Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Kronospan Limited - Ffatri Byrddau Gronynnau Y Waun, Ffordd Caergybi, Y Waun, Wrecsam, LL14 5NT

Ffatri Byrddau Gronynnau Y Waun, Ffordd Caergybi, Y Waun, Wrecsam, LL14 5NT. Os oes gennych unrhyw sylwadau, a wnewch chi eu hanfon erbyn 19eg Hydref 2018

Rydym wedi derbyn cais am amrywiad sylweddol gan Kronospan Limited.

Mae’r cais yn drwydded amgylcheddol am amrywiad sylweddol dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Rhis y cais: PAN-002755

Math o gyfleuster rheoledig:

Adran 5.1: Hylosgi a chyd-losgi gwastraff - Rhan A(1)(b) Hylosgi gwastraff amheryglus mewn gwaith hylosgi gwastraff neu weithfa cyd-losgi sy’n dal mwy na 3 tunnell yr awr.

Adran 6.1: Gweithgareddau cynhyrchu papur, mwydion a bwrdd - Rhan A(2)(a) Cynhyrchu, mewn gweithfa ddiwydiannol, un neu fwy o’r paneli pren-seiliedig canlynol gyda’r gallu i gynhyrchu mwy na 600m3 y dydd: brwdd llinyn gyfeiriedig, bwrdd gronynnau neu bwrdd ffibr.

Adran 6.6: Gweithgareddau pren - Rhan B (a) Oni fydd yn dod o fewn Rhan A(2) Adran 6.1, gweithgynhyrchu cynnyrch yn gyfan gwbl neu’n bennaf o bren mewn unrhyw weithfa os yw’r gweithgaredd yn cynnwys gweithgaredd perthnasol ac os yw’r gwaith prosesu llawn mewn unrhyw gyfnod 12 mis yn debygol o fod yn fwy na- (i) 10,000 metr ciwbig yn achos gwaith lle mae pren yn cael ei lifio yn unig, neu bren sy’n cael ei lifio ac yna’n dilyn camau gweithgareddau anghynwysedig.

Lleoliad cyfleuster rheoledig: Ffatri Byrddau Gronynnau Y Waun, Ffordd Caergybi, Y Waun, Wrecsam, LL14 5NT.

Mae’r cais er mwyn cynnwys y gweithgareddau cyfredol canlynol yn nhrwydded amgylcheddol Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer y cyfleuster rheoledig: cynhyrchu bwrdd gronynnau a bwrdd ffibr dwysedd canolig, dwy weithfa biomas, melin lifio a llinell gynhyrchu lloriau wedi eu lamineiddio. Mae angen y rhan hon o’r cais i ddod â’r safle dan reolaeth un rheoleiddiwr, Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae cynnig o gael llinell gynhyrchu pren OSB (Oriented Strand Board) newydd ar y safle hefyd yn ffurfio rhan o’r cais.

Mae’r cais yn cynnwys disgrifiad o sut y gallai’r newidiadau arfaethedig effeithio ar y weithfa; y deunyddiau, y sylweddau a’r ynni a fydd yn cael eu defnyddio a’u cynhyrchu; yr amodau ar y safle; ffynhonnell, natur a maint ei allyriadau rhagweladwy a’u heffaith sylweddol ar yr amgylchedd; y technegau arfaethedig ar gyfer atal, lleihau a monitro ei allyriadau ac atal ac adfer gwastraff; ac amlinelliad o’r prif ddewisiadau amgen a ystyrir, os oes rhai o gwbl.

Efallai y bydd yn bosibl ichi gael copi o ddogfennau ar ein cofrestr gyhoeddus. Ffoniwch ein Canolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid ar 0300 065 3000. Efallai y byddwn yn codi ffi i dalu am y costau copïo. Fel arall, os hoffech gael copi electronig o’r cais, anfonwch e-bost inni i’r cyfeiriad isod.

Os oes gennych unrhyw sylwadau, anfonwch y rhain erbyn 19eg Hydref 2018.

E-bost: permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Neu ysgrifennwch at

Arweinydd Tîm Diwydiant Rheoledig
Cyfoeth Naturiol Cymru
Tŷ Cambria
29 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0TP

Rhaid inni benderfynu a fyddwn yn caniatáu ynteu’n gwrthod y cais.  Os byddwn yn ei ganiatáu, rhaid inni benderfynu pa amodau a fydd yn cael eu cynnwys yn y drwydded.

 

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Sut i ddweud eich dweud PDF [238.1 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.