Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Mawrth 2016

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Mawrth 2016.

Cyfeirnod ATI Crynodeb o'r Cais Dyddiad derbyn Deddfwriaeth
ATI-09805a Gwybodaeth ynglyn â'r broses gwneud penderfyniadau ar gyfer safle tirlenwi ym Mhowys yn cynnwys caniatâd cynllunio EIR (2004) Anfonwyd ymateb llawn
ATI-09760a Data ar swn a storir gan CNC, a gyflwynyd gan TATA Steel UK Ltd fel rhan o'i gofynion trwyddedu amgylcheddol EIR (2004) Anfonwyd ymateb adolygedig EIR 13 / DPA
ATI-09849a Copi o Adroddiad Asesu Cydymffurfio Adnoddau Dwr ar gyfer dyfrdwll yn Stad Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr EIR (2004) Anfonwyd ymateb adolygedig EIR 13 / DPA
ATI-09685a Mapiau a gwybodaeth ffiniol ynglyn â Kilveny Hill yn cynnwys gwybodaeth mynediad EIR (2004) Anfonwyd ymateb llawn
ATI-09790a Adroddiad digwyddiad yn ymwneud â llygredd yn Pen-y- Ffrith Landegla Road CH7 4QX ar 18 Ionawr 2007 EIR (2004) Anfonwyd ymateb adolygedig EIR 13 / DPA
ATI-09737a Copi o e-bost cwyn a dderbyniwyd gan CNC ynglyn â Gwefan Cadwraeth Forol Gorllewin Cymru EIR (2004) Gwrthodiad rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth EIR 13 / DPA
ATI-09761a Cais am fap o Ranbarthau Nitrad Bregus yng Nghymru gyfan EIR (2004) Anfonwyd ymateb llawn
ATI-09772a Manylion arian cyhoeddus a wariwyd yn cau ffordd Cleddon i Maryland/Pen Y Fan ac unrhyw dystiolaeth o berchnogaeth CNC ffordd y goedwig yn cynnwys manylion o gynnal hanesyddol EIR (2004) Anfonwyd ymateb llawn
ATI-09828a Manylion unrhyw erlyniadau neu rybuddion ynglyn â B Clean Rubbish Removal Services EIR (2004) CNC ddim yn storio'r wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn storio'r wybodaeth
ATI-09661a Copi o lythyr Cyfreithwyr yn ymwneud â phwynt gollyngiad Hwlffordd EIR (2004) Anfonwyd gwrthodiad EIR 12.5(f) Rhoi gwybodaeth yn wirfoddol
ATI-09594a Copi o bolisi a gweithdrefn chwythu chwiban CNC EIR (2004) Anfonwyd ymateb llawn
ATI-09603a Monitro adroddiadau i 2014-15 yn cynnwys arolygon pysgod ac ansawdd dwr EIR (2004) Anfonwyd ymateb llawn
ATI-09663a Tystiolaeth o gytundeb i CNC ddarparu cefnogaeth ariannol i bysgodfa gymunedol yn Fagl Lane, Sir y Fflint. Ac ystyriaeth CNC mewn perthynas â'r effaith ar lyn gwlyptir ger Aber  Dyfrdwy EIR (2004) Anfonwyd ymateb llawn
ATI-09732a Copïau o ganllawiau mewnol i swyddogion neu weithdrefnau mewn lle i roi cyngor gan CNC i awdurdodau cynllunio yn ei rôl fel ymgynghorai statudol ar geisiadau cynllunio EIR (2004) Anfonwyd ymateb llawn
ATI-09549a Gwybodaeth ynglyn â chostau rhedeg Pysgodfa Cocos Dyfrdwy EIR (2004) Anfonwyd ymateb llawn
ATI-09588a Cyflwr ecolegol Gwlyptiroedd SSSI Cae Gwyn a Tre'r Gof yn cynnwys adroddiadau safle. EIR (2004) Anfonwyd ymateb llawn
ATI-09607a Gohebiaeth rhwng Cyngor Sir Gwynedd a CNC ynglyn â'r A496 County Road yn Llanbedr yng Ngwynedd EIR (2004) Anfonwyd ymateb adolygedig EIR 13 / DPA
