Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Hysbyseb o benderfyniad drafft: Uned Ddofednod Black Hall   

Rhif cais: PAN-001992
Math o gyfleuster rheoledig: Atodiad 1, Rhan 2, Adran 6.9 A(1)(a)(i) - Magu dofednod neu foch yn ddwys mewn gweithfa â lle i fwy na (i) 40,000 o leoedd ar gyfer dofednod.
Lleoliad cyfleuster rheoledig: Uned Ddofednod Black Hall, Fferm Black Hall, Llandysul, Sir Drefaldwyn, Powys, SY15 6HR.

Mae hwn yn gais ar gyfer gweithfa newydd arbennig i ffermio dofednod yn ddwys ar gyfer wyau maes gyda dau chwt ieir sy’n dal cyfanswm o 64,000 o leoedd adar.

Rydym yn bwriadu rhoi’r drwydded. Byddwn yn rhoi trwydded yn unig os credwn na fydd llygredd sylweddol yn cael ei achosi ac os oes gan y gweithredwr y gallu i fodloni amodau’r drwydded. Bydd unrhyw drwydded yr ydym yn ei rhoi yn cynnwys amodau priodol i ddiogelu iechyd dynol a’r amgylchedd.
 
Gwybodaeth a osodwyd ar y gofrestr gyhoeddus ar gyfer ymgynghori:
• Trwydded ddrafft  
• Dogfen penderfyniad drafft

Efallai y bydd yn bosibl i chi gael copi o ddogfennau ar ein cofrestr gyhoeddus. Gallwn godi tâl am y costau copïo. Fel arall, os byddai’n well gennych gael copi electronig o’r cais, ebostiwch ni i’r cyfeiriad isod.

Gallwch hefyd ofyn am CD o’r drwydded ddrafft a’r penderfyniad drafft drwy gysylltu â ni drwy e-bost neu drwy lythyr gan ddefnyddio’r manylion cysylltu isod.

Os oes gennych unrhyw sylwadau dylech anfon y rhain erbyn 1af Mawrth 2018.

Ebost:

permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Neu ysgrifennwch at:
Arweinydd Tîm y Diwydiant Rheoledig
Gwasanaeth Trwyddedu
Cyfoeth Naturiol Cymru
Tŷ Cambria
29 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0TP

Fel arfer, rhaid inni roi unrhyw ymatebion yr ydym yn eu derbyn ar y gofrestr gyhoeddus. Dywedwch wrthym os nad ydych yn dymuno i’ch ymateb fod ar gael i’r cyhoedd.

 

 

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.