Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Ebrill 2016

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Ebrill 2016.

Cyfeirnod ATI Crynodeb o'r Cais Deddfwriaeth Gwybodaeth a Ryddhawyd
ATI-09761b Manylion Parthau Perygl Nitradu ym Mapiau a Chyfeirnodau Grid Cymru  RhGA (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon 
ATI-09933a Costau yn ymwneud ag adeiladu gorsaf fonitro newydd yn Redbrook ar Afon Gwy RhGA (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon 
ATI-09990a Cylch Gorchwyl ar gyfer Gweithgor Codi Trwyddedau Mynediad CNC   RhGA (2004) Nid yw'r wybodaeth yn cael ei chadw gan  RhGACNC 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth 
ATI-10112a Dogfennau yn ymwneud â Rhifau Llannerch 19102 ac 19422 yng Nghoedwig Cwrt, gan gynnwys unrhyw wybodaeth ddogfennol amgylcheddol a rheoli.  RhGA (2004) Nid yw'r wybodaeth yn cael ei chadw gan  RhGACNC 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth 
ATI-09772b Deiseb yn erbyn y rhwystrau ar glo arfaethedig rhwng Neuadd Cleddon a Phen Y Fan. RhGA (2004) Gwrthodiad wedi'i anfon RhGA13 / Deddf Diogelu Data
ATI-09864a Gwybodaeth gan gynnwys gohebiaeth yn dangos yr ymchwiliad/monitro/data amgylcheddol a arweiniodd at ddarganfod yr hyn y mae gorsaf bŵer niwclear Wylfa, Ynys Môn, wedi'i ddisgrifio yn "olion" ac "nad yw'n arwyddocaol" o Cobalt 60 ac unrhyw radionuclide arall) RhGA(2004) Ymateb wedi'i adolygu wedi'i anfon RhGA12.5(a) Cysylltiadau rhyngwladol, amddiffyn, diogelwch cenedlaethol, iechyd y cyhoedd RhGA13 / Deddf Diogelu Data
ATI-09924a Copi o adroddiad QC a gomisiynwyd gan CNC yn ymwneud â mynedfa i Fferm Wynt Nant y Moch  RhGA (2004) Ni ddaethpwyd o hyd i'r wybodaeth RhGA12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-10071a Copïau o adroddiadau Pysgodfeydd Blynyddol ar gyfer Afonydd Cymru, gan gynnwys data ar gyfer afon Towi  RhGA (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon 
ATI-09911a Cyfansymiau o Danwyddau yn Deillio o Sbwriel sy'n cael eu hallforio o Gymru yn 2015 gan gynnwys y wlad dderbyn RhGA (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon 
ATI-09517b Gohebiaeth rhwng Morlyn Llanw a CNC ers Rhagfyr 2015 RhGA (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon 
ATI-09821a Gwybodaeth am gais BBNPPA rhif 15/12957/15 a Barn Cwmpasu 15/12595/SO RhGA (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Gwybodaeth rannol wedi'i hanfon RhGA12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth RhGA13 / Deddf Diogelu Data
ATI-09975a Gwybodaeth yn ymwneud â system rhybudd o lifogydd yn ymdrin â Waun Road, Culfor Road a Pont-y-cob Road, Casllwchwr, Abertawe RhGA (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon 
ATI-09366a Cais am wybodaeth yn ymwneud â Chynlluniau Grantiau Coetir (WGS) Comisiwn Coedwigaeth Cymru RhGA (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Gwybodaeth rannol wedi'i hanfon RhGA12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth RhGA13 / Deddf Diogelu Data
ATI-09935a Gwybodaeth bellach yn ymwneud â EIA60/15-16 ac EIA85/15-16 RhGA (2004) Ymateb wedi'i adolygu wedi'i anfon RhGA13 / Deddf Diogelu Data
ATI-09995a Copi o drwydded EAWML/37220 ac unrhyw amrywiadau RhGA (2004) Ymateb wedi'i adolygu wedi'i anfon RhGA13 / Deddf Diogelu Data
ATI-09822a Gwybodaeth yn ymwneud â manylion perchnogaeth a phapurau yn ymwneud â Clochfaen Estate Limited RhGA (2004) Ymateb wedi'i adolygu wedi'i anfon RhGA13 / Deddf Diogelu Data
ATI-09894a Manylion ffurflen gais, manylion ac amseriadau gwaith, unrhyw HRA a ymgymerwyd ar gyfer cynigion, hysbysiad penderfynu ar Ardal Gadwraeth Arbennig Morol Penfro RhGA (2004) Ymateb wedi'i adolygu wedi'i anfon
ATI-09605a Copïau digidol o'r holl wybodaeth y mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ei chadw ar gyfer Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Pedol Lleiaf Glascoed , Meifod, Powys RhGA (2004) Ni aethpwyd ymhellach
ATI-09782a Copïau o ohebiaeth a chofnodion rhwng CNC ac awdurdodau lleol yn ymwneud â hawliau saethu ar Dir Awdurdod Cyhoeddus yn Tarenig / Myherin RhGA (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Gwybodaeth rannol wedi'i hanfon RhGA12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth RhGA13 / Deddf Diogelu Data
ATI-09847a Gwybodaeth yn ymwneud â Befesa Salt Slags Ltd, Llandywynnog. Gan gynnwys gwybodaeth drwydded a chofnodion cwynion. RhGA (2004) Ymateb wedi'i adolygu wedi'i anfon RhGA13 / Deddf Diogelu Data
ATI-09846a Amodau Ailstocio Cwympo Coed yng Nghanolfan Nant yr Hwch, Abergwesgyn RhGA (2004) Ymateb wedi'i adolygu wedi'i anfon
ATI-09923a Manylion llygredd amaethyddol ac all-lifoedd carthion i Afon Ogwr RhGA (2004) Ymateb cyflawn wedi'i anfon 
ATI-09818a Cofnodion cyfarfod Pysgodfeydd a gynhaliwyd yng Nghaerfyrddin ym mis Tachwedd 2015. RhGA (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Gwybodaeth rannol wedi'i hanfon RhGA12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth RhGA13 / Deddf Diogelu Data
ATI-09918a Copi o ddogfennau trwyddedu ac ymgeisio yn ymwneud â thanc septig cyfredol ym Mhentref Gwyliau Gilfach Yr Halen  RhGA (2004) Ymateb wedi'i adolygu wedi'i anfon RhGA13 / Deddf Diogelu Data
ATI-09725a Unrhyw wybodaeth sy'n cael ei chadw yn ymwneud â gollyngiad cemegol i Afon Dyfrdwy tua 22 Medi 2002 yn yr hen safle Monsanto yn Wrecsam RhGA (2004) Ymateb wedi'i adolygu wedi'i anfon RhGA13 / Deddf Diogelu Data

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.