Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Datgeliadau Ionawr 2015

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a dderbyniwyd yn Ionawr 2015

Cyfeirnod ATI Crynodeb o'r Cais Dyddiad Derbyn Deddfwriaeth Gwybodaeth a Ryddhawyd Esemptiad a Weithredwyd
ATI-06182a Manylion penodol taenlen Asesiad Gwybodaeth Amgylcheddol o dan y Rheoliadau Coedwigaeth, yn cynnwys lleoliadau prosiect, manylebau gwaith a Pherchenogaeth ID. 41981 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i ailolygu EIR 13 / DPA
ATI-06203a Ffigurau am gyfanswm yr arian a wariwyd bob blwyddyn, am y 10 mlynedd diwethaf, ar amddiffynfeydd rhag llifogydd ar y darn o arfordir a ddisgrifir fel Traeth Newton, ynghyd â dadansoddiad o pwy oedd yn gyfrifol am y gost. 41982 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06235a Unrhyw gamau gorfodi a gynlluniwyd yn erbyn y chwarel (Chwarel Ffestiniog) a/neu unrhyw halogiad hysbys, yn cynnwys unrhyw gamau sydd wedi'u cymryd erioed, o fewn unrhyw amserlen. 41988 EIR (2004) Ni chanfuwyd y wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal y wybodaeth
ATI-06260a Mynediad at ddogfennau'n ymwneud â cheisiadau penodol gan y Bartneriaeth Cydweithio. 41988 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i ailolygu EIR 13 / DPA
ATI-05439b Rhwymedigaethau a dyletswyddau statudol CNC yn cynnal a chadw a monitro ei Asedau Amddiffyn Rhag Llifogydd. 42002 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06266a Cais am ddogfennau a manylion ynglŷn â safle gweithredol o ddiddordeb i CNC, yn cynnwys Adroddiadau CAR, Hysbysiadau Adran 59 a Hysbysiadau Adran 36. 41989 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i ailolygu EIR 13 / DPA
ATI-06286a Mynediad at unrhyw drwyddedau safle, cofnodion cwynion, cofnodion erlyniadau neu unrhyw ddogfennau'n ymwneud ag achosion neu achosion wedi'u bygwth mewn perthynas â niwsans sŵn o safle CNC. 41991 EIR (2004) Ni chanfuwyd y wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal y wybodaeth
ATI-06287a Yr holl ohebiaeth a gwybodaeth rhwng CNC ac Awdurdod Cyhoeddus mewn perthynas â gwaith sy'n cael ei gyflawni ar bont droi ar safle CNC. 41995 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i ailolygu EIR 13 / DPA
ATI-06269a Mynediad at wybodaeth y mae CNC yn ei dal ynglŷn â digwyddiad llygru 2001 yng Nghaerdydd a sut y cafodd y digwyddiad ei ddatrys. 41990 EIR (2004) Ni chanfuwyd y wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal y wybodaeth, EIR 13 / DPA
ATI-06294a Gwybodaeth am Ddogfen Penderfyniad Llyn Padarn yn unol â Rheoliadau Difrod Amgylcheddol 2009 41995 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06378a Gwybodaeth am South Wales Wood Recycling. 42012 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06385a Manylion unrhyw drwyddedau tynnu dŵr cyfredol yn Trederwen Springs, Powys 42016 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i ailolygu EIR 13 / DPA
ATI-06284a Mynediad at y dystiolaeth wyddonol y mae CNC wedi seilio'i gyfiawnhad arno er mwyn tynnu ffens amddiffyn y Fadfall Ddŵr Gribog yn Ffos y Fran. 41990 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06420a Gwybodaeth y mae CNC yn ei dal am gostau, cofnodion a dyddiadau cynnal a chadw mewn perthynas â Newton, gwaith Amddiffynfeydd Môr Porthcawl. 42020 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06160b Copïau o ddogfennau yn ymwneud â thrwydded tynnu dŵr Clogwyn Y Gwin 41991 EIR (2004) Ni chanfuwyd y wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal y wybodaeth
ATI-06304a Gwybodaeth ynglŷn â gwariant a gwaith adeiladu yng Nghoedwig Niwbwrch a chronfa ddŵr newydd Cefni 42003 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i ailolygu EIR 13 / DPA
ATI-05793a Dogfen ymgynghorol SoDdGA a'r holl wybodaeth yn ymwneud â'r cynnig i ddynodi SoDdGA yn Rhosydd Bryn Maen 41926 EIR (2004) Nid ymchwiliwyd  
ATI-06308a Manylion monitro aer a dŵr dros y 10 mlynedd diwethaf gan Sensient Flavors Ltd. 42010 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i ailolygu EIR 13 / DPA
ATI-06350a Manylion gorfodi mewn perthynas â chydymffurfio â'r rheoliadau o ran batris gwastraff 42012 EIR (2004) Ni chanfuwyd y wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal y wybodaeth
ATI-06476a Copïau o Drwydded Amgylcheddol Viridor 42030 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i ailolygu EIR 13 / DPA
ATI-06522a Costau atgyweirio difrod i amddiffynfeydd rhag llifogydd yn Sir Benfro ar ôl stormydd mis Ionawr 2014 42027 EIR (2004) Ni chanfuwyd y wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal y wybodaeth
ATI-05830b Apêl yn herio cyfiawnhad CNC dros wrthod cais EIR ym mis Tachwedd 2014, mewn perthynas â Data Tanwydd. 41967 Apêl EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06097b Apêl yn gofyn i CNC adolygu ei benderfyniad i wrthod rhyddhau gwybodaeth am y system Iechyd a Diogelwch Goleuadau Traffig 41991 Apêl EIR NI chadarnhawyd y penderfyniad gwreiddiol
ATI-06367a Telerau penodi Aelodau'r Bwrdd, enwau'r Cyfarwyddwyr Gweithredol a rhestr o'r holl staff sy'n ymwneud â physgodfenydd, afonydd a dyfroedd llonydd ar draws Cymru 42013 FOI (2000) Anfonwyd ymateb cyflawn  

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.