Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Mai 2016

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Mai 2016.

Cyfeirnod ATI  Crynodeb o'r cais Deddfwriaeth Rhyddhau gwybodaeth
ATI-10241a Copi o gyfarfodydd Grŵp Ymgynghori Pysgodfeydd Lleol Gwynedd (LFAG) o'r gorffennol a'r dyfodol a gynhelir yn Coed y Brenin EIR (2004) Anfonwyd ymateb adolygedig EIR 13/DPA
ATI-10112b Dogfennaeth yn ymwneud â Rhifau Coupe 19102 ac 19422 yng Nghoedwig Cwrt, yn cynnwys unrhyw wybodaeth ddogfennol amgylcheddol a rheoli  EIR (2004) CNC ddim yn storio'r wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn storio'r wybodaeth EIR 13 / DPA
ATI-10121a Gwybodaeth gaffael i gontractwyr ynglwn â thrwsio ffyrdd coedwigoedd cyn ac ar ôl ralïau ceir  EIR (2004) Anfonwyd ymateb llawn
ATI-10242a Gwybodaeth yn ymwneud â thrwyddedu cynaeafu gwymon EIR (2004) Anfonwyd ymateb adolygedig EIR 13/DPA
ATI-10268a Gwybodaeth costau llys Cyfoeth Naturiol Cymru wrth iddynt geisio taliad ffi yn ymwneud ag ymweliad safle ym Mronaber yn 2013 EIR (2004) Anfonwyd ymateb llawn
ATI-10110a Copïau o gynlluniau rheoli mintai hela a lesau saethu ar dir CNC  EIR (2004) Anfonwyd ymateb adolygedig EIR 12.4(a) CNC ddim yn storio'r wybodaeth EIR 13 / DPA
ATI-10144a Copïau o holl ymatebion llawn CNC i Gyngor Sir Powys ar gyfer rhyddhau amodau cyn-cychwyn ar gyfer 2 Ganiatâd Cynllunio yn ymwneud â hydroleg ac ecoleg EIR (2004) Anfonwyd ymateb adolygedig EIR 13/DPA
ATI-09955b Cofnodion Itton larder, yn ymwneud â Cheirw Coch, Ewig a Moch gwyllt a broseswyd yno yn y pedair blynedd ddiwethaf, a manylion i weld a broseswyd y carw medal aur a saethwyd ym Mharc Cas-gwent drwy Itton larder  EIR (2004) Gwrthodiad rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn storio'r wybodaeth
ATI-10186a Copïau o bapurau'n ymwneud â ffurfio cynigion ar gyfer ailstrwythuro trwyddedau gwialen bysgota ac adolygu dyletswyddau trwyddedau gwialen bysgota, gan gynnwys gohebiaeth ag Asiantaeth yr Amgylchedd a Llywodraeth Cymru EIR (2004) Anfonwyd ymateb adolygedig 
ATI-10248a Gwybodaeth ynglŷn â dymchwel Canolfan y Cyfryngau, Culverhouse Cross EIR (2004) CNC ddim yn storio'r wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn storio'r wybodaeth EIR 13 / DPA
ATI-10015a Copïau o Adroddiadau a Hysbysiadau Gorfodi ar gyfer safleoedd Parry and Evans Ltd EIR (2004) Gwrthodiad rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn storio'r wybodaeth
ATI-10089a Gwybodaeth ar ganiatadau sylweddau peryglus a roddwyd o fewn Sir Gaerfyrddin  EIR (2004) Information not held by NRW
ATI-10013a Copïau o dystiolaeth yn ymwneud â chais Trwyddedu ym Mehn-y-bont ar Ogwr EIR (2004)
ATI-10021a Gohebiaeth a gwybodaeth fonitro ynglŷn â gorsaf bŵer Aberthaw EIR (2004) Complete response sent
ATI-10138a Gwybodaeth ar dri chwlfert sy'n mynd o dan Ffordd A40 ger Gorsaf Betrol Manordeilo, Sir Gaerfyrddin, SA19 7BN EIR (2004) CNC ddim yn storio'r wybodaeth 
ATI-10016a Gwybodaeth ynglŷn ag adeiladu morgloddiau ym mhentref Pandy Tudur, ar Afon Derfyn EIR (2004) CNC ddim yn storio'r wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn storio'r wybodaeth EIR 13 / DPA
ATI-10107a Cais i weld trwyddedau echdynnu ac atafaeliad ar gyfer cynllun pŵer hydro diweddar WA/061/0001/008 & WA/061/0001/010 EIR (2004) Anfonwyd ymateb llawn
