Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Ionawr 2017

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Ionawr 2017.

Cyfeirnod ATI Crynodeb o'r cais Dyddiad Derbyn Deddfwriaeth Gwybodaeth a ryddhawyd Eithriad a Roddwyd
ATI-11979a Gwybodaeth ynghylch  a physgota anghyfreithlon  a llwyddiannau gorfodi  hyd yn hyn, gan gynnwys gwybodaeth am staff. 03-Jan-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-11987a Gwybodaeth ynglŷn â gwneud profion ar dir yn Chwarel Brofiscyn, Groesfaen 09-Jan-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-11938a Copi o ymateb danfonwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru i Gyngor Sir Penfro i ymgynghori yng nghyswllt Cais Cynllunio 16 0517/PA, Neuadd Farchnad Min yr Afon 03-Jan-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-11875a Gwybodaeth ynghylch y Gyfarwyddeb Nitradau, gan gynnwys y Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol 16-Dec-16 EIR Extension Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12016a Copïau o'r trwyddedau pysgota hyd yma - mis Mawrth 2014, mis Mawrth 2015, Mawrth 2016 a mis Mawrth 2017  12-Jan-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12024a
Copïau o unrhyw drwyddedau amgylcheddol/bywyd gwyllt sydd wedi cael eu rhoi i Scottish Power (sef SP Manweb) ar gyfer Prosiect Cysylltu Ffermydd Gwynt  Gogledd Cymru
12-Jan-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12025a Copïau o'r trwyddedau ar gyfer Gwasanaethau Diwydiannol Merthyr Cyf a Biomass Ltd 12-Jan-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12027a Copïau o'r Cynlluniau Dylunio  Coedwig gyfredol ar gyfer Coed Y Brenin, gan gynnwys y mapiau Torri ac Ailblannu. 13-Jan-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-11949a Copïau o'r adroddiadau ar rôl CNC yn ac incwm o wobr Cronfa Natur 200,000 o bunnau  partneriaeth defnydd tir y mynydd du. 03-Jan-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-11950a Rhestr wirio EPS a'r drwydded ar gyfer torri coed ar Ystâd Gabalfa 04-Jan-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-11985a
Copïau o unrhyw ddogfennau a gedwir gan Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas â ffatri a adeiladwyd gan Hudol Thermol Cyf
09-Jan-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-11927a Gwybodaeth ynglŷn â digwyddiad llygredd ar afon Teifi a gohebiaeth am y digwyddiad gyda sefydliadau partner 21-Dec-16 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-11948a Copi  o sylwadau  ysgrifenedig CNC i’r Awdurdod Archwilio mewn cysylltiad â Lagŵn Llanw Bae Abertawe  arfaethedig 03-Jan-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-11966a Gwybodaeth am drwydded tynnu dŵr WA/063/0001/008 & WA063/0001/009 09-Jan-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-11941a
Gwybodaeth am faint o ddigwyddiadau yn ymwneud â llygredd dŵr mwyngloddiau yn deillio o'r cyfleusterau sy'n eiddo ac yn cael eu gweithredu gan yr Awdurdod Glo wedi'u cofnodi gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn ystod y 5 mlynedd diwethaf
03-Jan-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-11672a Copïau o'r adroddiadau Archwilio ynglŷn â/2014/0009-Uned brwyliaid arfaethedig ym Manc Gwyn, Saint Harmon 22-Nov-16 EIR Extension Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-11880a Gwybodaeth am y Prosiect Ynni Coedwig Alwen gan gynnwys gwybodaeth am staff a chytundeb reoli rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a Dŵr Cymru 19-Dec-16 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-11726c Cwynion mewn perthynas ag Ynyslas a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol ledled Cymru 21-Dec-16 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-11876a Copïau o ohebiaeth ac ymgynghoriadau (mewnol ac allanol) mewn perthynas â cyn-ymgeisio a chyn dilysu  TA/76191 adeiladu sied dofednod, Pentrefelin Llandeilo 16-Dec-16 Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-11889a Gwybodaeth ynghylch llygredd yng Nghanolfan Busnes Parkway, Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy 14-Dec-16 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-11896a Copi o'r ymateb i'r ymgynghoriad Parthau Perygl Nitradau 16-Dec-16 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-11956a Gwybodaeth ar brotocol  Cyfoeth Naturiol Cymru ynghylch costau ffioedd a threuliau ar gyfer gwerthu tir ac eiddo 09-Dec-16 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-11873a Cais am gopi o bapur Bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru ar Fentrau 15-Dec-16 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-11867a Copi o’r llygredd diweddar yn ardal Bae Cemaes, Ynys Môn,  credwyd iddo gael ei achosi gan elifiant gwartheg 14-Dec-16 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-10946a Holl ddogfennau a gedwir gan Cyfoeth Naturiol Cymru ynglŷn â gwaith adfer yn Noc y Frenhines 15-Aug-16 EIR Extension Wedi cau  
ATI-11826a Gwybodaeth ynghylch archwilio tanwydd ffosil dros y tair blynedd  diwethaf 08-Dec-16 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-11899a Negeseuon e-bost gan staff Cyfoeth Naturiol Cymru ynglŷn â ‘CAR’ 15-Dec-16 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-11926a Gwybodaeth am gyllid Sblash ar gyfer sefydliadau canŵio - 2008-2013 23-Dec-16 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-11762a Cais am wybodaeth ynghylch ag Afon Lliw a thrwyddedau echdynnu dŵr 01-Dec-16 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.