Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Datgeliadau Ebrill 2014

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a dderbyniwyd yn Ebrill 2014

 

Cyf MaW Crynodeb o'r Cais Dyddiad a dderbyniwyd Deddfwriaeth Gwybodaeth a rhyddhawyd Eithriad
04099a Nifer y ceisiadau cynllunio a wrthwynebwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru (2013-14); Asiantaeth yr Amgylchedd (2012-13); CCGC (2012-13) - Canran yr ymatebion cynllunio a roddwyd o fewn y cyfnod ymgynghori o 21 diwrnod gan Cyfoeth Naturiol Cymru (2013-14); Asiantaeth yr Amgylchedd (2012-13); CCGC (2012-13) 41731 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04117a Trwydded a Chaniatâd Peiriannau Symudol - natur y caniatâd h.y. beth, faint, cyfnod o amser ac unrhyw beth arall sy'n berthnasol i'r caniatâd e.e. rheoli niwsans i gymdogion, dadansoddi cynnwys y gwastraff a pha reolaethau sy'n bodoli i sicrhau y caiff pathogenau a allai fod yn niweidiol i bobl, anifeiliaid a phlanhigion eu rheoli 41731 EIR Anfonwyd ymateb wedi'i olygu EIR 13 Gwybodaeth Personol
04241a SoDdGA Caeau Wern - Copi o'r gwaith papur gwreiddiol a roddodd ganiatâd i weithwyr SoDdGA gael mynediad i'r cae i'w fapio, cytundeb wedi'i lofnodi gan y tirfeddiannwr blaenorol, yr holl beiriannau a gofnodwyd yn y cae pan drosglwyddwyd perchenogaeth i mi. 41731 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04118a Y Gynghrair yn Erbyn Campau Creulon - ystadegau blynyddol ar yr holl weithgarwch hela sy'n digwydd ar dir Cyfoeth Naturiol Cymru. Cais am ystadegau (dyddiad, lleoliad, enw'r ymgyrch hela, rhif cyfeirnod grid ar dymhorau hela: 2000-2005. 41732 EIR   EIR 12.4 (a) Nid oes gennym y wybodaeth
04141a Cofnodion a manylion cwynion a wnaed yn erbyn Neal Soils ac Atlantic Recycling Facilities. 41732 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
03233b Safleoedd digolledu yn lle datblygu. Pryd a pha mor aml y caiff adroddiadau eu hanfon at Cyfoeth Naturiol Cymru gan y datblygwr/Ecolegydd trwyddedig am nifer y Madfallod Dŵr Cribog. Sut mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cael cyfrifon blynyddol ar ôl i'r datblygiad ddod i ben er mwyn gweld a yw Statws y Boblogaeth yn cynyddu, yn sefydlog neu'n GWAETHYGU yn unol â Gofynion Cyfarwyddeb Cynefinoedd yr UE? Pa gamau a gymerir gan Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas ag achosion o dorri'r Trwyddedau? 41732 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04132a Copi o Hysbysiad Gorfodi a gyhoeddwyd yn ddiweddar i Duratrust Ltd yn eu gorchymyn i glirio gwastraff wedi'i storio o'u hadeiladau. 41736 EIR Anfonwyd ymateb wedi'i olygu  
04154a Cynllun Hydro Corwen 1. Pa % o lif Nant Cawrddu y gall y cynllun ei defnyddio? 2. Adroddiad ar yr effaith amgylcheddol y bydd defnyddio'r dŵr yn ei chael ar rywogaethau dyfrol, pysgod, amffibiaid, mamaliaid ac adar y nant. 3. Pa gamau a gymerwyd neu sy'n cael eu cymryd i ddiogelu pysgod, brogaod a madfallod yn y gronfa ddŵr, tra bod yr holl waith yn mynd rhagddo, yn enwedig yn ystod y tymor bridio ar hyn o bryd. 4. Pa broses ymgynghori a gynhaliwyd i hysbysu a chynnwys trigolion lleol. A hysbyswyd yr holl drigolion o'r cynigion drwy'r post. 5. Pwy sy'n gyfrifol am droi'r hyn a arferai fod yn nant fach hyfryd (wrth gefn y pafiliwn) yn gamlas goncrid ofnadwy. 41736 EIR   EIR 12.4 (a) Nid oes gennym y wybodaeth
04184a Manylion am nifer y cwynion ynghylch sŵn a gafwyd yn erbyn Gwaith Dur Celsa yn Pengam Green 41736 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04165a Erlyniadau a restrwyd ar gyfer naill ai treial neu ddedfryd 41737 FOI Anfonwyd ymateb wedi'i olygu Adran 40 Gwybodaeth Personol
