Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Datgeliadau Mehefin 2015

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a dderbyniwyd yn Mehefin 2015.

 

Cyfeirnod ATI Crynodeb o'r Cais Dyddiad Derbyn Deddfwriaeth Gwybodaeth a Ryddhawyd Cais am Eithriad Gwybodaeth Gysylltiedig
ATI-07631a Gwybodaeth am Wastraff a Daflwyd ger Cronfeydd Glynhafod, Aberdâr Cyngor Rhondda Cynon Taf 29/Meh/2015 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth    
EIR 12.5(b) Cwrs cyfiawnder, achos troseddol
ATI-07634a Cytundebau Lefel Gwasanaeth o fewn CNC 29/Meh/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'I olygu    
ATI-07651a Manylion am 5 o Asesiadau Effaith Amgylchedd coedwigoedd 29/Meh/2015 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth    
EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal yr wybodaeth
EIR 13 / DPA
ATI-07613a Gohebiaeth rhwng MVDA a CNC am storio sioc-laddwyr 25/Meh/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'I olygu    
EIR 13 / DPA
ATI-07614a Cwynion a gohebiaeth yn ymwneud â Dwr Cymru ar Sealand Road, Caer 25/Meh/2015 EIR (2004) CNC heb fod yn dal yr wybodaeth    
ATI-07643a Gwybodaeth ymgynghoriad yn ymwneud â thir yng Nghoedwig Tair Onen 25/Meh/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'I olygu    
EIR 12.4(d) Wrthi'n ei gwblhau
EIR 13 / DPA
ATI-07597a Adroddiadau o ganlyniad i arolygiadau'r FSC ac UKWAS 24/Meh/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn    
ATI-07703a Gohebiaeth gyda Robert Floyd (LlC) am gau deorfeydd 22/Meh/2015 EIR (2004) Yn mynd rhagddo    
EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal yr wybodaeth
ATI-07569a Cronfa ddata Gwasanaeth Masnachol y Goron 19/Meh/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn    
ATI-07581a Holl fanylion am eich gweithgarwch ar y cyd â chynigion Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Abertawe ar gyfer PT002 Tir i'r Gogledd o Bontarddulais. 19/Meh/2015 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth 17/Gorff/2015  
EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal yr wybodaeth
EIR 13 / DPA
ATI-07568a Manylion sut y cyfrifir dyddodiad wyau eogiaid mewn perthynas â'r afon Gwy 17/Meh/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn    
ATI-07572a cais i dyllu am nwy siâl mewn lleoliad ar Foel Fynyddau ym Mhontrhydyfen, Castell-nedd Port Talbot. 17/Meh/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn    
ATI-07615a Trwyddedau pysgota â rhwydi 17/Meh/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn    
ATI-07679a Gwybodaeth am ddigwyddiadau yn ffatri Emvik ym Mhen-y-bont ar Ogwr 17/Meh/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'I olygu    
EIR 13 / DPA
ATI-07550a Gwybodaeth am waith Lliniaru Llifogydd yn Llanrwst, 2013/2014 16/Meh/2015 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth 14/Gorff/2015
EIR 12.4(d) Wrthi'n ei gwblhau
EIR 12.4(e) Cyfathrebu mewnol cyfrinachol
ATI-07509a Dogfennau'n ymwneud â'r broses benderfynu ynghylch Amddiffynfeydd Môr ar Draeth Newton 11/Meh/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn    
ATI-07504a Cofnodion cyfarfod ar Fil yr Amgylchedd, gwariant ar safleoedd dynodedig 09/Meh/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn    
ATI-07507b *DAETH I LAW YN HWYR* Dogfennau am gynllun Hydropower ar Afon Gennog 09/Meh/2015 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth    
EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal yr wybodaeth
EIR 13 / DPA
ATI-07484a cyfleusterau trin gwastraff/ailgylchu sydd wedi cael achosion o dân. 08/Meh/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn    
ATI-07515a Data allforio tanwydd yn deillio o sbwriel 08/Meh/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn    
ATI-07519a holl waith monitro a digwyddiadau'n ymwneud â neonicotinoidau 08/Meh/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn    
ATI-07762a *DAETH I LAW YN HWYR* Nifer a chost/gwerth unrhyw waith celf sy'n eiddo i CNC 08/Meh/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn    
ATI-07455a Dogfennau'n tendr a enillodd yn ymwneud ag adnoddau addysgol ar gyfer Twyni Ynyslas 05/Meh/2015 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth    
EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal yr wybodaeth
EIR 12.5(e) Cyfrinachedd masnachol
EIR 13 / DPA
ATI-07463a Dogfennau'n ymwneud â gwaith adfywio twyni yng Ngwningar Niwbwrch 05/Meh/2015 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth    
EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal yr wybodaeth
ATI-07466a Cyllideb Flynyddol a Niferoedd Staff 05/Meh/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn    
ATI-07440a Hysbysiadau Tir wedi'i Adfer 03/Meh/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn    
ATI-07431a Gwybodaeth am weithrediadau coedwigoedd yng Nghoedwig Canaston 02/Meh/2015 EIR (2004) Yn mynd rhagddo    
EIR 13 / DPA
ATI-07448a Ymateb yn ymwneud â chais cynllunio 11/0739/PA 02/Meh/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'I olygu    
EIR 13 / DPA
ATI-07500a Organagram CNC 02/Meh/2015 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth    
EIR 13 / DPA
ATI-07856a Dogfennau am gynllun ynni dwr WPCC1475 a WPCC1476 30/Meh/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i olygu    
EIR 13 / DPA
ATI-07501a Cost a chyflogau contractwyr GT / Swyddog Gwybodaeth a Chyfarwyddwyr 09/Meh/2015 FOI (2000) Anfonwyd ymateb cyflawn 07/Gorff/2015  

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.