Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Datgeliadau Rhagfyr 2014

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a dderbyniwyd yn Rhagfyr 2014

Cyfeirnod ATI Crynodeb o'r Cais Dyddiad Derbyn Deddfwriaeth Gwybodaeth a Ryddhawyd Eithriad d Ddefnyddiwyd
ATI-05923a Cyfanswm nifer y staff mewn timau Troseddau Gwastraff, cyfanswm costau cyflogau Troseddau Gwastraff, canlyniadau erlyniadau a gweithdrefnau. 31-HYD-2014 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Gwrthodwyd rhan - Anfonwyd gwybodaeth rannol Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 12.4(a)Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-05983a Nifer y digwyddiadau a gofnodwyd ar log safle Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi Cyngor Caerdydd yn Heol Wedal yn ystod y cyfnodau 1/4/12 tan 14/9/12,  7/5/13 hyd at 6/9/13 a 9/2/14 hyd at 9/8/14 yn gynwysedig 05-TACH-2014 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-05958a Cofnodion cwynion ar y System Hysbysu ynghylch Digwyddiadau Cenedlaethol oddi wrth drigolion lleol ynghylch niwsans o safle Tirlenwi Hafod, Ffordd Bangor, Johnstown, Wrecsam o 23 Medi 2014 tan heddiw.  Gwybodaeth fanwl, ynghylch cwynion ar gyfer y cyfnod 1 Mehefin 2014 hyd heddiw gan gynnwys disgrifiad o'r gŵyn ac a oedd sylwedd iddi ai peidio. 05-TACH2014 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06006a Manylion ynghylch cynllun gadael yn gynnar. 11-TACH-14 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Gwrthodwyd rhan - Anfonwyd gwybodaeth rannol Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 13/Deddf Diogelu Data
ATI-05820b Adroddiadau sgrinio Asesiadau Rheoliadau Cynefin Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer trwyddedau echdyniadau / gollyngiadau Cynlluniau Hydro ar gyrsiau dŵr Gargwy Fach  (ger Pen Twyn Mawr), Nantllanerch (Talybont-ar-Wysg a Nant Dyar  (Clydach). 06-TACH-14 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06064a Gwybodaeth a oes yna safleoedd claddu anifeiliaid neu ladd-dai wedi bod ar neu ar y terfyn â safle yn Felindre, Abertawe. 18-TACH-14 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-06135a Adroddiad Penderfynu a llythyr Ymateb i Gŵyn ynghylch Cais Adnoddau Dŵr Maes Elwy. 26-TACH-14 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb golygedig Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 13/Deddf Diogelu Data
ATI-06141a Rhestr o safleoedd tirlenwi yng Nghymru y bydd gofyn, yn bendant, eu cau erbyn y terfyn amser o 2015. 02-RHAG-14 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-05959a Ymgynghori allanol a mewnol ynghylch gwerthu tiroedd coedwigoedd ac amaethyddol Llywodraeth Cymru gan gynnwys copiau o ddogfennau ymgynghori a anfonwyd at randdeiliaid / sefydliadau allanol ac i staff mewnol ynghylch gwerthu'r tiroedd hynny yn ogystal ag ymatebion i'r ymgynghoriad(au). 05-TACH-14 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-05931a Pob gwybodaeth sydd gan Cyfoeth Naturiol Cymru, gan gynnwys dogfennau ynghylch y datganiad "yn nodweddiadol, yng ngogledd-ddwyrain Cymru, mae poblogaeth yr ystlum bedol leol sy'n clwydo wedi cynyddu mewn nifer gan ffactor o 10.” Gwybodaeth i gynnwys pob cofnod, memo, ebost, adroddiad ayb perthnasol. Hefyd cais am ddogfennau sy'n cael eu cadw ynghylch y datganiad "Mae Cyfoeth Naturiol Cymru, felly, yn cytuno â'r datganiadau gan Defra nad yw poblogaeth yr ystlum pedol leiaf yn Rhydymwyn mewn "cyflwr ffafriol". 03-TACH-14 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb golygedig Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth/Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol12.4(b) Amlwg afresymol/Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol13 Deddf Diogelu Data
ATI-06061a Gwybodaeth ynghylch llif pysgod yng nghored yr Orsedd cyn ac ar ôl gwaith gwella (adeiladu llwybr pysgod yn 2012). 18-TACH-14 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06160a Asesiad Effeithiau ynghylch trwydded Echdynnu Clogwyn y Gwin, LL54 7YS. 06-TACH-14 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb golygedig Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol13 / Deddf Diogelu Data
ATI-06125a Manylion ynghylch unrhyw weithredu gorfodaeth sydd ar y gweill yn erbyn Chwarel Lechi Dinorwig, Bangor. 26-TACH-14 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Methwyd â chanfod yr wybodaeth Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-06198a Sylwadau ynghylch cynllun Trydan Dŵr Llwybr Clywedog. 24-TACH-14 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb golygedig Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol13 / Deddf Diogelu Data
