Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Datgeliadau Gorffennaf 2014

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a dderbyniwyd yn Gorffenaf 2014

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a dderbyniwyd yn Gorffenaf 2014

Cyf MaW Crynodeb o'r Cais Dyddiad a dderbyniwyd Deddfwriaeth Gwybodaeth a rhyddhawyd Eithriad
ATI-04702a Gwybodaeth benodol ynghylch glawiad, Dyfroedd Cregynbysgod, Dyfroedd Ymdrochi, effeithiolrwydd UF, data mirobywydegol elifiant, gwybodaeth gollwng carthion, cymhwyster biosoledau achosion o lygru a manylion cyswllt ardal Bae Colwyn o 2004 hyd y dydd hwn. 01-Gorff-14 RhGA (2004) Gwrthodwyd yn rhannol, gyrrwyd gwybodaeth yn rhannol RhGA 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym RhGA 13 / DDD
ATI-04254b Rhagor o wybodaeth parthed cais ATI-04254a 01-Gorff-14 RhGA (2004) Gyrrwyd ymateb llawn  
ATI-04653a Cais am gopi o'r cais gwreiddiol a wnaed gan y tirfeddiannwr i ollwng gwastraff yn Round Hill yn 2007/8, a chopïau o'r ffurflenni gwastraff ar gyfer yr holl wastraff adeiladu a ollyngwyd mewn gwirionedd yn Round Hill rhwng 2008 a 2010, cyn dymchwel yr adeiladau yn Moston Green. 07-Gorff-14 RhGA (2004) Gwrthodwyd yn rhannol, gyrrwyd gwybodaeth yn rhannol RhGA 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-04376a Gohebiaeth rhwng CNC a Gorsaf Bwmpio Pont Treganna Dŵr Cymru 09-Gorff-14 RhGA (2004) Gwrthodwyd yn rhannol, gyrrwyd gwybodaeth yn rhannol RhGA 12.5(b) Cwrs cyfiawnder, achosion drwgweithredol
ATI-04655a Manylion unrhyw gyfarfodydd rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru ac Aelod Cynulliad Blaenau Gwent parthed cynllunio datblygu prosiect "Circuit of Wales" yng Nglyn Ebwy 09-Gorff-14 RhGA (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-04805a Unrhyw wybodaeth ynghylch achos o lygru yn Dingle Garage Ffordd Conwy Cyffordd Llandudno Conwy LL31 9BA 10-Gorff-14 RhGA (2004) Gwrthodwyd yn rhannol, gyrrwyd gwybodaeth yn rhannol RhGA 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennymRhGA 13 / DDD
ATI-04817a Achosion o lygredd yn Ogwr, Cynffig, Afan a Nedd 10-Gorff-14 RhGA (2004) Gyrrwyd ymateb golygedig  
ATI-04254c Cais am Ragor o Wybodaeth parthed ATI- 04254a 11-Gorff-14 RhGA (2004) Ni chanfuwyd yr wybodaeth  
ATI-04951a Ymweliadau safle ar gyfer pob Cerbydau Diwedd Oes yng ngogledd Cymru 15-Gorff-14 RhGA (2004) Gyrrwyd gwrthodiad  
ATI-04914a Tystiolaeth am achosion blaenorol o golli a llygredd o garthffos fudr Bryn Mawr rhwng cylchdro'r A465 a Phont Harri Isaac 16-Gorff-14 RhGA (2004) Gyrrwyd ymateb golygedig RhGA 13 / DDD
ATI-04878a Pob gohebiaeth rhwng CNC a Graham Hillier o 10 Mehefin 2013 hyd 24 Gorffennaf 2013 21-Gorff-14 RhGA (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05020a Unrhyw effaith sylweddol ar AHNE Llanaelhaearn gan safle tyrbin gwynt 580m i ffwrdd 21-Gorff-14 RhGA (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-04857a Cyngor i awdurdod cynllunio ynghylch "Circuit of Wales" 25-Gorff-14 RhGA (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-04946a Achos o lygru yn Llandrindod Powys LD1 5SH 28-Gorff-14 RhGA (2004) Gyrrwyd ymateb golygedig RhGA 13 / DDD
ATI-04908a Gwybodaeth ynghylch ceisiadau ac erlyniadau Trwydded Amgylcheddol. 08-Gorff-14 RhGA (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn 30-Gorff-14
ATI-05093a Gwybodaeth ynghylch llifogydd Wnion/Dolgellau 29-Gorff-14 RhGA (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn 31-Gorff-14

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.