Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Datgeliadau Chwefror 2015

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a dderbyniwyd yn Chwefror 2015

Cyfeirnod ATI Crynodeb o'r Cais Dyddiad Derbyn Deddfwriaeth Gwybodaeth a Ryddhawyd Esemptiad a Weithredwyd
ATI-06345a Manylion ynglŷn â gollyngiadau carthion yng Ngorsaf Bwmpio Colwinston 07/01/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i ailolygu EIR 13 / DPA
ATI-06491a Canlyniadau prawf dŵr a gynhaliwyd yng Nghoed Laundry, y Trallwng, ym mis Rhagfyr 2014, yn dilyn gwasgaru slyri'n helaeth mewn lleoliad cyfagos. 26/01/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06511a Canlyniadau cemegol a gwyddonol profion dŵr a gynhaliwyd yng Nghoed Laundry, y Trallwng, ym mis Rhagfyr 2014 28/01/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06514a Unrhyw gyngor cyn cynllunio a roddwyd i unigolyn a chofnodion unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd ynglŷn â thrwydded tynnu dŵr a ganiatawyd ar Afon Tŷ Coch yn Fferm Ffridd. 28/01/2015 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal y wybodaeth
ATI-06518a Copi o adroddiad ar yr effaith ar ecoleg, ansawdd dŵr a physgodfeydd mewn perthynas â thrwydded tynnu dŵr ar Afon Tŷ Coch ar Fferm Ffridd. 29/01/2015 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal y wybodaeth EIR 13/DPA
ATI-06508a Digwyddiadau llygru yn Victoria Wells Mountain Holiday Centre, Llanwrtyd, Powys, LD5 4SY mewn perthynas â chladdu gwastraff neu halogu o unrhyw weithgaredd o'r fath 28/01/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i ailolygu EIR 13 / DPA
ATI-06371a Copïau o unrhyw ddogfennau cais a gyflwynwyd gan weithredwyr Gwastraff Mwyngloddio yng Nghymru.  (Trwyddedau Gweithrediad Gwastraff Mwyngloddio). 09/01/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06384a Adroddiad a luniwyd ym mis Awst 2014 sy'n nodi amcangyfrifon o'r gwastraff sy'n cael ei ddal ar safle MIS Ltd ar Ystâd Ddiwydiannol Pengarnddu ym Merthyr Tudful. 12/01/2015 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.5(e) Masnachol gyfrinachol EIR 13 / DPA
ATI-06422a Nifer y siwrneiau a chost hediadau rhwng Caerdydd  - Ynys Môn ac Ynys Môn - Caerdiydd gan staff CNC. 16/01/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06523a Sylwadau yn ymwneud â Morlyn Llanw Bae Abertawe gan staff pysgodefydd a'r gyfarwyddeb dŵr. 19/01/2015 EIR (2004) Ar y gweill EIR 13 / DPA
ATI-06438a Manylion llawn y broses benderfynu a ddilynwyd gan y panel dyfarnu o dan gronfa Partneriaeth Cydweithio CNC. 22/01/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06471a Yr holl ddogfennau yn ymwneud â digwyddiad llygru ar Fferm Tyr y Gelli, Ynys-y-bŵl. 23/01/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i ailolygu EIR 13 / DPA
ATI-06459a Rhestr lawn o'r holl is-gontractwyr (yn cynnwys manylion cyswllt) sydd yn  neu sydd wedi bod yn ymwneud ag adeiladu Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Penclawdd. 22/01/2015 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal y wybodaeth
ATI-06485a Yr holl adroddiadau ac ymweliadau safle yn ymwneud ag ymchwilio i dipio gwastraff ar Church Farm, Marshfield 26/01/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i ailolygu EIR 13 / DPA
ATI-06499a Ymholiadau ynglŷn â Thrwydded Tynnu Dŵr Brecon Carreg (y gyfradd dynnu etc). 26/01/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i ailolygu EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal y wybodaeth EIR13 / DPA
ATI-06503a Adroddiad hyfywdra ynglŷn â llifogydd a achoswyd gan Nant Barrog ym mis Tachwedd 2012. 23/01/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn EIR 12.4(d) Wrthi'n cael ei gwblhau
ATI-06627a Pwerau statudol CNC mewn perthynas â mordwyo ar gyrsiau dŵr nad ydynt yn cael eu rheoleiddio. 26/01/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06548a Manylion safleoedd sydd wedi cael eu gadael gyda deunydd Tanwydd yn Deillio o Sbwriel, rhydd neu wedi'i fyrnu, ar y safle, a hynny un ai gan weithredwyr gwastraff anghyfreithlon neu gan weithredwyr gwastraff y mae eu trwydded wedi cael ei thynnu'n ôl. 28/01/2015 EIR (2004) Ni chanfuwyd y wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal y wybodaeth
ATI-06578a Copi o adroddiad ymgynghorydd a gomisiynwyd gan CNC ond sydd heb ei gyhoeddi (Asesiad o'r Effaith Weledol ar Gais Cynllunio P/2014/0672) 06/02/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06726a Gwerth masnachol a chynhyrchiol coedwigoedd yng Nghymru 20/02/2015 EIR (2004) Ni chanfuwyd y wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal y wybodaeth
ATI-06549a Gwybodaeth ynglŷn â datganiad UKOOG fod 250,000 casgen o ddŵr a gynhyrchir drwy weithgaredd olew a nwy yn cael eu gwaredu'n ddiogel o dan drwyddedau gan Asiantaeth yr Amgylchedd yn y Deyrnas Unedig. 02/02/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06595a Mynediad at gofnodion unrhyw erlyniadau yng Nghymru yn ymwneud â dympio gwastraff Gypswm yn anghyfreithlon. 09/02/2015 EIR (2004) Ni chanfuwyd y wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal y wybodaeth
ATI-06514b Apêl am gopi heb ei ailolygu o ddogfennau'n ymwneud â Thrwydded Tynnu Dŵr Fferm Ffridd, gyda honiadau fod y wybodaeth wedi'I hailolygu eisoes yn gyhoeddus. 04/02/2015 Apêl EIR NI chadarnhawyd y penderfyniad gwreiddiol  
ATI-06503b Apêl yn sgil dal gwybodaeth yn ôl mewn pertynas ag adroddiad hyfywdra llifogydd, yn mynegi siom ac yn anghytuno â'r rhesymau dros ddal yn ôl. 17/02/2015 Apêl EIR NI chadarnhawyd y penderfyniad gwreiddiol  
ATI-06405a Gwybodaeth ynglŷn ag unrhyw ffynonellau llygru hysbys i afon Taf a lleoliadau unrhyw Systemau Trin Carthion ar hyd yr afon. 13/01/2015 Estyniad EIR Anfonwyd ymateb wedi'i ailolygu EIR 13 / DPA

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.