Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ymgofrestru’n gludydd, brocer neu ddeliwr gwastraff

Mae cofrestru yn ein helpu ni i sicrhau bod gwastraff a reolir yn cael ei gludo a’i waredu yn ddiogel a chyfreithlon

Pwy sydd angen ymgofrestru’n clududd, brocer neu ddeliwr gwastraff?

Os ydych chi’n cludo gwastraff fel rhan o’ch busnes, bydd angen i chi ymgofrestru’n nghludydd gwastraff. Dylai llawer o fusnesau gofrestru nawr.

Os ydych chi’n trefnu i gludo gwastraff, ei waredu neu ei adfer ar ran busnesau neu sefydliadau eraill, dylech ymgofrestru’n frocer gwastraff nawr.

Os ydych chi’n prynu a gwerthu gwastraff, neu’n defnyddio asiant i wneud hynny, rhaid i chi ymgofrestru’n ddeliwr gwastraff nawr.

Mae dwy lefel gofrestru – haen uchaf a haen isaf. Maen nhw’n seiliedig ar y math o sefydliad neu’r math o wastraff, nid faint o wastraff. Efallai y bydd rhaid i chi ymgofrestru yn yr haen uchaf hyd yn oed os dim ond ychydig bach o wastraff rydych chi’n ei gludo neu’n ymdrin af ef.

Mae canllaw ar waelod y dudalen hon i esbonio pwy sydd angen ymgofrestru ac i ba lefel.

Newidiadau pwysig i taliadau electronig

Mae ein manylion banc wedi newid. Os yr ydych eisiau talu eich gais trwydded trwy  trosglwyddiad electronig, gallwch defnyddio ein manylion banc newydd isod. Gweler yn y adran “Ein Taliadau” ar ein wefan an manylion llawn or newidiadau.

Enw cwmni: Natural Resources Wales  
Cyfeiriad y Cwmni:     Income Department, PO BOX 663, Cardiff, CF24 0TP 
Banc: RBS
Cyfieriad:    National Westminster Bank Plc., 2½ Devonshire Square, London, EC2M 4BA  
Côd didoli:  60-70-80  
Rhif cyfrif:   10014438   

Byddwn yn diweddaru ein ffurflennu gais môr gynt a ffosib, ond mae rhaid defnyddio y manylion isod cyn gwneud taliad electronig o hyn ymlaen. Peidiwch a defnyddio y manylion sydd weid ei rhoi y nein ceisiadau trwydded ac canllawiadau os fod nhw yn wahannol I hyn sydd ywchben.

Yn ansicr os oes angen i chi ymgofrestru?

Os ydych dal yn ansicr os ydych angen ymgofrestru, ffoniwch ein Canolfan Gofal Cwsmeriaid ar 0300 065 3000 ble gall un o'n cynghorwyr eich helpu chi.

Sut i ymgofrestru neu adnewyddu

Yn anffodus, nid yw’r system cofrestru cludwyr gwastraff a'r gofrestr gyhoeddus ar-lein ar gael tra ydym yn creu system newydd, gwell. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra ac yn gweithio i roi system newydd ar waith cyn gynted â phosibl. 

Defnyddiwch y ffurflen bapur a roddir ar waelod y dudalen hon i gofrestru neu adnewyddu eich trwydded os gwelwch yn dda. Gallwch naill ai anfon e-bost gyda’ch ffurflen wedi'i llenwi i enquiries@naturalresourceswales.gov.uk neu drwy'r post i'r cyfeiriad nodwyd ar y ffurflen. Gweler isod am wybodaeth ynglŷn â gwneud taliad.

Dylech hefyd fod yn ymwybodol bod y gofrestr gyhoeddus ar-lein ddim ar gael, ond mae gennym taenlen lle gallwch wirio os yw'r cludwr wedi gofrestru. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar ein tudalen gofrestr gyhoeddus i wirio cofrestriadau.

Os oes gennych unrhyw anawsterau, cysylltwch â’n Canolfan Gofal Cwsmeriaid ar 0300 065 3000 neu enquiries@naturalresourceswales.gov.uk

Pris cofrestriad newydd yw £154Gofynnir i chi adnewyddu ddim cynt na phythefnos cyn i’ch cofrestriad fod i ddod i ben. Nid oes tâl ychwanegol ar gyfer cofrestriadau Haen Is.  

