Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cymryd Rhan mewn Datganiadau Ardal 

Mae adnoddau naturiol yn rhoi pethau hanfodol i ni fel yr awyr yr ydym yn ei hanadlu, y dŵr yr ydym yn ei yfed a’r tir yr ydym yn byw arno.

Mae rheolaeth gynaliadwy ar adnoddau naturiol yn golygu defnyddio ein hadnoddau naturiol mewn ffordd ac ar raddfa a fydd yn hybu gwytnwch ein hecosystemau a’r manteision a gawn ohonynt.

Mae Datganiadau Ardal wedi eu cynllunio i bwysleisio’r blaenoriaethau, y risgiau a’r cyfleoedd y mae angen ymateb iddyn nhw er mwyn rheoli adnoddau naturiol mewn modd cynaliadwy.

Mae Datganiadau Ardal yn gofyn am ffordd newydd o weithio. Maent yn dibynnu ar gydweithio llwyddiannus sy’n golygu na allwn ni yn CNC wneud hyn heb ein partneriaid a’n cyfranddeiliaid. Rydym eisiau gweithio efo chi i wneud Cymru’n fwy cynaliadwy, yn fwy amrywiol yn ei bywyd gwyllt a sicrhau bod y rhain a manteision eraill yn medru parhau ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Maent yn ymwneud gymaint â ffordd newydd o weithio ag ydyn nhw ag unrhyw adroddiadau neu bapurau sy’n cael eu cynhyrchu’n derfynol. Am y rheswm yma, rydym yn pwysleisio’r ffordd rydym yn gweithio gyda phartneriaid a chyfranddalwyr drwy ddatblygiad Datganiadau Ardal.

Sut gallwch chi gymryd rhan?

Os ydych yn gyfranddaliwr neu’n bartner cenedlaethol gallwch gysylltu â smnr@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk ynghylch unrhyw beth sy’n ymwneud â Datganiadau Ardal. Am fwy o gyfleoedd lleol i gymryd rhan cysylltwch ag un o’r saith ardal, fel y gwelwch yma:

Os hoffech chi wneud cais am gyfarfod gyda ni, neu os hoffech chi ddefnyddio un o’ch cyfarfodydd yn y dyfodol i drafod Datganiadau Ardal, mae croeso i chi roi gwybod i ni.

Os hoffech chi unrhyw wybodaeth bellach neu os oes gennych chi sylw am y broses, cysylltwch â ni.

Am fwy o wybodaeth am weithgareddau’r saith “ardal”, cliciwch isod:

Digwyddiadau

Byddwn yn cynnal sawl gweithdy a digwyddiad sydd ar agor i bawb. Canfyddwch yr hyn sy’n digwydd yn eich ardal chi, a chysylltwch â’r tîm ardal lleol i gael rhagor o wybodaeth:

Beth sy’n digwydd

Pryd

Ble

Cyswllt

Bod yn barod o ran yr hinsawdd

20 Tachwedd 2019 9.30 - 15.30

Canolfan y Priordy, y Fenni

southeast.as@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cysylltu ein tirweddau

26 Tachwedd 2019 9.30 - 15.30

Canolfan y Priordy, y Fenni

southeast.as@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Iach, egnïol, a chysylltiedig

28 Tachwedd 2019 9.30 - 15.30

Canolfan y Priordy, y Fenni

southeast.as@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

Cymhwyso dull seiliedig ar le ar gyfer blaenoriaethau, heriau a chyfleoedd cenedlaethol?

Mae’r dull gweithredu yn seiliedig ar le yn astudio materion o bolisi cenedlaethol drwy lens ddaearyddol.

Mae hyn yn bwysig gan y gall ein helpu i integreiddio’n well ar draws meysydd polisi mewn ffyrdd a all amlhau i’r eithaf y manteision i bobl ac i’r amgylchedd, gan ystyried cyd-destun a nodweddion unigryw’r lle hwnnw.

Pwysig iawn fydd cadw ar agor y sianeli sgyrsiol cenedlaethol ynghylch datblygiadau ardal, ac rydym yn defnyddio fforymau cyfranddeiliaid cenedlaethol sy’n bodoli’n barod er mwyn canolbwyntio ymgysylltiad:

  • Cynhadledd Bioamrywiaeth Cymru
  • Fforwm Rheoli Dŵr Cymru
  • Fforwm Rheoli Tir Cymru
  • Cyswllt Amgylchedd Cymru
  • Grŵp Cynghori a Gweithredu Cymru ar Faterion Morol
  • Fforwm Pysgodfeydd Cymru
  • Fforwm Mynediad Cenedlaethol i Gymru

Fe fydd cadw’r sianeli sgyrsiol cenedlaethol ar agor ynghylch datblygiadau yn ymwneud â datganiadau ardal yn bwysig iawn, ac ar ben grwpiau a fforymau cenedlaethol sy’n bodoli’n barod, fe fyddwn yn cynnal gweithdai er mwyn cynorthwyo gydag ymatebion gan gyfranddalwyr sy’n gweithredu’n genedlaethol. Fe fyddwn hefyd yn parhau i gyfarwyddo staff CNC â gwybodaeth strategol Cymru-gyfan ynghylch achosion craidd rheolaeth anghynaladwy i’n helpu i adnabod cyfleoedd perthnasol ar draws y meysydd priodol er mwyn ymateb i’r heriau cyffredin yma.

Deddf yr Amgylchedd a CNC

Newidiodd Deddf yr Amgylchedd (Cymru) gyfeiriad CNC a’r gwaith a wnawn, er mwyn sicrhau bod rheolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol (RhGAN) wrth wraidd ein gwaith, gan wneud yn siŵr bod cenedlaethau’r dyfodol yn etifeddu Cymru well.

Mae’r Ddeddf yn manylu ar dair blaenoriaeth:

  • Atebion yn seiliedig ar natur
  • Cynyddu ynni cynaliadwy
  • Dull gweithredu yn seiliedig le

O ganlyniad, rydym yn cryfhau ein pwyslais ar weithio yn seiliedig ar le – gan sicrhau ein bod yn cyflwyno gwelliannau ar lefel fwy lleol ac yn deall heriau a chyfleoedd lleol a rhanbarthol yn well.

Yng Nghymru mae tair Deddf wahanol sy’n gweithio gyda’i gilydd er mwyn cefnogi cynaliadwyedd hir-dymor amgylchedd naturiol ac adeiledig Cymru. Y rhain yw:

Darganfyddwch fwy am sut mae’r darnau yma o ddeddfwriaeth yn cydweithio (PDF).

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.