ATI-06070a Cyfanswm costau Adnoddau Dynol a Chyllid yn ôl Swyddi Llawn-amser Cyfwerth yn Cyfoeth Naturiol Cymru. 19-TACH-14 Rhyddid Gwybodaeth (2000) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06173a Lleoliadau a disgrifiadau a gynhyrchwyd gan Gymdeithas Cen Prydain. 04-RHAG-14 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb golygedig Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol13 / Deddf Diogelu Data
ATI-05833b Gohebiaeth o 2010-2011 ac yn 2013-2014 pan oedd gwaith yn cael ei gynnal yn Chwarel Brofiscin. 14-TACH-14 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06187a Gwybodaeth ynghylch rhedeg safe(oedd) tirlenwi, gan gynnwys dyddiadau gweithredu, gweithredwyr a dyluniad adeiladu'r safleoedd gan gynnwys sut yr oedd y tirlenwad wedi'i gwblhau yn Heol Pontarddulais, Crosshands, Cwmgwili. 08-RHAG-14 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-06209a Gwybodaeth ynghylch nodiadau llwythi ynghylch lludw/Lludw Gwaelod Hylosgydd a anfonwyd o waith Viridor i domen Ffordd Lamby a phrofion i brofi ei statws amheryglus. 09-RHAG-14 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Gwrthodwyd rhan - Anfonwyd gwybodaeth rannol
ATI-06197a Trwyddedau sydd eu hangen oddi wrth Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer chwilio am fwynau a drilio archwiliol yn Borras, Wrecsam.  Manylion y broses o ymgynghori'n gyhoeddus ynghylch y ceisiadau am drwyddedau. 05-RHAG-14 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb golygedig Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol13 / Deddf Diogelu Data
ATI-06207a Gwybodaeth gefndir ynghylch paratoi yr Asesiad Effeithiau a fydd i ganlyn yr ymgynghori ynghylch Reoliadau Cadw Olew ar gyfer Cymru yn y flwyddyn newydd, gobeithio. Gwybodaeth System Hysbysu yngylch Digwyddiadau Cenedlaethol ar ddigwyddiadau Tanwydd ac Olew yn ystod y pum mlynedd diwethaf. 10-RHAG-14 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb golygedig Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol13 / Deddf Diogelu Data
ATI-06088a Adroddiadau monitro ar gyfer 2013 ynghylch Gorsaf Bŵer Penfro a dadansoddiadau pŵer ystadegol gan un ai Cyfoeth Naturiol Cymru (neu ei gyrff blaenorol Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru neu Gyngor Cefn Gwlad Cymru) neu RWE npower i benderfynu ar allu'r mesurau monitro presennol i fesur newidiadau amgylcheddol. 21-TACH-14 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb golygedig Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol12.5(a) Perthynasau rhyngwladol, amddiffyn, diogeledd cenedlaethol, diogelwch cyhoeddus/Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol13 (Deddf Diogelu Data)
ATI-05895b Yr hysbysiad a ddisgwylir oddi wrth SIGreen (UK) Ltd ynghylch y Bond ar gyfer eu gweithgareddau yn Chwarel Cwmrhydyceirw, Treforys,  Abertawe. 24-TACH-14 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Gwrthodwyd rhan - Anfonwyd gwybodaeth rannol Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol12.5(d) Cyfrinachedd gweithredu awdurdod cyhoeddus
ATI-06132a Contract(au) torri coed gydag Euroforest ar gyfer cwm Nant Carn ac ar gyfer y planhigfeydd ger Rhodfa Goedwig Cwmcarn. 01-RHAG-14 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Methwyd â chanfod yr wybodaeth Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-06172a Rhybuddion Llifogydd yng Nghasnewydd fis Ionawr 2014 a chopiau o rybuddion llifogydd blaenorol yn ardal Casnewydd. 04-RHAG-14 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-05890b Copi o ffilm delweddu thermal a hefyd unrhwy recordiadau fideo / ffotograffau a dynnwyd â chamera confensiynol ar gyfer Lancashire Fuels 4U, Ystâd Ddiwydiannol River Lane, Saltney. 05-RHAG-14 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Gwrthodwyd rhan - Anfonwyd gwybodaeth rannol Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol12.5(b) Cwrs cyfiawnder, achosion troseddol
ATI-06299a Gwybodaeth ynghylch Trwyddedau Morol: BUML1463, CDML1459, BUML1451, BUML1427. 23-RHAG-14 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Gwrthodwyd rhan - Anfonwyd gwybodaeth rannol Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth/ Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth/Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol13 (Deddf Diogelu Data)
ATI-06222a Tirlenwi (ymchwiliadau a wnaed/math o wastraff a dderbyniwyd) a Gwybodaeth Llifogydd ar gyfer Alexander Works, Ystâd Ddiwydianol Pontcynon, Abercynon, Aberpennar, CF45 4EP. 11-RHAG-2014 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Gwrthodwyd rhan - Anfonwyd gwybodaeth rannol Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.