Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Mehefin 2016

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Mehefin 2016.

Cyfeirnod ATI Crynodeb o'r Cais Deddfwriaeth Gwybodaeth a Ryddhawyd
ATI-10423a Gohebiaeth i randdeiliaid yn ymwneud â gwaith a wnaed yn Llyn Goddionduon RhGA (2004) Ymateb wedi'i adolygu wedi'i anfon
ATI-10452a Manylion holl archwiliadau safle yn ffatri Kronospan yn Wrecsam RhGA (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon
ATI-10463a Copi o Brosiect Rhyddhau Bele'r Coed: Asesiad Risg o Glefyd gan A.J. Tomlinson. RhGA (2004) Gwrthodiad wedi'i anfon RhGA 12.4(d) Wrthi'n cael ei gwblhau
ATI-10540a Pwyntiau derbyn a rhyddhau y cynlluniau hydro-bŵer arfaethedig yn Eryri RhGA (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon
ATI-10414a Copi o adroddiad i lygredd yn Chwarel Brofiscin yn Ne Cymru RhGA (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon
ATI-10420a Copi o gais Trwydded Forol a dogfennau ategol (gan gynnwys Datganiad Amgylcheddol) ar gyfer lleoli unedau Deep Green Utility (barcudiaid llanw) gan Minesto RhGA (2004) Ymateb wedi'i adolygu wedi'i anfonRhGA 13 / Deddf Diogelu Data
ATI-10382a Gwybodaeth yn ymwneud â digwyddiad o lygredd yn Nant-y-Goran RhGA (2004) Ymateb wedi'i adolygu wedi'i anfonRhGA 13 / Deddf Diogelu Data
ATI-10538a Nodyn briffio 14 yn ymwneud â Morlyn Llanw Bar Abertawe RhGA (2004) Ymateb wedi'i adolygu wedi'i anfonRhGA 13 / Deddf Diogelu Data
ATI-10344a Gwybodaeth ar Fonitro Amgylcheddol ar Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol o lygredd Cypermethrin ger Llanbedr Pont Steffan rhwng 2002 a 2005 RhGA (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon
ATI-10361a Gwybodaeth staffio yn ymwneud â saethu Grugieir ar dir a reolir gan CNC RhGA (2004) Nid yw'r wybodaeth yn cael ei chadw gan RhGACNC 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-10411b Tystiolaeth o arolygon cynefinoedd a rhywogaethau yn ymwneud â chwympo coed yng Nghoetir Wernddu RhGA (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon
ATI-10310a Profiad a CV y comisiynydd sy'n gyfrifol am Goedwigaeth RhGA (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon
ATI-10460a Copi o adroddiad cofnodi digwyddiad ar fferm yng Nghasnewydd RhGA (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon
ATI-10297a Cost dirwyon yn ymwneud â gwaith trin dŵr gwastraff yn rhyddhau gormod o ffosffad i ddyfrgwrs RhGA (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon
ATI-10299a Cyfanswm ffioedd a dirywon a dalwyd i Asiantaeth yr Amgylchedd yn flynyddol ar gyfer 2010, 2011, & 2012 RhGA (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Rhan o'r wybodaeth wedi'i hanfon RhGA 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-10348a Gwybodaeth yn ymwneud â Dŵr Cymru gan gynnwys dirywon, trwyddedau a gohebiaeth RhGA (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon
ATI-10366a Cais am gopi o arolwg staff CNC 2016 RhGA (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon
ATI-10262a Gohebiaeth/papurau briffio/arweiniad a gyhoeddir i CNC gan LlC ar Fesur/Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 RhGA (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon
ATI-10337a Nifer y coed a gwympwyd ac a blannwyd yng Nghoedwig Coed Gwent yn 2015 RhGA (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon
ATI-10345a Manylion gweithwyr CNC sy'n aelodau CIEEM RhGA (2004) Nid yw'r wybodaeth yn cael ei chadw gan RhGACNC 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-10385a Mae 'Data Gwastraff Cymru 2013' yn grynodeb o'r mathau a'r symiau o wastraff sy'n cael eu trin gan gyfleusterau rheoli gwastraff a ganiateir 2013 RhGA (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Rhan o'r wybodaeth wedi'i hanfon
ATI-10386a Copi o Drwydded Gweithiau Trin Dŵr Cwellyn CG0088801 RhGA (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon
ATI-10247a Cost a nifer y milltiroedd o ffordd goedwig a baratowyd ar gyfer digwyddiadau rali a gymeradwyir gan MSA RhGA (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon
ATI-10417a Copi o gyfrifon 2015/16 a ddefnyddiwyd i gyfrifo'r ffi drwydded 2016 ar gyfer Pysgodfa Cocos Dyfrdwy RhGA (2004) Ymateb wedi'i adolygu wedi'i anfon
ATI-10080a Gwybodaeth Trwydded Saethu ar gyfer Chwaraeon Maes RhGA (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Rhan o'r wybodaeth wedi'i hanfon RhGA 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-10215a Gwybodaeth yn ymwneud â 16280 Brynglas Hadlow a Ringfield Llanwenarth Citra Y Fenni RhGA (2004) Ymateb wedi'i adolygu wedi'i anfonRhGA 13 / Deddf Diogelu Data
ATI-10251a Gohebiaeth i Orchmynion Drafft M4 a Datganiad Amgylcheddol, ynghyd ag unrhyw wybodaeth a oedd yn hysbysu'ch ymateb RhGA (2004) Ymateb wedi'i adolygu wedi'i anfonRhGA 13 / Deddf Diogelu Data
ATI-10281a Gwybodaeth yn ymwneud â chynllun "Mabwysiadu Llwybr" CNC a Chyngor Sir Ceredigion RhGA (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Rhan o'r wybodaeth wedi'i hanfon RhGA 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-10415a Copi o Adroddiad Carbon M4 RhGA (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon
ATI-10360a Copi o drwydded a chynllun gwaith cyfredol ar gyfer Safle Amwynder Dinesig yn Ynys Newydd Road, Abertawe RhGA (2004) Ymateb wedi'i adolygu wedi'i anfonRhGA 13 / Deddf Diogelu Data
ATI-10021b Gohebiaeth a gwybodaeth fonitro yn ymwneud â gorsaf Bŵer Aberthaw RhGA (2004) Nid yw'r wybodaeth yn cael ei chadw gan RhGACNC 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-10249a Mewnforion/allforion i mewn ac allan o Gymru o wastraff peryglus RhGA (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Rhan o'r wybodaeth wedi'i hanfon RhGA 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-10250a Gwybodaeth yn ymwneud â chamau gorfodi ym Mae Caerfyrddin RhGA (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Rhan o'r wybodaeth wedi'i hanfon RhGA 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-10217a Manylion holl Gynhyrchwyr EEE DU sydd wedi'u cofrestru yng Nghymru RhGA (2004) Ymateb wedi'i adolygu wedi'i anfonRhGA 13 / Deddf Diogelu Data
ATI-09864b Gohebiaeth a gedwir gan CNC yn ymwneud â digwyddiad yng Ngorsaf Bŵer Wylfa Apêl RhGA Ymateb cyflawn wedi'i anfon
ATI-10037a Yr holl wybodaeth a gedwir ar ffeil gan CNC yn ymwneud â Pro Waste Ltd. Estyniad RhGA Gwrthodwyd yn rhannol - Rhan o'r wybodaeth wedi'i hanfon RhGA 12.5(b) Rhan o achosion cyfiawnder, troseddol RhGA13 / Deddf Diogelu Data
ATI-10214a Copi o restr Perygl Tân CNC a'r Adroddiad Tân Estyniad RhGA Ymateb cyflawn wedi'i anfon
ATI-10283a Gwariant CNC ar Reoli Perygl o Lifogydd ar gyfer 2013/14, 14/15 a 15/16 Rhyddid Gwybodaeth (2000) Gwrthodwyd yn rhannol - Rhan o'r wybodaeth wedi'i hanfon

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.