Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Rydym wedi derbyn cais am weithfa ffermio dwys newydd ar gyfer dofednod gan DL Rogers & Sons.

Mae hwn yn gais am drwydded amgylcheddol arbennig newydd dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2010

Rhif y cais: PAN-002234
Math o gyfleuster rheoledig: Adran 6.9: Ffermio Dwys – Rhan A (1)(a) Magu dofednod yn ddwys mewn gweithfa sydd â mwy na (i) 40,000 o leoedd dofednod.
Lleoliad y cyfleuster rheoledig: Upper Heath Poultry Unit, Upper Heath Farm, Presteigne, Powys, LD8 2HG.

Mae’r safle ar hyn o fryd efo 80,000 o ieir bwyta yn ddau adeilad dofednod. Mae’r cais am newid sylweddol i cynyddu nifer o ieir I 90,000 ac i ychwanegu un crochan biomass am gwresogi safle

Mae’r cais yn cynnwys disgrifiad o sut y gallai’r newidiadau arfaethedig effeithio ar y gweithle; y deunyddiau, y sylweddau a’r egni y bydd yn ei ddefnyddio a’i gynhyrchu; amodau ei safle; ffynhonnell, natur ac ansawdd ei allyriadau rhagweladwy a’u heffeithiau sylweddol; y technegau arfaethedig ar gyfer rhwystro, lleihau a monitro ei allyriadau a rhwystro ac adfer gwastraff; ac amlinelliad o’r prif ddulliau amgen o weithredu a ystyriwyd, os oes rhai o gwbl.

Efallai y bydd yn bosibl ichi gael copi o’r dogfennau ar ein cofrestr gyhoeddus. Gall y  byddwn yn codi tâl am y costau copïo. Fel arall, of byddai’n well gennych gael copi electronig o’r cais, e-bostiwch ni i’r cyfeiriad isod.

Os oes gennych unrhyw sylwadau anfonwch y rhain erbyn 1 Mawrth 2018.

E-bost: permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk 

Neu ysgrifennwch i
Arweinydd Tîm y Diwydiant Rheoledig
Gwasanaeth Trwyddedu (Llawr 5)
Cyfoeth Naturiol Cymru
Tŷ Cambria
29 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0TP

Fel arfer, rhaid inni roi unrhyw ymatebion yr ydym yn eu derbyn ar y gofrestr gyhoeddus. Fodd bynnag byddwn yn tynnu eich enw a’ch manylion cysylltu cyn gwneud hynny.

Rhaid inni benderfynu a ddylid caniatáu neu wrthod y cais.  Os ydym yn ei ganiatáu, mae’n rhaid inni benderfynu pa amodau i’w cynnwys yn y drwydded.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.