Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Ebrill 2017

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Ebrill 2017.

Cyfeirnod ATI Crynodeb o'r cais Dyddiad Derbyn Deddfwriaeth Gwybodaeth a ryddhawyd Eithriad a Roddwyd
ATI-12600a Gwybodaeth gysylltiedig â chynhyrchu ynni dŵr, llif afon a chyfraddau tynnu dŵr 04-Apr-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12651a Gwybodaeth, cwynion, gohebiaeth gan Castle Alloys Ltd yn Fenns Bank, Whitchurch/ Befesa Salt Slags 05-Apr-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12666a Gollyngiad SP yn isorsaf Scottish Power/Manweb ar Ffordd Maesdu Road, Llandudno 10-Apr-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12690a Polisi a gweithdrefn ar gyfer gweithwyr sy'n defnyddio Cerbydau Cyfoeth Naturiol Cymru 12-Apr-17 FOI (2000) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12566a Rhestr o holl denantiaid â hawliau chwaraeon CNC yng Nghymru 27-Mar-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12655a Gwybodaeth cysylltiedig â chamau gorfodi EA yn Paul Fowler Tipper/Grab Hire Limited 07-Apr-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-10476d Cynlluniau dylunio coedwigoedd ar gyfer Coed y Brenin a Hafod Fawr 07-Apr-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12286b Manylion trafodaethau (rhwng CNC (TE), CNC MLT ac TLSB/TLP) cysylltiedig â rhan-ddirymiad y GFfD ers asesiad Rhagfyr 2014  14-Mar-17 EIR Extension Gwrthodwyd rhan - Anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(d) Yn cael ei gwblhau, EIR 12.5(b) Cwrs cyfiawnder, achos troseddol
ATI-12536a Cais am restr o gronfeydd dŵr o fewn cynhwysedd o 10,000 - 25,000 cu.m 27-Mar-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12483a Gwybodaeth am ystadau a chwmnïau saethu (helwriaeth) 21-Mar-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12532a Gwybodaeth am lygredd Afon Teifi Rhagfyr 2016 22-Mar-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12100d Asesiad cysylltiedig â thrwydded gwympo coed yn Great Wood 28-Mar-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12538a Gwybodaeth am archwiliadau fferm a wnaed gan CNC 27-Mar-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12649a Digwyddiad llygredd yng Nghoetir Pen-llin Bro Morgannwg CF71 7RQ 06-Apr-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12687a Gwybodaeth cysylltiedig â strwythurau rheoli risg erydiad arfordirol neu lifogydd 13-Apr-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-09607b Gohebiaeth rhwng Cyngor Gwynedd mewn perthynas â Ffordd Sirol A496 yn Llanbedr yng Ngwynedd 22-Mar-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12480a Ceisiadau cynllunio ar gyfer ymholiadau trydan dŵr 20-Mar-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12493a Trwyddedau amgylcheddol a ddelir gan ffermydd dwys 23-Mar-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12592a Gwybodaeth ynghylch Adroddiad Chwilio Amgylcheddol yn Tudor Cottage, Pen-y-ffordd 29-Mar-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12659a Cais am ffotograffau archwilio safle TJ's Skip Hire Limited, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint 07-Apr-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12693a Gwybodaeth am yr hyn sy'n cael ei wneud ynghylch Fagl Lake 18-Apr-17 EIR (2004) Caewyd  
ATI-11331c Gwybodaeth anfonebu cysylltiedig â gwaith llwybrau 09-Mar-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn EIR 12.5(e) Cyfrinachedd masnachol
ATI-12438a Gwybodaeth cysylltiedig â digwyddiad llygredd elifion, Tregaron, 17.12.2016 06-Mar-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12605a Mynediad i FOIs blaenorol (ATI-09782a ac ATI-08519) 30-Mar-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12455a Hysbysiadau gwahardd/gwella ar gyfer Harold Griffiths Plant Hire a Forest Traffic Services 16-Mar-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12549a Gwybodaeth cysylltiedig â hysbysiadau gwella neu wahardd yn E W Jones Plant Hire Ltd 20-Mar-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12160b Manylion collfarnau cysylltiedig â Clwyd Breakers 20-Mar-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12427a Manylion trwyddedau a chaniatadau cysylltiedig â Pharc Llanlin, Heol Penybont, Pont-y-clun 07-Mar-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12440a Gwybodaeth gysylltiedg â staffio yn y ganolfan gysylltu 15-Mar-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-12569a Gwybodaeth cysylltiedig â samplau llaid a dŵr a gymerwyd wrth garthu Harbwr Aberystwyth 29-Mar-17 EIR (2004) Caewyd  

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.