Y pris adnewyddu (cyn y dyddiad dod i ben) yw £105

Mae Cardiau Copi (fersiwn cerdyn credyd o drwydded) yn costio £5 yr un 

Mae pob cofrestriad wedi'i eithrio rhag TAW. Nid ydym yn anfon anfonebau neu dalebau TAW. 

Gallwch gofrestru drwy'r post drwy gwblhau’r ffurflen/ffurflenni cais ar waelod y dudalen hon. Os nad ydych chi'n gallu argraffu dogfennau, cysylltwch â ni a byddwn yn postio'r dogfennau atoch. 

Ar gyfer taliadau Trosglwyddiad Banc a fyddai’n bosibl ichi greu cyfeirnod unigryw ar gyfer eich taliad a byddwn yn cysylltu hwn â’r cais. Rhaid i’r cyfeirnod unigryw gychwyn gyda WCAPP ac yna 3 llythyren gyntaf /digid cyntaf eich busnes a rhif 4 digid eich hun. Er enghraifft:

WCAPPNRW0001

Dyfynnwch eich taliad Trosglwyddiad Banc yng nghorff eich e-bost wrth atodi eich ffurflen gais wedi’i chwblhau.

Gallwch anfon ffurflenni cais wedi'u cwblhau i'r cyfeiriad canlynol:

Y Ganolfan Gofal Cwsmeriaid
Cyfoeth Naturiol Cymru
Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd
Caerdydd CF24 0TP

Unwaith i chi gofrestru, bydd eich busnes yn ymddangos ar y gofrestr gyhoeddus ar gyfer cludwyr gwastraff a broceriaid.

Beth sy'n digwydd wedi i chi gofrestru?

Byddwn yn cysylltu â chi cyn pen 15 diwrnod gwaith (tair wythnos) i ddweud a oedd eich cais cofrestru yn llwyddiannus. Os gwnewch gais ar-lein, cewch ateb yn gynt.

Os na allwn ni dderbyn cofrestriad am unrhyw reswm, byddwn yn rhoi gwybod i chi.

Sylwer – Nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru bellach yn rhoi copïau papur o dystysgrif cludwyr gwastraff. 

Byddwch yn derbyn eich cadarnhad cofrestru drwy e-bost. Mae eich cyfeirnod CBDU newydd yn profi ac yn cadarnhau eich bod wedi cofrestru. Gellir gweld hwn ar y gofrestr gyhoeddus.

Os ydych yn anfon cais papur inni ac os nad oes gennych gyfeiriad e-bost byddwn yn anfon cadarnhad papur ichi sy’n adlewyrchu’r un wybodaeth mewn neges gadarnhau drwy e-bost.

Newidiadau 

Beth allwch chi ofyn inni ei newid:

  • Newidiadau i ohebiaeth/cyswllt cwsmeriaid h.y. cyfeiriad, rhif ffôn, e-bost
  • Newidiadau i gyfeiriad y busnes cofrestredig
  • Yn achos cwmni – ychwanegu a thynnu manylion cyfarwyddwr
  • Newid enwau/manylion partneriaeth

Beth na allwch chi ofyn inni ei newid:

  • Newid endid cyfreithiol, h.y. newid eich cofrestriad o fod yn unig fasnachwr i fod yn gwmni cyfyngedig

Newid endid cyfreithiol 

Os oes arnoch angen newid endid cyfreithiol eich cofrestriad, byddai’n rhaid ichi ailymgeisio dan gofrestriad newydd a fyddai’n cynnwys y newid yn eich manylion endid cyfreithiol a’r ffi cofrestru newydd £154.00

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Cludwyr broceriaid a delwyr gwastraff Taflen ffeithiau PDF [319.1 KB]
Ffurflen WMC1 Haen uchaf Cais i gofrestru fel cludydd-deliwr brocer-deliwr neu’r ddau haen uchaf o wastraff a reolir PDF [445.5 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.