Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Datgeliadau Ebrill 2015

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a dderbyniwyd yn Ebrill 2015.

Cyfeirnod ATI  Crynodeb o'r Cais Dyddiad Derbyn Deddfwriaeth Gwybodaeth a Ryddhawyd Esemptiad a weithredwyd
ATI-07224a Llygredd yr Afon Llynfi (Maesteg) Yn mis Mehefin 2013 29-Ebr-15 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i adolygu  EIR 13 / DPA
ATI-07204a Gohebiaeth yn ymwneud â chost y gwaith adferiad yn Chwarel Brofiscin 28-Ebr-15 EIR (2004) Information not found EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal y wybodaeth
ATI-07199a Hoffem wybod yr arwynebedd mewn hectarau o goedwigoedd conwydd sydd wedi troi'n ardaloedd o aildyfiad naturiol yn ardal Coed y Mynydd ers 1999. 27-Ebr-15 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-07219a Adroddiad lliniariad pysgodfeydd Morglawdd Bae Caerdydd a rhwystrau ar afonydd Tawe, Nedd ac Afan 27-Ebr-15 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i adolygu   
ATI-07229a Cofnodion sy'n ymwneud â thrwydded AW4001902 sy'n fwy na chyfyngiadau arllwysiadau 27-Ebr-15 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i adolygu  EIR 13 / DPA
ATI-07197a Chostau a materion rheolaeth Chanolfan Ymwelwyr Coed Y Brenin a'r llwybrau.  24-Ebr-15 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-07193a Gwaith Blaenorol ar yr Afon Adda, Bangor. 23-Ebr-15 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-07159a Adroddiadau a chwynion yn ymwneud ag allyriadau yn Tata Steel, Port Talbot.  21-Ebr-15 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal y wybodaeth                        EIR 13/DPA
ATI-07163a Gwybodaeth cynllunio i nodi cynhwysedd llwyth yn Y Rhiw, Pen-y-bont ar Ogwr.  21-Ebr-15 EIR (2004) Anfonwyd ateb cyflawn 20-May-15
ATI-07192a Data Allforio Tanwydd sy'n Deillio o Sbwriel   21-Ebr-15 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal y wybodaeth
ATI-07156a Pob gohebiaeth a dogfennau sy'n ymwneud â'r cynnig igalchu'r Afon Bidno   20-Ebr-15 EIR (2004)  Anfonwyd ymateb wedi'i adolygu  19/05/2015  EIR 13/DPA
ATI-07165a Trwyddedau/ceisiadau trwyddedu sy'n gysylltiedig â chyfeirnod cynllunio 2015/0031 20-Ebr-15 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn 19-May-15
ATI-07128a Copïau o'r holl arolygon ystlumod a gwybodaeth berthnasol arall sydd wedi cael ei gyflwyno i chi ynghylch y caniatâd cynllunio P / 2012/0297? 16-Ebr-15 EIR (2004) Gwybodaeth ddim ar gael EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal y wybodaeth
ATI-07138a Manylion o'r gollyngiad olew ar yr A5026 16-Ebr-15 EIR (2004)  Anfonwyd ymateb wedi'i adolygu  EIR 13 / DPA
ATI-07191a Manylion Tir sy'n Berchen i CNC 16-Ebr-15 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-07198a Cofrestr EIA  16-Ebr-15 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-07109a Allforio cynnyrch sglodion coed a ailgylchwyd o'r DU I Ewrop a Sgandinafia  15-Ebr-15 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn 14-Mai-15
ATI-07113a Copi o'r drwydded sydd gan Glwb Golff Caerllion  15-Ebr-15 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i adolygu  14-Mai-15                      EIR 13/DPA
ATI-07107a Lleoliadau amddiffynfeydd llifogydd yn y Drenewydd 14-Ebr-15 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn 13-Mai-15
ATI-07104a Y nifer o Nythod Barcud Coch sydd o fewn ardaloedd penodedig  13-Ebr-15 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn 12-Mai-15
ATI-07073a Ymholiadau am Feddalwedd, Caledwedd a Gweinyddiaeth TGCh 09-Ebr-15 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal y wybodaeth
ATI-07079a Gwybodaeth sy'n gysylltiedig â samplu a monitro mewn cyfleusterau ailgylchu 09-Ebr-15 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn 08-Mai-15
ATI-07066a Pob cofnod o gyfathrebu rhwng CNC a sefydliadau/unigolion dethol 08-Ebr-15 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.5(b) Cwrs cyfiawnder,achos troseddol           EIR 13/DPA
ATI-07050a Nifer o drwyddedau gwialen bysgota a Werthwyd ac ymholiadau am Bysgod mudol  01-Ebr-15 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-07051a Anfon copi o adroddiad Arolwg Staff “NRW People Survey Results (Mawrth 2015)” 01-Ebr-15 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn 01-Mai-15

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.