Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Datgeliadau Tachwedd 2014

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a dderbyniwyd yn Tachwedd 2014

Cyf MaW Crynodeb o'r Cais Dyddiad a dderbyniwyd Deddfwriaeth Gwybodaeth a ryddhawyd Eithriad
ATI-05536a Rhestrau o'r fflora a'r ffawna yng Nghoedwig Niwbwrch 16-Sep-14 EIR Extension Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05719a Gwybodaeth gysylltiedig ag offer TG a chontractau cymorth 10-Oct-14 FOI (2000) Gwrthodwyd yn rhannol - FOI Adran 31 Gorfodi'r gyfraith/cwrs cyfiawnder FOI Adran 43 Buddiannau masnachol
ATI-05910a Cofnodion a gedwir sy'n gysylltiedig â thrwydded Hudol Thermal ltd 23-Oct-14 EIR (2004) Gyrrwyd gwybodaeth yn rhannol EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym EIR 13 / DPA
ATI-05859a Gwybodaeth gysylltiedig â Rheoli Llygredd Awyr gwaddodion mewn ceudyllau halen 23-Oct-14 EIR (2004) Ni chanfuwyd yr wybodaeth EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-05872a Ffigurau staffio a chyllideb ar gyfer sefydliadau blaenorol a ffigurau cyfredol ar gyfer CNC 24-Oct-14 FOI (2000) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05955a Ymateb ymgynghoriaeth gan Gyngor Sir Wrecsam mewn perthynas â Thrwydded Cwympo Llarwydd Coedwig Penuel 04-Nov-14 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05929a Data cysylltiedig â rhaglen ailstocio eogiaid ar Afon Taf 30-Oct-14 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05729a Unrhyw rybuddion neu erlyniadau a gyhoeddwyd mewn perthynas â gollyngiadau nad ydynt wedi’u rheoli neu eu caniatáu o unedau dofednod 13-Oct-14 EIR (2004) Ni chanfuwyd yr wybodaeth EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym EIR 13 / DPA
ATI-05808a Unrhyw ohebiaeth Bwrdd CNC sy’n gysylltiedig â pholisi Llywodraeth Cymru 17-Oct-14 FOI (2000) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05831a Gohebiaeth newydd CNC mewn perthynas â'r M4 21-Oct-14 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-05842a Penderfyniadau a wnaed mewn perthynas â stocio eogiaid ar Afon Gwy 21-Oct-14 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05810a Unrhyw ohebiaeth gysylltiedig â safle SoDdGA Wern Farm, Aberhonddu 16-Oct-14 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym EIR 13 / DPA
ATI-05861a Asedau cyrff blaenorol Comisiwn Coedwigaeth, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru ar werth ers ffurfio CNC 23-Oct-14 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-05862a Gwerthu coetir sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru ers ffurfio CNC 23-Oct-14 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-05927a Gwybodaeth gysylltiedig â gwerthu tir yr hen Gomisiwn Coedwigaeth 31-Oct-14 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05928a Manylion cais R1 ar gyfer cyfleuster Ynni o Wastraff Parc Trident Viridor 31-Oct-14 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-05957a Copi o adroddiad digwyddiad 31-Oct-14 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-05813a Gwybodaeth gysylltiedig â glanhau Chwarel Brofiscin 20-Oct-14 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05830a Data tanwydd ar gyfer gorsaf bŵer Aberddawan 21-Oct-14 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - EIR 12.5(a) Cysylltiadau rhyngwladol, amddiffyn, diogelwch cenedlaethol, diogelwch cyhoeddus EIR 12.5(b) Cwrs cyfiawnder, achosion troseddol
ATI-05833a Adroddiadau a gohebiaeth cysylltiedig â Chwarel Brofiscin 21-Oct-14 EIR (2004) Gyrrwyd gwybodaeth yn rhannol Ceisio rhagor o eglurhad
ATI-05726b Copi o Asesiad Effaith Weledol ar gyfer Bodrydd 30-Oct-14 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05848a Dadleuon achos a gyflwynwyd gan Port Tennant Canal Limited 22-Oct-14 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-05994a Gwybodaeth gysylltiedig ag amddiffynfeydd môr ger Porthmadog 10-Nov-14 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05889a Manylion ildio trwydded amgylcheddol ar gyfer Anglesey Aluminium 28-Oct-14 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05895a Gwybodaeth gysylltiedig â Chwarel Cwmrhydyceirw 23-Oct-14 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-05995b Data gwybodaeth sylfaenol gysylltiedig ag ymgynghoriad trwyddedu, Uned Dofednod Upper Heath 17-Nov-14 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05777b Cofnodion o ailymweldiadau â nythod 30-Oct-14 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05885a Dogfennaeth gysylltiedig â SoDdGA Rhosydd Bryn Maen 24-Oct-14 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05890a Gwybodaeth gysylltiedig â Lancashire Fuels 4U, Ystâd Ddiwydiannol River Lane, Saltney 27-Oct-14 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-05965a Copïau o unrhyw ohebiaeth gan CNC i Awdurdod Cynllunio Lleol Powys parthed D L Rogers & sons Upper Heath 03-Nov-14 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05924a Gwybodaeth gysylltiedig â difrod llifogydd a stormydd y gaeaf diwethaf 31-Oct-14 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05966a Map Ardal Diogelu Tarddiad Dŵr Trederwen Springs 04-Nov-14 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-05977a Unrhyw daliadau gan Wales Rally GB i CNC 06-Nov-14 FOI (2000) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-06097a Y nifer o hysbysiadau a wnaed dan system iechyd a diogelwch goleuadau traffig 13-Nov-14 EIR (2004) Ni chanfuwyd yr wybodaeth  
ATI-05728b Gwybodaeth gysylltiedig â chais am drwydded uned frwylio Upper Heath, Llanandras 21-Nov-14 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.