Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Trosolwg o Ddatganiadau Ardal

Bydd Datganiadau Ardal yn gymorth i ni reoli ein hamgylchedd mewn ffordd sy’n fwy cynaliadwy

Mae angen i ni i gyd edrych ar ôl ein hadnoddau naturiol (ein hawyr, ein dŵr a’n tir) a’n hecosystemau, er enghraifft coetiroedd.

Gall unrhyw benderfyniadau rydym yn eu gwneud gael effaith gynyddol ar yr amgylchedd yn ei gyfanrwydd, nawr ac am sawl cenhedlaeth i ddod.

Mae amgylchedd iach a gwydn yn helpu i gynnal pobl a’n heconomi. Rydym angen chwilio am ffyrdd y gall ein hadnoddau naturiol gynnig sawl mantais i bobl ac i natur, yn awr ac yn y dyfodol, tra’n sicrhau ein bod yn parhau i adeiladu ar eu gwydnwch. Pan fydd ein hamgylchedd yn gweithio ar ei orau, mae cymdeithas yn ffynnu.

Beth yw Datganiadau Ardal?

Yn dilyn Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 mae’n ddyletswydd arnom gynhyrchu Datganiadau Ardal.

Mae’r fframwaith deddfwriaethol newydd yn rhoi cyfle i ailfeddwl am y ffordd y mae ein hadnoddau naturiol yn cael eu rheoli a’u defnyddio. Fe fydd datganiadau ardal yn helpu i gydgysylltu ein gwaith a gwaith eraill, er mwyn adeiladu gwytnwch ein hecosystemau a chynyddu’r manteision y maent yn eu cynnig i ni.

Fe fyddan nhw’n dod â data, gwybodaeth a ffyrdd o annog ymateb ynghyd i’n cynorthwyo i ddeall yn well am gyflwr a thueddiadau adnoddau naturiol mewn ardal, y pwysau arnyn nhw a’u manteision.

Fe fyddan nhw’n gosod y flaenoriaeth ar gyfer pob ardal ac yn gyrru rhaglenni gwaith CNC yn lleol tra’n dylanwadu ar bolisi cenedlaethol a gosod blaenoriaethau ar gyfer ffrydiau ariannu.

Mae Datganiadau Ardal yn gofyn am ffordd newydd o weithio. Maent yn dibynnu ar gydweithio llwyddiannus sy’n golygu na allwn ni yn CNC wneud hyn heb ein partneriaid a’n cyfranddalwyr. Rydym eisiau gweithio efo chi i wneud Cymru’n fwy cynaliadwy, yn fwy amrywiol yn ei bywyd gwyllt a sicrhau bod y rhain a manteision eraill yn medru parhau ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Mae pob Datganiad Ardal yn ddogfen fyw, a fydd yn cael ei diweddaru’n gyson a’i gwella bob blwyddyn, wrth i ni barhau i ymateb a chasglu tystiolaeth newydd.

Rheolaeth Gynaliadwy ar Adnoddau Naturiol (RhGAN)

Mae rheolaeth gynaliadwy ar adnoddau naturiol yn golygu defnyddio ein hadnoddau naturiol mewn ffordd ac ar raddfa a fydd yn hybu gwytnwch ein hecosystemau a’u manteision fel ei gilydd. Wrth wneud hyn, fe fyddwn yn cyflawni anghenion y genhedlaeth bresennol, tra’n gwneud yn siŵr bod cenedlaethau’r dyfodol yn medru cyflawni eu hanghenion eu hunain hefyd. Fe fydd hefyd yn ein galluogi i gyflawni amcanion hunan-les Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae Datganiadau Ardal wedi eu cynllunio i bwysleisio’r blaenoriaethau, y risgiau a’r cyfleoedd i ymateb iddyn nhw drwy reolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol.

Beth yr ydym yn ei wneud ar hyn o bryd

Mae pob un o’r saith “ardal” yn cynllunio ac yn gweithredu ar eu strategaethau ymatebol mewn ffordd fymryn yn wahanol, gan adlewyrchu’r flaenoriaeth genedlaethol i ddilyn “dull gweithredu sy’n seiliedig ar leoedd”.

Mae llawer yn debyg rhwng pob ardal, gyda phob un yn ymateb gan ddefnyddio rhwydweithiau lleol, fforymau Cynllun Hunan-les, a digwyddiadau pwrpasol. Mae pob ardal yn defnyddio Proffiliau Ardal i ddechrau sgwrs am y pethau sy’n arwyddocaol neu’n arbennig ynghylch yr adnoddau naturiol ym mhob un, a ble mae cyfleoedd i adeiladu ar wytnwch yr ecosystem.

Gwyliwch fideo o ddigwyddiad diweddar yn Ne Cymru sy’n esbonio mwy am y broses.

Mae eich angen chi arnom

Mae ar Cyfoeth Naturiol Cymru a’i bartneriaid angen pobl o bob sector, corff a chymuned i fod â rhan o’r broses o ddatblygu Datganiadau Ardal.
Ar bob cam o’r daith, rydym yn croesawu mentrau gan bartneriaid i helpu siapio Datganiadau Ardal a chodi ymwybyddiaeth ohonynt trwy eu rhwydweithiau.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.