Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Datgeliadau Mawrth 2015

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a dderbyniwyd yn Mawrth 2015

Cyfeirnod ATI Crynodeb o'r Cais Dyddiad Derbyn Deddfwriaeth Gwybodaeth a Ryddhawyd Esemptiad a Weithredwyd
ATI-06554a Cofnodion gohebiaeth yn ymwneud â thyrbinau gwynt yng Nghefncynfal 03/02/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i ailolygu EIR 13 / DPA
ATI-06628a Lleoliadau daearyddol a manylion ariannol/rhifiadol yn ymwneud â lleoiadau Saethu Gêm ar y cyd â Cyfoeth Naturiol Cymru. 10/02/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06751a Cost flynyddol clirio tipio anghyfreithlon i CNC 26/02/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06782a Manylion am bertynas ariannol CNC â Choed Temple Druid (ariannu) 02/03/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06799a Mynediad at unrhyw stiartiau strwythur gweithwyr/staff cyfredol, yn cynnwys unrhyw rolau sydd yn nwylo contractwyr ar hyn o bryd. 03/03/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06657a Manylion yr holl wariant mewn perthynas â Gwaith Adfwyio Twyni Tywod Niwbwrth 12/02/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06750a Pob cwyn am niwsans arogl  / nwy tirlenwi o bob un o safleoedd Cory Environmental Holdings Limited yng Nghymru am y 3 blynedd diwethaf 26/02/2015 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal y wybodaeth
ATI-06420b Dadansoddiad o Gostau Gwaith Atgyweirio Amddiffynfeydd Rhag y Môr Porthcawl, Gaeaf 2013/14 06/03/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06714a Copïau o ddogfennau ynglŷn â'r monitro adar a wneir ar ffermydd gwynt Cefn Croes a Bryn Title. 18/02/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06713a Asesiadau o bysgodfeydd mewn ACA yn nyfroedd Cymru a'r cyngor a roddwyd i LlC am Bysgodfeydd lle barnwyd bod risg 17/02/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06824a Cyfeintiau cynnyrch chwarterol yn y Deyrnas Unedig a mewnforion/allforion o dan godau dosbarthu gwastraff penodol 16/02/2015 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal y wybodaeth
ATI-06862a Manylion unrhyw archwiliadau mewnol neu allanol yn ymwneud â gweithrediadau coedwigaeth. 06/03/2015 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal y wybodaeth
ATI-06785a Manylion cost yn ymwneud â Stocio Eog ar afon Taf 18/02/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06803a Copi o drwydded Mynogau a'r amodau ailstocio 26/02/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i ailolygu EIR 13 / DPA
ATI-06900a Cyfrifon blynyddol CNC am 2012/13 13/03/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06801a Y broses er penderfynu ar yr ariannu hawliau tramwy a ddyrannwyd i Gyngor Sir Powys 02/03/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06818a Nifer yr arolygon ystlumod a'r blychau ystlumod yng Nghymru 2005 -2015 06/03/2015 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal y wybodaeth
ATI-06888a Gwybodaeth am Drwyddedau Morol ym Mae Abergwaun 12/03/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i ailolygu EIR 13 / DPA
ATI-06758a Dulliau storio a thrin CNC o ran Lludw Gwaelod y Llosgydd yn Llosgydd Viridor. 24/02/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06902a Manylion cwynion a phryderon ynglŷn ag unrhyw safleoedd bridio cŵn yn Sir Gaerfyrddin a Cheredigion 13/03/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06727a Costau rheoli - gwariant blynyddol, wedi'i gynllunio/gyllidebu - yn rhan Niwbwrth o ACA Y Twyni o Abermenai i Aberffraw 23/02/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i ailolygu EIR 13 / DPA
ATI-06863a Dogfennau Asesiad Priodol am y cynllun pŵer hydro-electrig ar afon Teifi 03/03/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i ailolygu EIR 13 / DPA
ATI-06979a Swyddogaethau a chyflogau staff sy'n gweithio ar Fenn's Bank Bronington 23/03/2015 EIR (2004) Nid yw CNC yn dal y wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal y wybodaeth
ATI-06942a Rhestr o gwmnïau a all hwyluso'r gwaith o gludo byrnau tanwydd yn deillio o sbwriel yng Nghymru 16/03/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06899a Copïau o lythyrau rhybuddio a gyflwynwyd a manylion y camau gorfodi a gymerwyd yn erbyn Stonehouse Farm 16/03/2015 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal y wybodaeth
ATI-06893a Copi o Adroddiad Asesu Cynefin Twyni CNC 04/03/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06813a Copi o nodiadau a gymerwyd mewn cyfarfod AHNE 20fed Mawrth 1997 03/03/2015 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal y wybodaeth
ATI-06469a Gohebiaeth yn ymwneud â Thir Cyfnewid Coed Gwent 26/01/2015 Estyniad EIR Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.5(b) Cwrs cyfiawnder, achos troseddol EIR 13 / DPA
ATI-06675a Dogfennau Polisi i Gyfarfod Bwdd yn ymwneud â phresenoldeb y cyhoedd. 12/02/2015 FOI (2000) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06762a Manylion gwerthiant tir y tu cefn i Tynybedw Terrace 20/02/2015 FOI (2000) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06711a Rhestr o gwmnïau sydd wedi cael llythyron 'bwriad i erlyn' gan CNC 18/02/2015 FOI (2000) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06798a Copïau o lythyron cwyno yn ymwneud â Bwrdd Draenio Mewnol 03/03/2015 FOI (2000) Anfonwyd ymateb wedi'i ailolygu FOI Adran 40 Gwybodaeth Bersonol
ATI-06986a Nifer y trwyddedau a ddarparwyd mewn perthynas â'r pathew gan CNC/CCGC o safbwynt Glastir/Tir Gofal am y 5 mlynedd flaenorol yn Siroedd Maesyfed a Brycheiniog. 24/03/2015 FOI (2000) Nid ymchwiliwyd  
ATI-06376a Manylion y busnesau sydd wedi cael eu cyflogi gan CNC fel is-gontractwyr, y maes y maen nhw'n gweithio ynddo a gwerth y contract a ddyfarnwyd i'r busnesau hyn yn y flwyddyn 2013/14 12/01/2015 Estyniad FOI Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal y wybodaeth
ATI-06376b Gwybodaeth am daliadau a wnaed i gyrff etifeddol am wasanaethau / cymorth, grantiau sy'n parhau 05/03/2015 Estyniad FOI Anfonwyd ymateb cyflawn  

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.