ATI-10141a Gwybodaeth yn ymwneud â chynlluniau hydro presennol ac arfaethedig yn nalgylch Afon Ogwen EIR (2004) Gwrthodiad rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn storio'r wybodaeth
ATI-10176a Gwybodaeth yn ymwneud â digwyddiad llygredd ger Garej Hilltop, King Street, Brynmawr, Glynebwy, NP23 4JD EIR (2004) Anfonwyd ymateb llawn
ATI-10111a Copïau o'r ffurflen gais a dogfennau ategol, yn enwedig y wybodaeth amgylcheddol a ddefnyddiwyd yn y cais a'r Gwerthusiad Rheoliadau Cynefinoedd ar gyfer cais trwydded forol CML139, y pwmp gwresogi ffynhonnell forol ar eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ym Mhlas Newydd, LL61 6DQ EIR (2004) Anfonwyd ymateb adolygedig EIR 13/DPA
ATI-10127a Copïau Gweithredu Trwyddedau Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol ar gyfer dau waith biomas Western Bio Energy EIR (2004) Anfonwyd ymateb llawn
ATI-09971a Asesiad Effaith yn adolygu effaith potensial y Polisi Dal a Rhyddhau ar fusnesau lleol  EIR (2004) CNC ddim yn storio'r wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn storio'r wybodaeth EIR 13 / DPA
ATI-09973a Nodiadau a chofnodion cyfarfodydd yn ymwneud ag ystyried lesau ar gyfer digwyddiadau hela ar dir a reolwyd gan CNC ers 2013  EIR (2004) CNC ddim yn storio'r wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn storio'r wybodaeth EIR 13 / DPA
ATI-10066a Adroddiadau a gwybodaeth yn ymwneud â llygredd yng Ngaerllion ac unrhyw ar gampws Prifysgol Caellion  EIR (2004) CNC ddim yn storio'r wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn storio'r wybodaeth EIR 13 / DPA
ATI-10090a Copi o Drwydded Rhywogaethau a Warchodir ar gyfer Cartref Nyrsio Triley Court  EIR (2004) Anfonwyd ymateb adolygedig EIR 13/DPA
ATI-09955a Copi o Gynllun Rheoli a gynhyrchwyd gan Ymddiriedolaeth Natur Gwent ar gyfer Beacon Hill a Broad Meend EIR (2004) Gwrthodiad rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn storio'r wybodaeth
ATI-10115a Copi o ddatganiad Amgylcheddol Viridor Caerdydd EIR (2004) Anfonwyd ymateb llawn
ATI-09951a Manylion ar holl erlyniadau'n ymwneud ag asbestos a gweithredu gorfodi a gymerwyd yn erbyn cwmnïau yn y tair blynedd diwethaf EIR (2004) Gwrthodiad rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn storio'r wybodaeth
ATI-09964a Gwybodaeth ar berchnogaeth Coetiroedd preifat Coed Tangaer (Coed Trawsnant gynt), ger Cellan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion EIR (2004) CNC ddim yn storio'r wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn storio'r wybodaeth EIR 13 / DPA
ATI-10065a Copïau o Gais Cwympo Coed, trwydded cwympo coedd ac unrhyw ddogfennau ategol ar gyfer Coed Yr Hencoes, Bontuchel, Rhuthun. EIR (2004) Anfonwyd ymateb adolygedig EIR 13/DPA
ATI-09932a Manylion yn ymwneud â gweithdrefnau mewn lle i fonitro halogiad yn hen safle Monsanto Wrecsam EIR (2004) Anfonwyd ymateb adolygedig EIR 13/DPA
ATI-09981a Gohebiaeth rhwng CNC ac MTB Enduro Ltd rhwng 01-02-16 ac 12-04-16 yn ymwneud â Ras Enduro Dyfi  EIR (2004) Anfonwyd ymateb adolygedig EIR 13/DPA
ATI-09737b Copi o e-bost yn cwyno am Wefan Cadwraeth Forol Gorllewin Cymru a dderbyniodd CNCy  EIR Apêl Anfonwyd ymateb adolygedig EIR 13/DPA

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.