Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Datgeliadau Mai 2014

Logiau diweddaraf am ymis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a dderbyniwyd yn Mai 2014

Cyf MaW Crynodeb o'r Cais Dyddiad a dderbyniwyd Deddfwriaeth Gwybodaeth a rhyddhawyd Eithriad
04339a Cynlluniau a ffotograffau yn ymwneud â Diogelwch llifogydd Dŵr Marl Hall. 41760 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04377a Manylion am wybodaeth/astudiaethau/ymchwil a gynhaliwyd, a gomisiynwyd neu a gyrchwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymwneud â rhywogaethau gwarchodedig sy'n byw ar safle arfaethedig Cylchffordd Cymru. 41760 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04407a Cynllun yn dangos ehangder y tir yr effeithir arno gan Gontract Cynllun Grantiau Coetir, Cyfeirnod 523020. Cadarnhad o ddyddiad dod i ben y Cynllun, y taliadau sy'n weddill a'r weithdrefn ar gyfer trosglwyddo'r Grant. 41767 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04563a Ansawdd y gwastraff a gynhyrchir yng Nghymru gan y sector Adeiladu a dymchwel gan gynnwys dadansoddiad o'r cyfeintiau o wastraff adeiladu a dymchwel. 41767 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04370a Cais am ddyddiadau cymeradwyo trwyddedau a/neu ddatganiadau dull ar gyfer gwaith yn ymwneud â set moch daear ar ystafell ddosbarth symudol yn Ysgol Gynradd Llandyfái, Sir Benfro, SA71 5NW 41768 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04373a Copi o'r ffurflen gais a'r cynllun cysylltiedig gwreiddiol yn ymwneud â gwaith sianelu o dan Ganiatâd Amddiffynfa Rhag Llifogydd yn Nhŷ Te Cenarth, Sir Gaerfyrddin, a gyflwynwyd i Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru gynt, Rhif Caniatâd W11 / 2265 yn weithredol o 20fed Mawrth 2012.. 41768 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04429a Gwybodaeth a gedwir ynghylch cynnal a chadw Morglawdd Caergybi, unrhyw waith mawr sydd ei angen, a phryderon neu asesiadau risg perthnasol yn ymwneud ag uniondeb fel amddiffynfa rhag llifogydd. 41771 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04431a Rhestr o lifogydd a achoswyd gan law yng Nghymru yn ystod y 50 mlynedd diwethaf a gwybodaeth am ddyddiadau, faint o law, nifer yr eiddo a fu dan ddŵr ac ardaloedd yr effeithiwyd arnynt yn ystod achosion o lifogydd o'r fath. Colledion/costau a gyfrifwyd ar gyfer pob digwyddiad. 41771 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04439a Cais am asesiadau risg safle benodol, hyfforddiant/cymwysterau gweithredwyr o ran y defnydd o Cypermethirin yn ogystal â chynlluniau lliniaru mewn perthynas â damweiniau. 41771 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04408a Adroddiadau a luniwyd mewn perthynas ag amddiffynfa fôr Llanbedr a pham bod yr amddiffynfa wedi methu yn yr ardal hon. 41772 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04556a Manylion yr holl gollfarnau a gofnodwyd yn erbyn Thomas Waste Management Ltd ac unrhyw gollfarnau a gofnodwyd yn erbyn unrhyw un o'i gyfarwyddwyr. 41774 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04436a Rwy'n ymwybodol bod Pwynt Lynas wedi cael ei ddynodi'n Safle Treftadaeth Arfordirol. A fyddech cystal â rhoi gwybod i mi pwy sy'n gyfrifol am ddynodiadau o'r fath, y meini prawf a ddefnyddir, statws y dynodiad o ran cynllunio, pryd y cafodd Pwynt Lynas ei ddynodi'n safle o'r fath a'r rhesymau dros wneud hynny. A fyddech cystal â rhoi cynllun o'r ardal ddynodedig i mi. Os nad y Cyngor sy'n gyfrifol am y mater, a fydd y Cyngor cystal â throsglwyddo copi o'r cais hwn i'r awdurdod priodol. 41775 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04471a Copi o strategaeth ICT 41778 FOI Anfonwyd ymateb cyflawn  
04465a Caniatadau Amddiffynfeydd Rhag Llifogydd - Rhuthun 41779 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04470a Adroddiad Ymchwil Llifogydd Llanelwy 41779 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.