ATI-09646a Copi o'r Arolwg Tir diweddaraf yn Nes Tar Plant CF83iHQ EIR (2004) CNC ddim yn storio'r wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn storio'r wybodaeth
ATI-09520b Adroddiadau'n ymwneud ag Ewtroffigedd Llynnoedd yng Nghymru EIR (2004) Anfonwyd ymateb llawn
ATI-09533a Cais am wybodaeth ar ddigwyddiad yng Nghoedwig Tywi EIR (2004) Anfonwyd ymateb adolygedig EIR 13 / DPA
ATI-09608a Copïau o'r holl geisiadau i ollwng elifiant carthffosiaeth o waith trin dwr Hael Lane yn Southgate, Abertawe ers 2000. EIR (2004) CNC ddim yn storio'r wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn storio'r wybodaeth
ATI-09531a Gwybodaeth ar gymorth llywodraeth a ffermio rheoli tir dros y 30 mlynedd diwethaf i safle SSSI Elenydd SSSI yn cynnwys cyfanswm cynhyrchedd amaethyddol blynyddol. EIR (2004) Gwrthodiad rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn storio'r wybodaeth
ATI-09615a Gwybodaeth drwyddedu i orsafoedd Pwer Glo yn Aberthaw, Cottam ac Uskmouth EIR (2004) Anfonwyd ymateb llawn
ATI-09555a Adroddiadau'n ymwneud â thrwydded 34290, yn cynnwys adroddiad gwaelodlin Atkins 2006 EIR (2004) Gwrthodiad rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn storio'r wybodaeth EIR 13 / DPA
ATI-09497a Gwybodaeth ynglyn â phrosiect Lôn Pum Milltir yr A4226 ac unrhyw waith CNC ar y ffordd. EIR (2004) Anfonwyd ymateb adolygedig EIR 13 / DPA
ATI-09517a Gohebiaeth rhwng Tidal Lagoon a CNC ers mis Rhagfyr 2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb llawn EIR 12.4(d) Wrth gwblhau
ATI-09519a Gwybodaeth ynglyn â sefydliadau sydd wedi cydymffurfio â Chynllun Cyfle Arbed Ynni (ESOS) a'r rhai nad ydynt wedi cydymffurfio. EIR (2004) Gwrthodiad rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn storio'r wybodaeth
ATI-09526a Copïau o lythyrau rhybudd a roddwyd gan CNC ynglyn â Chilfach Bury EIR (2004) Anfonwyd ymateb llawn
ATI-09647a Gwybodaeth amgylcheddol ac adroddiadau ar safle ger Ysbyty Treforus, Abertawe, SA6 6NL EIR (2004) CNC ddim yn storio'r wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn storio'r wybodaeth
ATI-09675a Rhestr o bobl allai gael eu digolledu oherwydd llifogydd yn Llanelwy EIR (2004) Anfonwyd gwrthodiad EIR 13 / DPA
ATI-09116c Manylion holl gytundebau CNC yn ardal Torfaen dros y 3 blynedd diwethaf EIR (2004) Anfonwyd ymateb llawn
ATI-09475a Copïau o Gais am Drwydded rhif EPR/DP3435VS/A001 Penybont, LD1 6UT EIR (2004) Anfonwyd ymateb llawn
ATI-09759b Gwybodaeth ar amrediad cyflog rôl Arweinydd Tîm Arloesi yn Cyfoeth Naturiol Cymru FOI (2000) Anfonwyd gwrthodiad FOI Adran 40 Gwybodaeth bersonol
ATI-09759a Manylion Amrediad Cyflog i swydd Uwch Ymgynghorydd Arloesi yn Cyfoeth Naturiol Cymmru FOI (2000) CNC ddim yn storio'r wybodaeth

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.