Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Datgeliadau Awst 2014

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a dderbyniwyd yn Awst 2014.

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a dderbyniwyd yn Awst 2014

Cyf MaW Crynodeb o'r Cais Dyddiad a dderbyniwyd Deddfwriaeth Gwybodaeth a rhyddhawyd Eithriad
ATI-04892a Cais am gopi o adroddiad ymchwiol Dŵr Cymru i'w rhwydwaith carthffosiaeth a draenio (a'r gollyngfeydd cysylltiedig) o gwmpas dalgylch Llyn Padarn. 01-Awst-14 RhGA (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-04888a Adroddiadau parthed Tywi ac asesiadau CNC o effaith unrhyw weithgaredd. 04-Awst-14 RhGA (2004) Gwrthodwyd yn rhannol, gyrrwyd gwybodaeth yn rhannol RhGA 12.4(d) Anorffenedig
ATI-05112a Canlyniadau Arolwg Caeau Ffermydd 05-Awst-14 RhGA (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-04884a Rhestr cwynion yn erbyn Stephens Brothers 07-Awst-14 RhGA (2004) Gwrthodwyd yn rhannol, gyrrwyd gwybodaeth yn rhannol RhGA 13 / DPA
ATI-05139a Copi o asesiad ynghylch tyrbin gwynt yn Llanalhaearn 07-Awst-14 RhGA (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-04952a Manylion perchnogaeth cored Maes Elwy, a chyfrifoldeb amdani - Elwy 11-Awst-14 RhGA (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-04981a Manylion unrhyw erlyniadau parthed llysiau'r dial 11-Awst-14 RhGA (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05031a Gwybodaeth am ganiatâd cynllunio ar gyfer cynlluniau ffyrdd coedwigoedd a chwareli 11-Awst-14 RhGA (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-04948a Cais am ohebiaeth ynghylch Gorsaf Bŵer Penfro 13-Awst-14 RhGA (2004) Gwrthodwyd yn rhannol, gyrrwyd gwybodaeth yn rhannol RhGA 12.5(a) Perthnasau rhyngwladol, amddiffyn, diogeledd cenedlaethol, diogelwch cyhoeddus RhGA 13 / DPA
ATI-04953a Cais am geisiadau trwydded a thrwyddedau a roddwyd ar gyfer gollwng gwastraff yn Stonehouse Farm, Y Trallwng 18-Awst-14 RhGA (2004) Gwrthodwyd yn rhannol, gyrrwyd gwybodaeth yn rhannol RhGA 13 / DPA
ATI-05027a Penderfyniad ynghylch cynhyrchion Pen Draw Gwastraff Castle Environmental 18-Awst-14 RhGA (2004) Gwrthodwyd yn rhannol, gyrrwyd gwybodaeth yn rhannol RhGA 12.5(e) Cyfrinachedd masnachol RhGA 13 / DPA
ATI-04908b Gwybodaeth ynghylch diddymiad Trwyddedau Amgylcheddol 18-Awst-14 RhGA (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05253a Cwynion ynghylch Safle Tirlenwi'r Hafod, Ffordd Bangor, Wrecsam 19-Awst-14 RhGA (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-04999a Asesiad CNC o goridor yr M4 o amgylch Casnewydd 22-Awst-14 RhGA (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05138a Dogfennau amodau caniatáu fferm wynt Gwynt y Môr 22-Awst-14 RhGA (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  
ATI-05173a Gwybodaeth ynghylch y gwaith yn Balderton Brook 26-Awst-14 RhGA (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn  

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.