Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Gorffennaf 2016

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Gorffennaf 2016.

Cyfeirnod ATI Crynodeb o'r cais Deddfwriaeth Gwybodaeth a Ryddhawyd
ATI-10704a Tystiolaeth o bïod y môr yn bwyta cocos a gwybodaeth am y model bwyd adar EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-10750a Gwybodaeth am ollyngiad olew crai ar safle Parc Hawtin EIR (2004) Gwybodaeth ddim gan CNC
ATI-10644a Adroddiadau ymchwiliad cysylltiedig â'r safle tirlenwi caeedig a safleoedd compostio yn Abbey View, Dolgarrog EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Gyrrwyd gwybodaeth yn rhannol EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-10645a Rhestr o safleoedd â thrwyddedau ymbelydredd gweithredol ar gyfer Cymru gyfan EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Gyrrwyd gwybodaeth yn rhannol EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym EIR 12.5(a) Cysylltiadau rhyngwladol, amddiffyn, diogelwch cenedlaethol, diogelwch y cyhoedd
ATI-10646a Gwybodaeth am ffesantod a saethwyd ar dir CNC yn 2015 a'r 6 mis diwethaf EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-10579a Gwybodaeth am wasgaru a storio gwastraff perfeddion lladd-dŷ yn Sir Benfro EIR (2004) Nid yw'r wybodaeth gan NRWEIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-10603a Unrhyw ddogfennau, gohebiaeth, e-byst, cofnodion neu wahoddiadau cysylltiedig â'r broses dendro, gan gynnwys yr hyn sydd eisoes wedi ei dendro, ar gyfer safleoedd ar stad CNC sy'n cael ei osod ar les ar gyfer saethu adar gêm EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd yr wybodaeth yn rhannol EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-10438a Gohebiaeth a data cysylltiedig â'r Barcud (Milvus Milvus) EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd yr wybodaeth yn rhannol EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-10556a Gwybodaeth cysylltiedig â gored sy'n cael ei hadeiladu ar Afon Fyrnwy EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-10590a Gwybodaeth am asesiad amgylcheddol ar gyfer Fferm Nanthenfoel, Pont Creuddyn, Llanbedr Pont Steffan, Sir Geredigion, SA48 8AZ EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-10502a Copi o ymateb CNC i Gyngor Abertawe mewn perthynas a'r Cynllun Lleihau Sŵn a argymhellir gan CCS yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Clun EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd yr wybodaeth yn rhannol EIR 12.5(b) Cwrs cyfiawnder, trefniadaeth droseddol
ATI-10516a Ceisiadau a wnaed i CNC gan CADW neu ADERYN i saethu adar yng nghyffiniau Castell Caerffili EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd yr wybodaeth yn rhannol EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-10517a Gwybodaeth cysylltiedig â digwyddiad llygredd yn Saunders Way, Abertawe EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.