Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Awst 2016

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Awst 2016.

Cyfeirnod ATI Crynodeb o'r cais Deddfwriaeth Gwybodaeth a ryddhawyd
ATI-10843a Gwybodaeth am Fesurau Rheoli ac Asesiadau Risg ar gyfer contractwyr Coedwigaeth EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i olygu EIR 13 / DPA
ATI-10872a Copi o'r cais a'r llythyr cadarnhau ar gyfer Castle Environmental/Construction yn cael statws diwedd gwastraff EIR (2004) Nid yw'r wybodaeth gan CNC
ATI-10958a Copi o adroddiad a luniwyd gan ymgynghorydd ecolegol yn ymwneud â brochfa yn Ninbych-y-pysgod EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym EIR 12.5(g) Diogelu'r Amgylchedd Anfonwyd ymateb wedi'i olygu EIR 13 / DPA
ATI-10959a Gwybodaeth yn ymwneud â man gwarediadau alltraeth "Cardiff Grounds" EIR (2004) Nid yw'r wybodaeth gan CNC EIR 12.4(a)
ATI-10805a Gohebiaeth yn ymwneud â dymchwel adeiladau yng Nghasnewydd EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-10810a Copïau o unrhyw geisiadau i TLSB am wybodaeth bellach yn ymwneud â Lagŵn Llanw Bae Abertawe EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i olygu EIR 13 / DPA
ATI-10860a Gwybodaeth yn ymwneud â thrwyddedau, archwiliadau, gollyngiadau deunyddiau peryglus ac unrhyw wybodaeth amgylcheddol arall parthed 14 Red Street, Caerfyrddin EIR (2004) Nid yw'r wybodaeth gan CNC EIR 12.4(a)
ATI-10705a Copi o unrhyw Arolwg Amgylcheddol a ddarparwyd gyda'r Cais am Drwydded ym Mugeildy EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i olygu EIR 13 / DPA
ATI-10728a Gwybodaeth yn ymwneud â chwmniau sydd wedi'u cael yn euog o dorri Rheoliadau Amgylcheddol EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-10793a Data a gasglwyd ar safle Atlantic Eco Park trwy ddefnyddio drôns EIR (2004) Nid yw'r wybodaeth gan CNC EIR 12.4(a)
ATI-10696a Gohebiaeth rhwng CNC a chwmnïau sy'n cynnig gwasanaethau Gorfodi EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i olygu EIR 13 / DPA
ATI-10600a Copïau o nodiadau mynychu safleoedd Staff, nodiadau ffôn, lluniau ac unrhyw nodiadau ffeil yn ymwneud â SoDdGA Morfa Harlech EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i olygu EIR 13 / DPA
ATI-10755a Copi o ddogfennau'n ymwneud â cheisiadau gan Adran Wastraff Cyngor Abertawe i ymestyn yr orfodaeth a chopi o'r hysbysiad gorfodi newydd EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth EIR 12.5(b) Cwrs cyfiawnder, achosion troseddol EIR 13 / DPA
ATI-10836a Gwybodaeth sydd gan CNC yn ymwneud â saethu adar hela yn 'Parc le Breos' EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i olygu EIR 13 / DPA
ATI-10763a Gwybodaeth am reoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yn ymwneud ag Atodlen 1 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 EIR (2004) Niw yw'r wybodaeth gan CNC EIR 12.4(a)
ATI-10698a Erlyniadau yn erbyn deiliaid Trwyddedau Amgylcheddol EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-10749a Rhestr o gwynion a wnaed ynghylch cael gwared â llwybrau beicio ar Fynydd Caerffili EIR (2004) Nid yw'r wybodaeth gan CNC
ATI-10780a Cwynion a dderbyniwyd ynghylch Llwybrau Beicio Caerffili a Gwybodaeth am gamau tebyg mewn mannau eraill EIR (2004) Nid yw'r wybodaeth gan CNC
ATI-10647a Gwybodaeth yn ymwneud â gwariant TGCh EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-10747a Rhestr o'r holl gerbydau a ddefnyddir gan CNC a gwybodaeth berthnasol, gan gynnwys gwneuthuruad a modelau'r Fflyd EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-10748a Gwybodaeth Gaffael yn ymwneud â'r contractwyr a ddefnyddir gan CNC EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-10759a Copi o Drwydded Safle Fferm Maesgwyn a Gwybodaeth am lwch sy'n deilio o'r safle EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth EIR 12.4(a) Nid yw'r wyboaeth gennym
ATI-04767a Llygru Afon Llugwy ym Metws-y-coed yn anghyfreithlon a pharhaus Estyniad EIR Anfonwyd ymateb wedi'i olygu EIR 13 / DPA

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.