04179a Holl ddogfennau ategol y trwyddedau a roddwyd i ddatblygu safle Tafarn y Llew Gwyn ym Mhenymwynwdd, Penyffordd, ger Caer, Sir y Fflint a'r holl ddogfennau cysylltiedig. Dogfennau cysylltiedig y drwydded a'r cynllun lliniaru perthnasol i ategu'r cais. 41737 EIR Anfonwyd ymateb wedi'i olygu EIR 13 Gwybodaeth Personol
04192a Copi o'r Drwydded Atal a Rheoli Llygredd gydag amrywiadau a hysbysiadau dilynol yn gofyn am waith yn ogystal â'r camau gorfodi sydd yn yr arfaeth ar gyfer Rockwool ym Mhencoed, Pen-y-bont ar Ogwr yn unol â'r Gyfarwyddeb Gollyngiadau Diwydiannol. 41737 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04190a Cais am adroddiad ar y llifogydd yn Llanelwy yn 2012 41738 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04235a Cofnodion o holl gyfarfodydd 'Grŵp Llywio Trefniadau Mynediad Afon Gwy ac Afon Wysg' o 8 Chwefror 2010 hyd heddiw. 41739 EIR   EIR 12.4 (a) Nid oes gennym y wybodaeth
04217a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig Dyddiadau/lleoliadau ac unigolion eraill a oedd yn bresennol mewn cyfarfodydd a fynychwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru dros y 12 mis diwethaf rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i drafod y gwaith o reoli Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig, gan gynnwys y posibilrwydd o drosglwyddo prydles y safle, yn y dyfodol. 41743 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04222a Manylion cyswllt Cwmnïau Gweithrediadau Gwastraff. 41743 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04232a Gohebiaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Ynys Môn ynghylch Rhodfa Fferm Penrhyn. 41743 EIR Anfonwyd ymateb wedi'i olygu EIR 13 Gwybodaeth Personol
04224a Contractau a anfonwyd neu sydd yn yr arfaeth i ddrilio a ffrwydro cerrig o Goedwig y Cwrt yn 2014 41744 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04273a Arolygon, ymchwiliadau ac astudiaethau a manylion unrhyw astudiaethau symudiadau/olrhain dŵr a gwaith modelu hydrodynameg neu wasgaru a wnaed ar gyfer Afon Conwy. Hefyd, manylion unrhyw arolygon microbiolegol neu waith samplu diweddar er mwyn Olrhain Ffynonellau Microbaidd yn Afon Conwy. 41745 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04225a Gohebiaeth fewnol ar gyfer ymgynghoriad cynllunio P/2014/0009 41746 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04242a Ffigurau ar gyfer nifer y tanau ar safleoedd gwaredu gwastraff a reolir yn breifat ac a reolir gan awdurdodau lleol a manylion am danau dilynol ar yr un safle. 41746 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04270a Rhagor o wybodaeth am y cais am drwydded ar gyfer 'Lancashire Fuels 4u ltd'. 41746 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04271a Manylion am arolygon diweddar yn ymwneud â'r boblogaeth o Gimwch Afon Arwyddol yn Afon Gafenni yn nalgylch Afon Wysg ac unrhyw gynlluniau gan Cyfoeth Naturiol Cymru i gael gwared arnynt o system yr afon. Manylion am unrhyw bryderon sydd gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar hyn o bryd o ran unrhyw agwedd ar ddalgylch/ecosystem Afon Gafenni. 41746 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04246a Manylion am nifer y swyddfeydd lleol sy'n cysylltu â gweithredwyr sy'n meddu ar drwyddedau peiriannau symudol ar gyfer taenu ar y tir (Sr2010 No4) yn gofyn iddynt gadarnhau pryd y byddant yn taenu 41751 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04248a Gweld trwydded Hendre Poultry Limited 41751 EIR Anfonwyd ymateb wedi'i olygu EIR 13 Gwybodaeth Personol
