Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Ionawr 2016

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Ionawr 2016.

Cyfeirnod ATI Crynodeb o'r Cais  Deddfwriaeth Gwybodaeth a Ryddhawyd  Eithriad a ddefnyddiwyd
ATI-09068a Cyfanswm yr amser a dreuliwyd a'r costau a wariwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru yn ymwneud ag erlyniadau coll Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Gwybodaeth rannol wedi'i hanfon Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth 
ATI-09201a Arolwg Safle 2012 ac ymchwil a gomisiynwyd gan Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru/Cyfoeth Naturiol Cymru ar ddylanwad hydrobwer ar weithiau is yn Afon Tycerig rhwng Dolgellau a Bala Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  (2004) Ymateb wedi'i olygu wedi'i anfon Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  13 / Deddf Diogelu Data
ATI-09179a Adroddiad ecolegol a gyflwynwyd i gefnogi gweithrediadau coedwigaeth yn Gibbons Covert  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  (2004) Ymateb wedi'i olygu wedi'i anfon Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  13 / Deddf Diogelu Data
ATI-09144b Cais dilyn ymlaen am gynlluniau cysylltiedig a dogfennau ategol yn ymwneud â Chynllun Adfer Gwastraff Chwarel y Cambrian   Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon 
ATI-09191a Gohebiaeth rhwng Asiantaeth yr Amgylchedd a Chyfoeth Naturiol Cymru yn ymwneud â chytundebu hanner Lloegr o Aber Dyfrdwy  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  (2004) Wedi'i anfon ymlaen at drydydd parti 
ATI-09172a Gwybodaeth ariannu gystadleuol ar gyfer gweithgareddau pysgodfeydd gan gynnwys costau staff, costau parhaus a chostau cyflwyno prosiect.  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon 
ATI-08905b Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth Morlyn Llanw Bae Abertawe  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Gwybodaeth rannol wedi'i hanfon Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  12.4(d)  Wrthi'n cwblhau Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 12.5(e) Cyfrinachedd masnachol
ATI-09232a Gohebiaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a BWB mewn perthynas â gwaredu Dŵr Gwastraff yn Brook, Norton, Powys Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  (2004) Nid yw'r wybodaeth yn cael ei chadw gan Gyfoeth Naturiol Cymru Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth 
ATI-09083a Holl ddogfennau a gohebiaeth yn ymwneud ag Arbrawf Dwyster Pysgota Cregyn Bylchog ym Mae Ceredigion Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  (2004) Ymateb wedi'i olygu wedi'i anfon Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  13 / Deddf Diogelu Data
ATI-09145a Dyddiadau Curre a Helfa Llangybi yng nghoetiroedd Cyfoeth Naturiol Cymru Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon 
ATI-09144a Chwarel y Cambrian, Sir y Fflint- Cynllun Adfer Gwastraff  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  (2004) Ymateb wedi'i olygu wedi'i anfon Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  13 / Deddf Diogelu Data
ATI-09169a Adroddiadau ymweliad safle yn ymwneud â diffyg cydymffurfiad yn Unedau 21-23, Ystâd Ddiwydiannol Cillefwr, Johnstown, Caerfyrddin, Dyfed, SA31 3RB Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  (2004) Ymateb wedi'i olygu wedi'i anfon Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  13 / Deddf Diogelu Data
ATI-09038a Gohebiaeth rhwng aelodau Bwrdd a Chyfoeth Naturiol Cymru yn ymwneud â Chylchffordd Cymru Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon 
ATI-09077a Gwybodaeth fonitro ac allyriadau yn ymwneud â thân pren gwastraff yn South Wales Recycling Ltd, Doc Alexandra, Casnewydd. Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon 
ATI-09143a Gohebiaeth yn ymwneud â hysbysiadau gorfodi yn ymwneud ag EPS Materials Recovery, Dociau Abertawe Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  (2004) Ymateb wedi'i olygu wedi'i anfon Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  13 / Deddf Diogelu Data
ATI-09146a Holl ohebiaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a Chymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain, Y Gynghrair Cefn Gwlad, Coed Cymru ac unrhyw gorff arall sy'n cefnogi neu'n hyrwyddo saethu helgig  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  (2004) Nid yw'r wybodaeth yn cael ei chadw gan Gyfoeth Naturiol Cymru Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-09059a Asesiadau arbenigol Coetir - Planhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol yn ymwneud â chynlluniau Coetiroedd Gwell i Gymru Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  (2004) Ymateb wedi'i olygu wedi'i anfon Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  13 / Deddf Diogelu Data
ATI-09032a Gwybodaeth yn ymwneud â nifer o gwmnïau sydd wedi cofrestru i ESOS (Energy Savings Opportunity Scheme) Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  (2004) Nid yw'r wybodaeth yn cael ei chadw gan Gyfoeth Naturiol Cymru Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth 
ATI-09152a Cais am adroddiad cwmpasu agregau morol Ardal 476 Nobel Banks Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  (2004) Ymateb wedi'i olygu wedi'i anfon Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  13 / Deddf Diogelu Data
ATI-08964a Gwybodaeth yn ymwneud ag ymateb Ymgynghorai Statudol ar gyfer cais cynllunio Powys P/2013/1064 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  (2004) Ymateb wedi'i olygu wedi'i anfon Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  13 / Deddf Diogelu Data
ATI-09045a Adroddiad digwyddiad yn ymwneud â llosgi gwastaff yn Llanandras 2014 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  (2004) Ymateb wedi'i olygu wedi'i anfon Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  13 / Deddf Diogelu Data
ATI-08954a Manylion ble y mae incwm trwydded pysgota â gwialen yn cael ei wario  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon 
ATI-09033a Nifer y Sewin ac Eogiaid a ddaliwyd yn Afon Tywi yn nhymor 2015 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon 
ATI-09036a Manylion yr holl gwynion a dderbyniwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru yn ymwneud â lagwnau amaethyddol yng Nghymru  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon 
ATI-08761b Gwybodaeth Tynnu Dŵr Eryri APÊL Apêl Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol   Ymateb cyflawn wedi'i anfon 
ATI-08901a Trwyddedau amgylcheddol perthnasol yn ymwneud â safle Tirlenwi Nantycaws Cwm Environmental Estyniad Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol   Ymateb cyflawn wedi'i anfon 
ATI-09150a Holl ohebiaeth yn ymwneud â phroses ymgeisio am brentisiaeth Cyfoeth Naturiol Cymru. Rhyddid Gwybodaeth (2000) Ymateb wedi'i olygu wedi'i anfon Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  13 / Deddf Diogelu Data

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.