Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Chwefror 2016

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Chwefror 2016.

Cyf ATI Crynodeb o'r cais Dyddiad derbyn Deddfwriaeth Gwybodaeth a ryddhawyd Eithriad a ddefnyddiwyd
ATI-09191b Yr holl ohebiaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a'r Environment Agency parthed datganoli swyddogaethau Pysgodfa Gocos Dyfrdwy. 29-Jan-16 EIR (2004) Ymateb wedi'i olygu wedi'i anfon EIR 13 / DPA
ATI-09586a Costau a ddaeth i ran CNC am unrhyw ddifrod yn Newgate o ganlyniad i stormydd 2013-14 ac unrhyw gostau clirio dilynol. 17-Feb-16 EIR (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon
ATI-09194b Gofyn am gopi o'r cais ac unrhyw ddogfennau ategol ar gyfer Trwyddedau Amgylcheddol Solutia Casnewydd, De Cymru. 29-Jan-16 EIR (2004) Ymateb wedi'i olygu wedi'i anfon EIR 13 / DPA
ATI-09565a Data allyriadau'r Cyfleuster Adfer Ynni yn Y Sblot, a reolir gan Viridor, gan gynnwys gwybodaeth am y drwydded ac adroddiadau am allyriadau. 15-Feb-16 EIR (2004) Ymateb wedi'i olygu wedi'i anfon EIR 13 / DPA
ATI-08369a Gwybodaeth yn ymwneud ag ymchwil neu sgrinio tir a leolir ym Mhencoed, Llandeilo. 18-Sep-15 EIR (2004) Nid aethpwyd ar ei drywydd
ATI-09279c Copïau o adroddiadau ac arolygon yn ymwneud â chynnal a chadw'r ffos ddraenio yn Ninas Dinlle, Gwynedd. 04-Feb-16 EIR (2004) Ni chedwir yr wybodaeth gan CNC EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym EIR 13 / DPA
ATI-09403a Copi o gyfarwyddyd Llywodraeth Cymru ynghylch dod ag echdynwyr eithriedig yn rhan o'r system drwyddedu. 22-Jan-16 EIR (2004) Ni chedwir yr wybodaeth gan CNC EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-09529a Yr holl ddata a gedwir parthed allyriadau awyr sy'n deillio o synwyryddion allyriadau yn, ac o amgylch, safle tirlenwi Bryn Posteg - a weithredir gan Potters Waste Management, Tylwch, Powys. 10-Feb-16 EIR (2004) Ymateb wedi'i olygu wedi'i anfon
ATI-09557a Gwybodaeth am lygredd posibl i'r nant ym Mharc Waungron, Fairwater. 15-Feb-16 EIR (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon
ATI-09425a Gwybodaeth am yr incwm a gaiff CNC fesul tyrbin gwynt yn Fferm Wynt Pen y Cymoedd. 22-Jan-16 EIR (2004) Gwrthodwyd EIR 12.5(e) Cyfrinachedd masnachol
ATI-09451a Copïau o'r ohebiaeth gydag EON a CNC parthed arolygon mamaliaid môr Scarweather 2005-2007. 02-Feb-16 EIR (2004) Ni ddaethpwyd o hyd i'r wybodaeth EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-09516a Copïau o Bapurau Gwerthiant archif yn ymwneud â Hawliau Tramwy ar goetir preifat yng Nghlwyd. 09-Feb-16 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Gwybodaeth rannol wedi'i hanfon EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-09306b Gofyn am gopi o'r cais cynllunio 13/0458/PA - ar gyfer pwll slyri Fferm Sunnyside, Robeston Wathen, SA67 8EL. 18-Jan-16 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Gwybodaeth rannol wedi'i hanfon EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym EIR 13 / DPA
ATI-09413a Dogfennau'n ymwneud â Chynllun Dyluniad Coedwig 2007-2017. 28-Jan-16 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Gwybodaeth rannol wedi'i hanfon EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym EIR 13 / DPA
ATI-09437a Manylion am unrhyw wrthwynebiadau parhaus yn ymwneud â cheisiadau cynllunio ar Ardaloedd Perygl Llifogydd yn sgil cyngor CNC rhwng 2011-2015. 01-Feb-16 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Gwybodaeth rannol wedi'i hanfon EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-09500a Gofyn am gopïau o'r cynlluniau a gwblhawyd ar gyfer Cynllun Atal Llifogydd Afon Rhymni, gan gynnwys lluniadau o'r cynllun. 09-Feb-16 EIR (2004) Ymateb wedi'i olygu wedi'i anfon EIR 13 / DPA
