Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Chwefror 2017

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Chwefror 2017.

Cyfeirnod ATI Crynodeb o'r cais Dyddiad Derbyn Deddfwriaeth Gwybodaeth a ryddhawyd Eithriad a Roddwyd
ATI-09640c Gwybodaeth cysylltiedig â chytundeb torri bedw Beacon Hill 03-Feb-17 FOI (2000) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12111a Copi o adroddiad technegol cysylltiedig ag  ansawdd dŵr o fewn NVZ Pyllau Lili Bosherston  18-Jan-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12152a Gwybodaeth cysylltiedig â dosbarthiadau llygredd 03-Feb-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12153a Gohebiaeth gan gynnwys trawsgrifiadau ffôn cysylltiedig â digwyddiadau llygredd penodol 03-Feb-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12155a Gwybodaeth cysylltiedig â Thrwydded cyf YP3795VF 02-Feb-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-11510b Copïau o adroddiadau CAR gan Wil Powells yn dilyn ymweliad diweddar â Site Serv Hangers A & B ar 24  Ionawr ac unrhyw ymweliadau eraill ac adroddiadau dilynol a wnaed ers  7 Hydref 2016 31-Jan-17 EIR (2004) Part refused - Part information sent  
ATI-12143a A fyddai'n bosibl ichi ddarparu gwybodaeth am yr holl ddigwyddiadau llygredd ar Afon Cywyn ers Gorffennaf 2015? Os nad yw hynny'n bosibl allech chi ddarparu'r holl ddigwyddiadau llygredd yn Nalgylch Taf? 02-Feb-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12147a Gwybodaeth cysylltiedig â Wylfa, gan gynnwys gwybodaeth staff CNC 01-Feb-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12160a Gwybodaeth cysylltiedig ag euogfarn cysylltiedig â Clwyd Breakers, Stâd Ddiwydiannol Gardden Road, Riwabon, LL14 6RT 03-Feb-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12235a Gwybodaeth am achos o dân yn Welsh Country Foods yn ôl yn 2011 07-Feb-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12237a Cais am gopi o'r holl ohebiaeth rhwng CNC a thrydydd parti cysylltiedig â gwastraff tanc septig 13-Feb-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12256a Digwyddiad cysylltiedig â ffos ddraenio yn Marsh Road, Rhuddlan 07-Feb-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12130a Copïau o holl drwyddedau deiliaid trwyddedau pysgodfeydd môr De Cymrue yng Nghilfach Tywyn 31-Jan-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12233a Gwybodaeth am chwistrellu chwyn Clymog Japan 27-Jan-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12116a Gwybodaeth cysylltiedig ag achos llys, cais gan AC 26-Jan-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12112a Gwybodaeth cysylltiedig ag achosion o dorri Rheoliad Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) mewn perthynas â ffermydd wystrys a physgod 24-Jan-17 EIR (2004) Gwrthodwyd rhan - Anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-12154a Copi o adroddiad C177_PR01  01-Feb-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12234a Ceisiadau gwastraff ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Morgan Sindall ac ASBRI Planning 08-Feb-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12262a Gwybodaeth ar gynhyrchu bwyd ynni effeithlon a ffyrdd arloesol o'i wella yn effeithiol 03-Feb-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12036a Gwybodaeth ynghylch cais Prosiect Cysylltu Coedwig Brechfa a gyflwynwyd gan Western Power Distribution (WPD), gan gynnwys gohebiaeth 16-Jan-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-11873b Copi o'r papur Amcanion Strategol a Fframwaith Menter a gyflwynwyd i'r bwrdd ym mis Gorffennaf 2016 19-Jan-17 FOI (2000) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-11966b Gwybodaeth ynghylch cais i dynnu dŵ: H2 Rheidol Hydro Ltd 24-Jan-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12077a Trwyddedau rhanddiddymu EPS ar gyfer gwaith Coedwigaeth Ionawr 2016-17 24-Jan-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12093a Gwybodaeth am wastraff peryglus yn y DU 24-Jan-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-11880b Copïau o'r Nodyn Briffio Cychwynnol a chais s83 a dogfennau cydsynio 16-Jan-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i olygu EIR 12.5(e) Cyfrinachedd masnachol
ATI-10451a Ymatebion i Ymgynghoriad ACA arfaethedig llamidyddion 10-Jun-16 EIR (2004) Disgwyl eglurhad  
ATI-11980a Copïau o fanylion llawn a methodoleg - gan gynnwys adroddiadau rhagarweiniol, crynodebau ac adroddiadau terfynol cysylltiedig â gwaith monitro Adar Drycin Manaw sy'n cael ei oruchwylio, ei ariannau, ei ariannu'n rhannol neu ei gynorthwyo mewn unrhyw ffordd gan CNC 06-Jan-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12102a Copïau o Adroddiadau Asesu Cydymffurfiad ar gyfer y flwyddyn ddiwethaf hyd yma ar gyfer gwaith South Wales Wood Recycling Ltd ar safle Phen-y-bont Ar Ogwr dan ddwy drwydded FP3095ET a KP3790VF 24-Jan-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12074a Gwybodaeth cysylltiedig â ffilmio yn y Fforest Ffawr o 01-05-16- i 8-01-17 19-Jan-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i olygu EIR 13 / DPA

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.