Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Os ydych yn gwneud cais am waith bach i ollwng carthion (hyd at 15 metr ciwbig i’r ddaear neu hyd at 20 metr ciwbig y dydd i ddŵr wyneb), dim ond Rhan B6.5 ar waelod y dudalen y mae angen ichi ei llenwi.

Ar gyfer pob cais arall, rhaid ichi gynnwys ffurflenni Rhan A a Rhan F a’r ffurflenni Rhan B perthnasol, fel y nodir isod.

Rhan A

Rhaid i bob cais gynnwys Rhan A wedi’i llenwi.

Rhan F

Rhaid i bob cais sy’n ymwneud â charthion (mwy na 15 metr ciwbig i’r ddaear neu fwy nag 20 metr ciwbig y dydd i ddŵr wyneb) neu ollyngiadau masnachol gynnwys Rhan F2 wedi’i llenwi. Ar gyfer gollyngiadau i ddŵr daear/gweithgareddau gwasgaru, byddwch angen llenwi Rhan F1.

Rhan B

  • Rhaid i bob cais am drwyddedau pwrpasol newydd gynnwys Rhan B2 wedi’i llenwi.  (Oni bai eich bod yn llenwi B6.5)
  • Ar gyfer carthion a/neu ollyngiadau masnachol, byddwch angen llenwi’r adrannau perthnasol ar Ran B6 – gweler Tabl 1 ar dudalen 2
  • Ar gyfer gollyngiadau annibynnol i ddŵr daear (gweithgareddau gwasgaru fel dip defaid), byddwch angen llenwi Rhan B7

Sylwer: Dim ond cwestiynau sy’n berthnasol i’r hyn rydych yn gwneud cais amdano y mae angen ichi eu hateb. Mae Tabl 1 – Elifion, ar dudalen 2 Rhan B6 yn disgrifio’r gwahanol fathau o elifion a pha gwestiynau y mae angen eu hateb. Os ydych yn llenwi’r ffurflen gais yn electronig, bydd angen ichi roi tic yn y blwch priodol yn Nhabl 1 cyn mynd ddim pellach.

Rhan B6.5

Gallwch ddefnyddio ffurflen B6.5 os ydych yn gwneud cais i ollwng hyd at 15 metr ciwbig (15m3) y dydd o elifion carthion wedi’u trin i’r tir neu hyd at 20 metr ciwbig (20m3) y dydd i ddŵr wyneb. Sylwer: nid oes raid ichi lenwi unrhyw un o’r ffurflenni eraill uchod gyda’r cais arbennig hwn.

Anfonwch eich ffurflen gais wedi’i chwblhau i:

permitreceiptcentre@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Neu

Canolfan Derbyn Trwyddedau
Cyfoeth Naturiol Cymru
29 Heol Casnewydd
Tŷ Cambria
Caerdydd
CF24 0TP

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ffurflen - Rhan A WORD [176.9 KB]
NODYN CANLLAW A.doc WORD [208.0 KB]
Ffurflen - Rhan B2 WORD [188.8 KB]
NODYN CANLLAW B2.doc WORD [277.5 KB]
Ffurflen - Rhan B6 WORD [280.8 KB]
NODYN CANLLAW - Rhan B6 PDF [310.2 KB]
Ffurflen - Rhan B6.5 WORD [263.4 KB]
Ffurflen - Rhan B7 WORD [174.5 KB]
NODYN CANLLAW - Rhan B7 PDF [213.6 KB]
NODYN CANLLAW B7.doc WORD [536.5 KB]
Ffurflen - Rhan F1 WORD [194.6 KB]
NODYN CANLLAW F1.doc WORD [248.0 KB]
Ffurflen - Rhan F2 WORD [181.1 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.