Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Trwyddedu Rhywogaethau dan Warchodaeth Ewropeaidd

Gwybodaeth ynghylch Trwyddedu Rhywogaethau dan Warchodaeth Ewropeaidd a sut y mae hynny’n berthnasol i Drwyddedu Morol

Trwyddedu Rhywogaethau o dan Warchodaeth Ewropeaidd

Mae morfilod, dolffiniaid, llamhidyddion, crwbanod y môr a’r stwrsiwn yn Rhywogaethau dan Warchodaeth Ewropeaidd. Mae’n anghyfreithlon difrodi eu safleoedd bridio / mannau gorffwys, neu ddal, lladd, anafu neu darfu ar Rywogaeth dan Warchodaeth Ewropaidd heb drwydded.

Mae morfilod, dolffiniaid a llamhidyddion (teulu’r morfilod); crwbanod y môr a’r stwrsiwn yn cael eu gwarchod o dan Reoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017,  a elwir yn ‘Rheoliadau Cynefinoedd’. Y rheswm am hyn yw bod eu niferoedd wedi gostwng ledled dyfroedd Ewrop. Mae’r wybodaeth hon yn canolbwyntio ar drwyddedu Rhywogaethau dan Warchodaeth Ewropeaidd yng Nghymru ac nid yw’n adolygiad cynhwysfawr o ecoleg na’r gyfraith.

Rhywogaethau dan Warchodaeth Ewropeaidd yn nyfroedd Cymru

Mae aelodau teulu’r morfilod yn nyfroedd Cymru'n cynnwys:

 • Llamhidydd yr harbwr Phocoena phocoena
 • Dolffin trwyn potel Tursiops truncatus
 • Dolffin cyffredin Delphinus delphis
 • Dolffin risso Grampus griseus
 • Morfil pigfain Balaenoptera acutorostrata

Mae Rhywogaethau eraill dan Warchodaeth Ewropeaidd yn cynnwys pysgodyn a phum crwban y môr:

 • Stwrsiwn Acipenser sturio
 • Crwban môr pendew Caretta caretta
 • Crwban môr gwyrdd Chelonia mydas
 • Crwban môr pendew Kemp Lepidochelys kempii
 • Crwban môr gwalchbig Eretmochelys imbricata
 • Crwban môr cefn-lledr Dermochelys coriacea

Deddfwriaeth

O dan y Rheoliadau Cynefinoedd, mae’n drosedd:

 • Dal, anafu neu ladd yn fwriadol unrhyw anifail gwyllt sy’n Rhywogaeth dan Warchodaeth Ewropeaidd
 • Aflonyddu’n fwriadol ar unrhyw anifeiliaid gwyllt o’r rhywogaethau hynny
 • Cymryd neu ddifa’n fwriadol wyau anifail o’r fath
 • Ddifa neu ddinistrio safle bridio neu fan gorffwys anifail o’r fath

Beth yw ystyr aflonyddu?

Diffinnir aflonyddu fel gweithred sy’n debyg o:

 • Amharu ar allu anifail i :
  • Oroesi, bridio neu atgenhedlu, neu i fagu neu feithrin eu rhai bach
  • Yn achos anifeiliaid rhywogaeth sy’n mudo, amharu ar eu gallu i wneud hynny
 • Effeithio’n sylweddol ar ddosbarthiad neu niferoedd yn lleol y rhywogaeth y maen nhw’n perthyn iddo

Trwyddedu

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhoi trwyddedau o dan Reoliad 55 y Rheoliadau Cynefinoedd er mwyn ichi allu gweithio o fewn y gyfraith. Rydym yn eu rhoi at ddibenion penodol a restrir yn y Rheoliadau, os ydych chi'n bodloni'r tri phrawf canlynol:

 • