Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Datgeliadau Mehefin 2014

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a dderbyniwyd yn Mehefin 2014

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a dderbyniwyd yn Mehefin 2014

Cyf MaW Crynodeb o'r Cais Dyddiad a dderbyniwyd Deddfwriaeth Gwybodaeth a rhyddhawyd Eithriad
ATI-04575a Cais ynghylch safleoedd Mwynder Dinesig / safleoedd Ailgylchu Gwastraff Cartrefi yng Nghymru. Gwybodaeth ynghylch nifer y safleoedd MD/AGC yng Nghymru nad ydynt mewn ardaloedd preswyl (ardaloedd diwydiannol, e.e.), ardaloedd preswyl. Sawl un sy'n agor ac yn didoli gwastraff cartrefi bag du ar y safle yn ardaloedd preswyl neu ardaloedd eraill. 41792 EIR Gwrthodwyd yn rhannol - Gyrrwyd gwybodaeth yn rhannol EIR 12.4(a) We don't hold the information
ATI-04576a Cais am ganlyniadau samplau a gymerwydd yng ngwaith trin trwytholch safke tirlenwi caeedig Cwrt y Plyffin, i'r gogledd o Aberhonddu. Cymhariaeth canlyniadau samplau a gymerwyd gan swyddogion CNC gyda samplau a gymerwyd gan weithwyr ARhLl ac/neu unrhyw is-gontractwyr rhwng 2006 a 2014. 41792 EIR Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-04577a Gwybodaeth ynghylch Adroddiad Cynllun Lliniaru Llifogydd Dolgellau 41792 EIR Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-04580a Dyddiadau cyhoeddi/creu/mabwysiadu canllawiau CNC o'r enw “Roles and the operational approach by Natural Resources Wales in respect of Strategic Environmental Assessment (SEA) and Habitat Regulations assessments for plans (HRA – plans) 41792 EIR Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-04579a Manylion cyswllt gweithwyr sy'n ymwneud â chwynion ynghylch Safle Hen Farchnad y Maes-glas, copïau o gŵynion. Hefyd manylion nifer/cyfran gweithwyr cyflog CNC sydd o gefndir ethnig lleiafrifol. Copi o'r drwydded gyda dyddiadau dechrau a darfod, enwau swyddogion a roddodd y fath drwydded(au), a chopi o'r cais am y fath drwydded, yn ogystal a manylion unrhyw erlyniad sydd ar y gweill; unrhyw gynlluniau i ddiddymu'r drwydded. 41793 FOI Gwrthodwyd yn rhannol - Gyrrwyd gwybodaeth yn rhannol EIR 12.4(a) We don't hold the information & EIR 13/DPA
ATI-04304d Trefn ymgynghori rhwng cyrff blaenorol Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chyngor Cefn Gwlad Cymru parthed swyddogaethau trwyddedu. C 41793 EIR Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-04262b Pob gwybodaeth, gan gynnwys negesau e-bost, llythyrau a nodiadau teleffon, sy'n cefnogi'r haeriad y cadwyd Adeilad 45 y Valley Works yn Rhyd-y-mwyn erioed megis man clwydo penodol ar gyfer ystlumod. 41794 EIR Gyrrwyd ymateb golygedig EIR13/DPA
ATI-04813a Manylion pob trwydded a roddwyd gan CNC o dan y Rheoliadau Trwyddedu amgylcheddol yn y cyfnod 1 Ebrill 2013 - 31 Mawrth 2014, a fu'n amodol ar y gofyniad i ymgynghori gyda chynghorwyr cadwraeth natur yn CNC, gyda rhifau trwyddedau, enwau deiliaid trwyddedau, cyfeiriadau safleoedd a mathau o drwydded yr holl drwyddedau hynny a roddwyd yn groes i gyngor dechreuol cynghorwyr cadwraeth natur yn CNC lle y gall yr effeithiodd y drwydded drwydded o dan sylw. 41795 EIR Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-04744a Manylion Ariannu UE hanesyddol ar gyfer Adferiad Naturiol Coetiroedd Brodorol yn ardal Porth 41796 EIR Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-04622a Gwybodaeth ynghylch llosgyddion yn Sir y Fflint sy'n llosgi deunydd gwastraff. Gofynwyd am gefndir penodol ynghylch y gwirio er mwyn sicrhau bod yr allyriadau o'r cyfryw o fewn cyfyngiadau diogel, pa arolygu sydd ar allyrru gronynnau mân, a chanfyddiadau arolygu Cyfoeth Naturiol Cymru. 41799 EIR Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-04623a Nifer y ceisiadau am Drwydded Amgylcheddol a dderbyniwyd ac a benderfynwyd gan CNC ers ei ffurio, gan gynnwys diwygio trwyddedau presennol. Manylion sawl un o'r rhain sy'n geisiadau ar gyfer unedau dofednod, neu wedi eu cymeradwyo. Rhestr (gan gynnwys sir a disgrifiad) o'r ceisiadau Trwydded Amgylcheddol a wrthodwyd gan CNC gyda rhestr (gan gynnwys sir a disgrifiad) o'r Trwyddedau Amgylcheddol a ddiddymwyd gan CNC. 41799 EIR Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-04653a Copi o gais gwreiddiol tirfeddiannwr ar gyfer gollwng gwastraff yn Round Hill yn 2007/2008 gyda chopïau o ffurflenni trosglwyddo parthed gwastraff adeiladu a ollyngwyd rhwng 2008-2010 41799 EIR Gwrthodwyd yn rhannol - Gyrrwyd gwybodaeth yn rhannol EIR 12.4 (a) We don't hold the information
ATI-04654a Cymwysterau un o weithwyr CNC. 41801 FOI Gyrrwyd gwrthodiad FOI Section 40 - Personal information
ATI-04655a Manylion cyfarfodydd rhwng CNC ac AC Blaenau Gwent ynghylch Circuit of Wales 41801 EIR Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-04743a Manylion digwyddiad pan alwyd hofrennydd ac y glaniodd ambiwlans awyr yn ymyl Bae Colwyn yng ngogledd Cymru. 41808 EIR Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-04737a Rhestr ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth a wnaed i Gorff Adnoddau Naturiol Cymru (a'i ragflaenydd, Cyngor Cefn Gwlad Cymru) yn y pum mlynedd diwethaf. 41810 FOI Gyrrwyd ymateb golygedig DPA
ATI-04754a Rhagor o wybodaeth am ddigwyddiad llygredd cofnodedig cyfeirnod 673208, y cofnodwyd y cafodd effaith sylweddol ar dir ac a achoswyd gan Ddeunyddiau Gwastraff Penodol, a ddigwyddodd ar 23 Ebrill 2009 yn Travelodge, Sanclêr, Sir Gaerfyrddin, SA33 4JN 41814 EIR Gyrrwyd ymateb golygedig EIR13/DPA
ATI-04801a Manylion unrhyw drwydded weithredol ar gyfer carthu rhan Ollewinol Allanol Môr Hafren, ac amodau'r drwydded. 41815 EIR Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-04254b Manylion mannau samplo CNC yn nalgylch Padarn, data arolygu'r llyn, a chanfod y man samplo ar gyfer ffytoplancton 41815 EIR Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-04810a Gohebiaeth rhwng Emyr Roberts a Peter Matthews a Alun Daives ar gyfer graddfeydd amser penodol. 41817 FOI Ni chanfuwyd yr wybodaeth  
ATI-04805a Chwiliad Amgylcheddol parthed Tir Achos o Lygredd yn Ffordd Conwy, Cyffordd Llandudno, Conwy a chopi o gynllun y Chwiliad Amgylcheddol yn ogystal â'r gweithredu canlyniadol. 41817 EIR Gwrthodwyd yn rhannol - Gyrrwyd gwybodaeth yn rhannol EIR 12.4(a) We don't hold the information& EIR 13/DPA
ATI-04817a Achosion o lygredd a ddigwyddasant yn Ogwr, Cynffig, Afan a Nedd. 41820 EIR Gyrrwyd ymateb golygedig  
ATI-04857a Cyngor y darparodd CCGC i awdurdod cynllunio ynghylch Circuit of Wales 41820 EIR Gyrrwyd ymateb cyflawn  

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.