Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Rhagfyr Medi 2015

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Rhagfyr 2015.

Cyfeirnod Mynediad at Wybodaeth (ATI) Crynodeb o'r Cais Deddfwriaeth Gwybodaeth a Ryddhawyd Eithriad a ddefnyddiwyd
ATI-08726a Cofnodion gwybodaeth am bwy sy'n arllwys deunydd a ble y caiff deunydd ei arllwys o fewn ffiniau Harbwr Conwy EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 13 / DPA
ATI-08761a Manylion yr holl drwyddedau echdynnu dŵr ac unrhyw achosion o dorri telerau'r trwyddedau hyn ym Mharc Cenedlaethol Eryri EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08763a Mesuriadau llif a gorlif yng Ngorsaf Bwmpio Llyswyrny EIR (2004) Gwrthod yn rhannol - anfonwyd gwybodaeth rannol  EIR 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth  EIR 13 / DPA
ATI-08822a Niferoedd staff CNC a'r amser, ar gyfartaledd, a gymerir i benderfynu ar Drwydded Forol EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08893a Cynllun rheoli arogl Gorsaf Drosglwyddo New Inn EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 13 / DPA
ATI-08782a Gwybodaeth Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol (EIA) sy'n berthnasol i Goedwig Niwbwrch EIR (2004) Gwrthod yn rhannol - anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth  EIR 13 / DPA
ATI-08597a Gwybodaeth ynghylch newidiadau i amodau a thelerau yng nghytundeb CNC DPA Gwrthod yn rhannol - anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-08599a Gwybodaeth ynghylch newidiadau i amodau a thelerau yng nghytundeb CNC DPA Gwrthod yn rhannol - anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-08640a Gwybodaeth ynghylch newidiadau i amodau a thelerau yng nghytundeb CNC DPA Gwrthod yn rhannol - anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-08762a Gwybodaeth a gohebiaeth ynghylch cwynion ac unrhyw erlyniadau'n erbyn TATA Steel EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 13 / DPA
ATI-08867a Y cais a wnaethpwyd am drwydded echdynnu dŵr ddiwygiedig ar gyfer Clogwyn Y Gwin (rhif cyfresol y drwydded WA/065/0015/003) EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 13 / DPA
ATI-08766a Manylion caffael a chytundebau sy'n ymwneud â chyflenwyr TG trydedd plaid EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08783a Cofnodion achosion o lygredd yr ydych wedi eu nodi, a'r wybodaeth trwyddedau sy'n caniatáu i Ddŵr Cymru ryddhau dŵr brwnt o'r orsaf bwmpio yn Frogmore Knelston, Gŵyr i mewn i Nant Nicholson EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth  EIR 13 / DPA
ATI-09003a Copi o'r Drwydded Forol a gyflwynwyd i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac unrhyw achosion o dorri amodau'r drwydded honno EIR (2004) Anfonwyd ymlaen at drydedd plaid
ATI-08837a Trwydded ddrafft ac unrhyw asesiadau'n ymwneud â'r Cynllun Ynni Dŵr arfaethedig yn Ystradffin EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu
ATI-08903a Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ar gyfer trwydded EPR/DP3037EU EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08519b Gwybodaeth bellach yn ymwneud â safleoedd CNC sydd â hawliau hela EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu
ATI-08116a Cais Gwrthrych am Wybodaeth DPA Wedi ei gau
ATI-07951a A fyddech cystal â darparu rhestr o'r holl ddeilyddion Trwyddedau Amgylcheddol sydd wedi eu herlyn (yn llwyddiannus neu beidio) gan Gyfoeth Naturiol Cymru am gyhuddiad(au) sy'n cyfeirio at Atodlen 5 o Reoliadau Cerbydau ar Ddiwedd eu Hoes yn y 3 blynedd diwethaf. EIR (2004) Wedi ei gau
ATI-08864a Gohebiaeth a chofnodion cyfarfod yn ymwneud â Morlyn Llanw Bae Abertawe EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 13 / DPA
ATI-08875a Gohebiaeth rhwng CNC a LlC yn ymwneud â pholisi saethu adar EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 13 / DPA
ATI-08876a Bwndel erlyniad o achos llys yr un sy'n gwneud y cais EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-09002a Tyllau turio Horizon Nuclear Power, Porth-y-Pistyll, Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 13 / DPA
ATI-08892a Rhestr o'r holl Ocsideiddwyr Thermol a osodwyd yng Nghymru EIR (2004) Gwrthod yn rhannol - anfonwyd gwybodaeth rannol  EIR 12.4(a)  Nid ydym yn cadw'r wybodaeth EIR 13 / DPA EIR 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth  EIR 13 / DPA
ATI-08899a Cofnod o'r holl danau fu ar safleoedd rheoli gwastraff yng Nghymru EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 13 / DPA
ATI-08900a Adroddiad ar ddigwyddiad ac unrhyw ohebiaeth perthnasol yn ymwneud ag arllwysiad olew Cilyrychen, 5 Tach 2013 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 13 / DPA
ATI-08905a Newidiadau Arfaethedig i Awdurdodaeth Cynghorau Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot ynghylch Morlyn Llanw Bae Abertawe EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth  EIR 13 / DPA
ATI-08919a Trwydded Arllwys ar gyfer Glyn Clydach Coach House, Dyffryn, Castell-nedd, SA10 7BQ EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu
ATI-08949a Trwydded echdynnu dŵr Glyn Rhonwy Llanberis EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-09070a Dogfennau'n ymwneud â Chais Cynllun Ynni Trydan Dŵr Afon Clywedog EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08910a Datgeliad llawn o unrhyw broses dendro gystadleuol ar gyfer datblygu'r gwasanaeth lefelau afonydd arlein newydd EIR (2004) Gwrthod yn rhannol - anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.5(e) Cyfrinachedd masnachol  EIR 13 / DPA
ATI-08913a Cwynion a gofnodwyd ar System Genedlaethol ar gyfer Adrodd am Ddigwyddiadau CNC am achosion o golli tanwydd ac olew EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-09142a Gohebiaeth gyda DEFRA ynghylch ymgynghoriad Pysgodfa Afon Dyfrdwy EIR (2004) Nid yw CNC yn cadw'r wybodaeth yma EIR 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-08963a Gohebiaeth rhwng CNC a Chyngor Sir Gâr ynghylch Ardal Cadwraeth Arbennig Cernydd Carmel EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 13 / DPA
ATI-09039a Manylion ymweliad â safle ynghylch cynllun ynni dŵr WPCC3499 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.