Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Mawrth 2017

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Mawrth 2017.

Cyfeirnod ATI Crynodeb o'r cais  Dyddiad Derbyniwyd Deddfwriaeth Gwybodaeth a Ryddhawyd Eithriad a Roddwyd
ATI-12390a Gwybodaeth yn+B10:B33ghylch y broses gwerthuso swyddi ar gyfer mynediad i Swyddog Arweiniol Gwybodaeth 08-Mar-17 FOI (2000) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-12391a
Gwybodaeth gwerthuso swyddi ar gyfer y rôl  Ysgrifenyddiaeth Arweiniol/ Ysgrifenyddiaeth y Bwrdd 
08-Mar-17 FOI (2000) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-12417a Cofnodion neu ohebiaeth gyda LLC, Cyngor Conwy ac ati (Pencampwriaeth Byd - Pysgota Plu) 08-Mar-17 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-12419a Gweithredu mewn perthynas â thanau Parc Diwydiannol Siteserv Llandŵ 09-Mar-17 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-12355a Gwybodaeth am ddigwyddiad o lygredd yn cynnwys ffrwd sy'n llifo heibio i Garej Glanyfferi 06-Mar-17 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd  EIR 13 / DPA
ATI-12425a Copïau o rybuddion wedi'i lofnodi sy'n ymwneud ag afon Tywi 13-Mar-17 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-12478a Cais Cynllunio Awdurdod Cynllunio Lleol Cyngor Sir Benfro Cyngor 16/0456/PA  Cais am gopïau o ohebiaeth rhwng Awdurdod Cynllunio Lleol Sir Benfro a CNC 02-Mar-17 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-12509a Achosion o lygredd hanesyddol ym Mharc Busnes Coed-duon 22-Mar-17 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-12537a Achosion o lygredd yn Ystâd Ddiwydiannol Tywysog Cymru Abercarn  23-Mar-17 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-11672b Gwybodaeth ynghylch uned brwyliaid arfaethedig ym Manc Gwyn 25-Jan-17 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-12100c Cofnodion caniatâd cwympo ar gyfer Great Wood , Lower Tŷ-fry 13-Mar-17 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-12468a Cofnodion cwynion Slag Halen Befesa 13-Mar-17 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-12358a Gwybodaeth ynghylch system gymysgu ar gyfer Afon Tawe 03-Mar-17 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-12479a Copi o'r Drwydded (arolwg pathewod) cyhoeddwyd gan CNC 20-Mar-17 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-12482a Cais am gynllun rheoli ar gyfer Coedwig Pentraeth 20-Mar-17 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-12341a Gwybodaeth ynghylch â digwyddiad yng Nghoed Fronlas Gogledd Talybont Aberystwyth 27-Feb-17 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-12354a Gwybodaeth am y broses dendro OJEU TED Rhif hysbysiad tendr 67128-2017: Fframwaith Cyngor Arbennig a Thrwyddedu Morol 06-Mar-17 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-12259a Gwybodaeth am enwau a grwpiau sydd wedi mynegi pryderon ynghylch cynnal adolygiad arfau tanio 20-Feb-17 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-12353a Gwybodaeth am y broses recriwtio ar gyfer newid rôl y Rheolwr Gweithrediadau Rhanbarthol (Rhif y swydd 100054)  i rôl  Rheolwr Peirianneg Sifil ym mis Ebrill 2015 06-Mar-17 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-12194a Cynlluniau dylunio coedwig a mapiau ail-stocio-Hafod Fawr 14-Feb-17 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-12286a Sesiynau briffio ers Fersiwn 16 Nodyn Briffio ORDML145 - ynglŷn â TLSB 22-Feb-17 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn EIR 12.4(a)  Nid yw’r wybodaeth gennym
ATI-12314a Trwydded a NIRS ar gyfer Castle Alloys, Parc Diwydiannol Mereside, Yr Eglwys Wen.   24-Feb-17 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn EIR 12.4(a)  Nid yw’r wybodaeth gennym
ATI-12319a Manylion am adolygiad mewnol gan Is- Bwyllgor y Bwrdd Mentrau CNC  28-Feb-17 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-12321a Ffurflenni CAR Slag Halen Befesa 28-Feb-17 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-12339a Gwybodaeth am yr adolygiad mewnol gan Is-bwyllgor y Bwrdd Mentrau CNC o 1 Ionawr 2013 tan 31 Rhagfyr 2016 02-Mar-17 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-12236a Gwybodaeth ynglŷn â niferoedd staffio o’r cyrff blaenorol 13-Feb-17 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-11950c Rhestr wirio EPS cais cwympo coed 050/93/15-16   15-Feb-17 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd  EIR 13 / DPA
ATI-12159a Copïau o ohebiaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru (a chyrff cynrychioliadol) a pherchnogion/meddianwyr Fferm Parc Tŷ Broc, Sain Dunwyd, CF61 1ZB, rhwng 1 Ionawr 2006 a 31 Rhagfyr 2014 06-Feb-17 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-12172a Gwybodaeth am y safle tirlenwi ym Mae Colwyn, gan gynnwys trwyddedau ac adroddiadau 07-Feb-17 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd  EIR 13 / DPA
ATI-12318a Gwybodaeth ynghylch gorfodaethau Asiantaeth yr Amgylchedd gyda Lawson Civil Engineering & Utilities Ltd. 13-Feb-17 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn EIR 12.4(a)  Nid yw’r wybodaeth gennym
ATI-12131a Gohebiaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a sefydliadau partner, ynghylch datblygiad Plasdwr 30-Jan-17 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd  EIR 13 / DPA

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.