04254a Yr holl ddata/gwybodaeth sy'n sail i benderfyniad Cyfoeth Naturiol Cymru i roi hysbysiad atebolrwydd i Dŵr. Samplau llawn yn cynnwys lleoliad (rhif y man samplu), dyddiad/amser, diben, cod ac ati. Cadarnhad o'r sawl a gynhaliodd y dadansoddiad ffytoplancton. 41751 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04262a Adeilad 45 yn hen safle Valley Works yn Rhyd-y-mwyn. Yr holl ddogfennaeth i ategu'r datganiad uchod gan gynnwys yr holl arolygon ystlumod sy'n benodol i'r safle hwn a gynhaliwyd dros yr wyth mlynedd diwethaf a sut y gwnaeth Cyfoeth Naturiol Cymru hysbysu DEFRA am y fath risg o erlyniad sy'n benodol i'r safle hwn. Manylion trwyddedau a'r sawl sy'n berchen arnynt. Cyfoeth Naturiol Cymru i ddogfennu'r hyn a ystyrir yn gyngor priodol mewn perthynas ag arbenigwyr ystlumod cymwys a'r cymhwyster priodol ar gyfer arbenigwr ystlumod. Manylion llawn am bob achlysur lle mae grwpiau o'r fath wedi defnyddio Adeilad 45 yn ystod y tair blynedd diwethaf. 41752 EIR Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4 (a) Nid oes gennym y wybodaeth EIR 13 Gwybodaeth Personol
04278a Trwydded Trosglwyddo Gwastraff ar gyfer Safle 5 Glannau Dyfrdwy - Gary Catton Haulage Limited. Crynodeb o'r gweithdrefnau oedd ar waith i sicrhau bod Catton yn cydymffurfio ag amodau'r drwydded. Y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa bresennol gan gynnwys cadarnhad ynghylch pryd y daeth y cais i Ildio i law a'i drosglwyddo i'r tîm trwyddedu. 41753 EIR Anfonwyd ymateb wedi'i olygu EIR 13 Gwybodaeth Personol
04320a Cais cynllunio Clean Power yn ‘New Lodge’, Llannon, Sir Gaerfyrddin. Manylion am hanes y safle datblygu arfaethedig o ran gwaredu gwastraff a rheoleiddio prosesau tirlenwi neu waredu gwastraff ar y safle. Manylion am asesiad Cyfoeth Naturiol Cymru o'r gwastraff. 41753 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04287a Y rheswm pam nad oes fawr ddim clêr ar yr afon ger Crucywel. Manylion unrhyw achosion o lygredd a fu ger y safle. 41754 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04303a Manylion y contractwr a fu'n gweithio yn Coedwig Cwrt o fis Ionawr i fis Mawrth 2013 a manylion y contract. 41757 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04304a Protocol, polisïau mewnol neu weithdrefnau a fabwysiadwyd mewn perthynas â gweithdrefnau ymgynghori statudol rhwng Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chyngor Cefn Gwlad Cymru gynt. 41757 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04307a Polisi Cyfoeth Naturiol Cymru ar roi trwyddedau i ddifa adar ar Afon Wysg. Manylion y cais a wnaed, gohebiaeth â'r ymgeisydd mewn perthynas â'r cais, tystiolaeth a ystyriwyd er mwyn penderfynu bod niwed difrifol yn cael ei wneud i stociau pysgod a bod y niwed hwn yn cael ei achosi gan boblogaeth ormodol o fulfrain a hwyaid danheddog, telerau'r drwydded. 41757 EIR Redacted Response Sent EIR 13 Gwybodaeth Personol
04329a Cofnodion sy'n bodoli eisoes o rywogaethau a warchodir a rhywogaethau A 42. 41758 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04336a Cofnodion o ffigurau o dunelli o wastraff trefol ar gyfer pob un o'r 22 o Awdurdodau Lleol yng Nghymru ar gyfer 2013. Cofnodion o'r tunelli o wastraff trefol gweddilliol a anfonwyd i safleoedd tirlenwi ar gyfer pob un o'r 22 o Awdurdodau Lleol yng Nghymru ar gyfer 2013. 41758 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  
04332a Cofnodion o Gyfarfodydd Grŵp Partneriaeth Llifogydd Llanelwy 41759 EIR Anfonwyd ymateb cyflawn  

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.