ATI-09364a Gwybodaeth a gedwir gan CNC am unrhyw lygredd ar afon Pelenna yng Nghastell-nedd Port Talbot yn ystod Gorffennaf 2015. 25-Jan-16 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Gwybodaeth rannol wedi'i hanfon EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym EIR 13 / DPA
ATI-09474a Cais am fanylion Erlyniadau, Rhybuddion a Hysbysiadau Gorfodi er Ionawr 2011 mewn perthynas â gyrwyr cerbydau fflyd CNC. 04-Feb-16 EIR (2004) Ni ddaethpwyd o hyd i'r wybodaeth EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-09479a Cynllun rheoli gwastraff mwyngloddio ar gyfer cynllun adennill tir Ffos y Fran a phwll glo arwyneb. 05-Feb-16 EIR (2004) Ymateb wedi'i olygu wedi'i anfon EIR 13 / DPA
ATI-09518a Cais am yr holl wybodaeth a gedwir am enillion ariannol a wnaed gan CNC yn sgil gweithgareddau saethu anifeiliaid hela ar dir cyhoeddus. 09-Feb-16 EIR (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon
ATI-09528a Lleoliad safleoedd casglu cocos ar hyd arfordir Cilgwri yn ogystal ag amserlen yn nodi pryd y bydd y casglwyr cocos yn gweithio ar y safle. 10-Feb-16 EIR (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon
ATI-09530a Copi o adroddiad cynefin ar gyfer tir ym Mhencoed, Ffairfach, Fferm Llandeilo. 11-Feb-16 EIR (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon
ATI-09149a Cofnodion yn ymwneud â nifer yr eogiaid a'r siwin sy'n esgyn llwybr pysgod Afon Teifi isaf. 31-Dec-15 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Gwybodaeth rannol wedi'i hanfon EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-09192a Copïau o ganiatâd cynllunio a roddwyd i Fferm Wynt Tir Gwynt ac adroddiadau'n ymwneud â rhywogaethau gwarchodedig. 11-Jan-16 EIR (2004) Ymateb wedi'i olygu wedi'i anfon EIR 13 / DPA
ATI-09450a Copïau o asesiadau risg ar gyfer datblygiad Parc y Jiwbilî yn Rogerstone a gwblhawyd gan CNC. 02-Feb-16 EIR (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon FOI Adran 21 Yr wybodaeth yn hygyrch trwy gyfrwng dulliau eraill
ATI-09194a Ymholiad yn ymwneud â Thrwyddedau Amgylcheddol ar gyfer Solutia Casnewydd De Cymru, gan gynnwys trwyddedau diwydiannol, gwastraff a gollwng i ddŵr. 06-Jan-16 EIR (2004) Ymateb wedi'i olygu wedi'i anfon EIR 13 / DPA
ATI-09324a Copïau o wybodaeth berthnasol yn ymwneud â Quotient Bio Research. 18-Jan-16 EIR (2004) Ymateb wedi'i olygu wedi'i anfon EIR 13 / DPA
ATI-09365a Copïau o'r holl ohebiaeth parthed y camau a gymerodd CNC mewn perthynas â'r Asesiadau Effeithiau Sŵn cyf: NRW/151023/CLYNE a wnaed ym mis Medi 2014. 25-Jan-16 EIR (2004) Ymateb wedi'i olygu wedi'i anfon EIR 13 / DPA
ATI-09430b Gwybodaeth ariannol am y Prosiect Plant! a roddwyd ar waith gan CNC, gan gynnwys manylion am ble y caiff y coed eu plannu a chost y prosiect. 01-Feb-16 FOI (2000) Ymateb cyflawn wedi'i anfon
ATI-09532a Manylion am wybodaeth y contract 'Financial Accounting Software' a ddefnyddir gan CNC. 11-Feb-16 FOI (2000) Ymateb cyflawn wedi'i anfon
ATI-09356b Copi o'r 'sgoriau' sy'n berthnasol i geisiadau am Grantiau Cystadleuol. 19-Jan-16 FOI (2000) Ymateb wedi'i olygu wedi'i anfon EIR 13 / DPA
ATI-09357b Rhestr o'r offer ariannol a ddefnyddir gan CNC ar hyn o bryd. 20-Jan-16 FOI (2000) Ymateb wedi'i olygu wedi'i anfon EIR 13 / DPA

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.