gyfer gorsaf bŵer Aberddawan am y 6 blynedd diwethaf EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 13 / DPA
ATI-08750a Cyngor neu ymateb a gyflwynwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer ymgynghoriad Llywodraeth y DU: "The Onshore Hydraulic Fracturing (Protected Areas) Regulations 2015" EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 13 / DPA
ATI-08337b Cyngor cyfreithiol a ddarparwyd i SSE am Fferm Wynt Nant Yr Arian Apêl EIR Anfonwyd gwrthodiad
ATI-08686a Manylion y cwmnïau a anfonodd wastraff at Lancashire Fuels 4U Ltd EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08687a Manylion yr Euogfarn a enillwyd yn Llys Ynadon Yr Wyddgrug ar 14eg Awst 2015 gan Cyfoeth Naturiol Cymru'n erbyn Ash Alan's Skips Ltd, am arllwys gwastraff a reolir yn Lancashire Fuels 4U EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08748a Cais am ddyddiadau y byddai Helfa Curre a Llangibby yn pasio trwy goedwigoedd penodedig CNC EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08722a Rhestr o'r holl weithredwyr sydd wedi derbyn llythyr 'Dirymu Posibl Trwydded', yn ystod y 12 mis diwethaf yn unrhyw le yng Nghymru. EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08736a Rhestr o ddeiliaid Trwyddedau Amgylcheddol y mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cyhoeddi gwŷs yn eu herbyn neu y mae CNC wedi gwneud cais i lys gyhoeddi gwŷs yn eu herbyn EIR (2004) Ni ddaethpwyd o hyd i'r wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.