Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ffurflenni cais

Dod o hyd i ffurflenni cais i'w lawrlwytho, ynghyd â gwybodaeth am sut i gyflwyno ceisiadau wedi'u cwblhau

Sut i wneud cais am drwydded morol

Mae angen trwydded ar gyfer rhai gweithgareddau morol o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009 a/neu Reoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017.

I wneud cais am drwydded, cwblhewch y ffurflen berthnasol o waelod y dudalen hon a'i hanfon atom, ynghyd ag unrhyw wybodaeth ategol a'r ffi berthnasol.

Rhaid i bob cais (ac eithrio ceisiadau am weithgareddau risg isel Band 1) gael ei ategu gan asesiad WFD (Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr).

Cyfeiriad ar gyfer ceisiadau am drwydded

Canolfan Derbyn Trwyddedau
Cyfoeth Naturiol Cymru
29 Heol Casnewydd
Tŷ Cambria
Caerdydd
CF24 0TP

E-bost: permitreceiptcentre@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Sawl copi sy'n ofynnol?

Os gellir anfon y ffurflen gais a'r holl ddogfennau ategol yn electronig mewn e-bost sy'n 10MB neu lai, byddwn yn derbyn y cais dros e-bost. Fodd bynnag, bydd angen i ni gael un copi caled o'r holl ddogfennau cais ar gyfer ein hadolygiad a'n cofnod ein hunain.

Os yw'r ffurflen gais a'r holl ddogfennau ategol yn rhy fawr i'w hanfon dros e-bost, fel arfer, bydd angen i ni gael 16 o gopïau o'r cais am drwydded forol at ddibenion ymgynghori.  Gall y rhain fod yn gopïau caled neu'n gopïau CD. Fodd bynnag, os caiff copïau CD eu cyflwyno, bydd angen i ni gael un copi caled o'r holl ddogfennau cais ar gyfer ein hadolygiad a'n cofnod ein hunain.

Ffioedd cais Lle y bo'n ofynnol, mae'n rhaid anfon y ffi berthnasol a Datganiad Amgylcheddol gyda cheisiadau. Ceir manylion am ffioedd ar y ddolen i'n tudalen ffioedd isod, a cheir gwybodaeth am Ddatganiadau Amgylcheddol ar ein tudalen ar yr Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol isod. 

Nodwch na fyddwn yn dechrau prosesu cais hyd nes y bydd y ffi gywir wedi'i thalu.

Cyngor ar wneud cais Os bydd angen cyngor arnoch ynghylch pa ffurflen i'w llenwi, neu ar sut i lenwi'r ffurlenni, cysylltwch â'r Tîm Trwyddedu Morol yn marinelicensing@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.