Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Mehefin 2017

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Mehefin 2017.

Cyfeirnod ATI Crynodeb o'r cais Dyddiad Derbyn Deddfwriaeth Gwybodaeth a ryddhawyd Eithriad a Roddwyd
ATI-12816a Cais cynllunio ar gyfer plannu coeden yn Lofftwen Farm, Llanwrtyd, Powys 08-May-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12845a Gwybodaeth cysylltiedig â Thipio Anghyfreithlon yng Nghymru 09-May-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb rhannol - ceisio rhagor o eglurhad  
ATI-12901a Manylion Tynnu Dŵr Daear Trwyddedig yng Nghaerdydd 15-May-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12917a Cais cwynion Cwrt Malle Limited 17-May-17 EIR (2004) Anfonwyd gwrthodiad EIR 13 / DPA
ATI-12932a Copi o Gytundeb Fframwaith gyfredol Forest Holidays a ddefnyddir gan CNC ac unrhyw rai blaenorol a ddefnyddiwyd gan CNC 19-May-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12939a Cytundebau ardal lleol a wnaed rhwng Swyddogion Ardal Lleol a gweithredwyr taenu ar y tir 22-May-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12940a Manylion yr holl weithredu dan drwydded SR2010No4 22-May-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12941a Dogfennau cysylltiedig â chais i blannu coed yn Lofftwen Farm, Llanwrtyd 19-May-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12942a Dogfennau cysylltiedig â chais i blannu coed yn Lofftwen Farm, Llanwrtyd 22-May-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12948a Gwybodaeth cysylltiedig â gorfodi gwastraff masnachol 23-May-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12986a Trwydded Tynnu Dŵr Afon Caseg / Afon Llafar Hydro 25-May-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb rhannol - ceisio rhagor o eglurhad  
ATI-12992a Dogfennau cysylltiedig â chais i blannu coed yn Lofftwen Farm, Llanwrtyd 31-May-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12993a Cais am arolygon botanegol yng Nghoedwig Niwbwrch 31-May-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12995a Cais am cofnodion a recordio o gyfarfod 'bimag' Chwefror 2017 31-May-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12996a Camau gweithredu cysylltiedig â thanau safle Siteserv ym Mharc Diwydiannol Llandŵ (ATI-12419a) 31-May-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12997a Trefn cynnal a chadw ar gyfer glannau'r afon ger caeau chwarae Llanerch,  Llanelli 26-May-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12999a Copi o ffeil Gweithred Grant FC18598  15-May-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-13017a Gwybodaeth ynghylch cownter pysgod  Aber-cuch 05-Jun-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-13032a Adroddiadau/Archwiliadau o safle Melinau Gwynt yn Abergele sy'n cael ei redeg gan Thorncliffes ar hyn o bryd 06-Jun-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-13036a Gwybodaeth cysylltiedig â cheisiadau CRMl1704/SC1605/CRML1604 08-Jun-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-13037a Copi o Atodiad Papur Bwrdd CNC ar amcanion Llesiant ym mis Mawrth 2017 06-Jun-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-13079a Copi o'r rhestr ddiweddaraf o Goetir Hynafol a gedwir gan CNC 14-Jun-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-13081a Data monitro allyriadau parhaus Gwaith Pŵer RWE Aberddawan Gorffennaf 2016 - diweddaraf 2017 14-Jun-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-13087a Nifer y cwynion cysylltiedig â digwyddiadau sŵn a adroddwyd ar Safle Ailgylchu Gwastraff y Cartref Heol Wedal Cyngor Caerdydd ers 1 Ionawr 2017 15-Jun-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-13101a Gwybodaeth ynghylch dynodi unrhyw strwythurau neu nodweddion ar gyfer rheoli perygl erydiad llifogydd neu arfordirol fel y disgrifiwyd yn Atodlen 1 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 ers 18 Ebrill 2017 19-Jun-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-13117a Rhagor o fanylion ynghylch digwyddiadau llygredd: 298924 a 708816 14-Jun-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-13119a Cynllun Atal Llifogydd Gerddi Melin y Rhath 20-Jun-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12358b Gwybodaeth ynghylch system gymysgu ar gyfer Afon Tawe  15-May-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12688c Cyfyngiadau tir mynediad yn Abaty Cwm Hir 08-May-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn EIR 13 / DPA
ATI-12912b Dirymiad gweithredu cyfeirnod KP3594VE/PAN-000494 17-May-17 EIR (2004) Nid yw'r wybodaeth a wrthodwyd gennym EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-13012b Trwydded Gwympo - Coedwig Great Barnet, Cas-gwent 02-Jun-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12839a ATI 12480a Ceisiadau cynllunio ar gyfer Ymholiadau Hydro 18-Apr-17 EIR Appeal Anfonwyd ymateb cyflawn  

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.