Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Mai 2017

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Mai 2017.

Cyfeirnod ATI Crynodeb o'r cais Dyddiad Derbyn Deddfwriaeth Gwybodaeth a ryddhawyd Eithriad a Roddwyd
ATI-10476e Cynlluniau dylunio Coedwig Coed y Brenin a Cwrt (gan gynnwys y map cysyniad a'r eglurhad) ar CD 28-Apr-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12339b Gwybodaeth am unrhyw waith a wneir gan Cyfoeth Naturiol Cymru (2013-2016) ynghylch  defnydd o chwaraeon 19-Apr-17 EIR Extension Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12587a Copi o gais cynllunio NP2/11 / 31G  ac ymholiadau Pharc Cenedlaethol Eryri 31-Mar-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12604a Gwybodaeth am gau'r ardal picnic ar yr A4061 Treorci 03-Apr-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12621a Gwybodaeth am dîm technoleg gwybodaeth a chyfarpar seilwaith  Cyfoeth Naturiol  06-Apr-17 EIR (2004) Gwrthodwyd rhan - Anfonwyd gwybodaeth rannol FOI Section 31 Gorfodi'r gyfraith/cwrs cyfiawnder
ATI-12626a Barn gyfreithiol sensitif swyddogol sy'n ofynnol: Môr -lynnoedd llanw  Bae Abertawe- diddymi ofynion DCO 04-Apr-17 EIR (2004) Gwrthodwyd EIR 12.4(d) Yn cael ei gwblhau
ATI-12629a Copïau o'r ohebiaeth rhwng CNC a Chynghorwyr Bro Morgannwg ynghylch a Gwaith biomas Rhif 2 Dociau'r Barri 05-Apr-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12653a Copi o'r dogfennau ymchwiliad mewn perthynas â llygredd yn Afonydd Tarrell ac Wysg yn Rhagfyr 2016 06-Apr-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12663a Copïau o'r cynlluniau diogelwch contractwr atal llifogydd o fewn ardal Risga yn ystod 2016-17 10-Apr-17 EIR Extension Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12699a Gwybodaeth am drwyddedau CWM Environmental ac erlyniadau  19-Apr-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12703a Copies of evidence held by NRW that supports the media release regarding on scoter numbers in Carmarthen Bay 20-Apr-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12718a Information regarding maintenance undertaken on the Right of Way Goertre Fawr Community (Code 358/193/2) in the last 20 years 20-Apr-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12723a Ymholiad drwydded ar gyfer EB3397TU Gavin Griffiths Recycling LTD 21-Apr-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12724a Ymholiadau am EPS Alternative Fuels Ltd. 21-Apr-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12736a Manylion o Ffermydd Da Byw Dwys yng Nghymru sydd â EPR/IPPC/thrwydded amgylcheddol arall gweithredol  26-Apr-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12739a Stociau pysgod ar Ddalgylch Afon Dyfrdwy ac Afon Hafren 26-Apr-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12744a Rhestr rhywogaethau pysgod ac adroddiadau ar gyfer Gorsaf Bŵer Penfro yn monitro Adroddiadau Arolwg Pysgod 26-Apr-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12765a Defnyddio gwybodaeth o ffurflenni hawlio ET1 a anfonwyd gan y Tribiwnlys Cyflogaeth 02-May-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12781a Gwybodaeth ynghylch Dŵr Cymru gan ddefnyddio cyfryngau/biobeads BAFF 28-Apr-17 EIR (2004) Nid yw’r wybodaeth gan CNC  
ATI-12789a Adnoddau ariannol a neilltuir i reoli Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol sy’n cael ei redeg gan y wladwriaeth 03-May-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12817a Achosion o lygredd afon a ymchwiliwyd ac a arweiniodd at erlyniad llwyddiannus 08-May-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12819a Gwybodaeth am ddifwyniad Afon Gwili ar neu tua 24 Chwefror 2017 05-May-17 EIR (2004) Gwrthodwyd EIR 12.5(b) Cwrs cyfiawnder, achos troseddol
ATI-12832b Copi o recordiad clywedol  ynghylch rheoliad G T Roberts & Son Ltd 02-May-17 EIR (2004) Gwrthodwyd EIR 12.5(b) Cwrs cyfiawnder, achos troseddol
ATI-12834a Cais am ddatganiad dull ar gaffael coed tân a deddfwriaeth gemegol ar gyfer coetiroedd ACA Niwbwrch 27-Apr-17 EIR (2004) Gwrthodwyd rhan - Anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-12836a Ymholiad am ffurflenni CAR a Hysbysiadau Gorfodi Safle Biffa-Bessemer Close 04-May-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12838a Cais am Bapur Bwrdd Rheoleiddio Busnes Cyfoeth Naturiol Cymru 09-May-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12860a Data ar Ailgylchu Batris Cludadwy ar gyfer 2016 a 2017 09-May-17 EIR (2004) Gwrthodwyd EIR 12.5(e) Cyfrinachedd Masnachol
ATI-12877a Diffyg biniau yn Fforest Fawr 09-May-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.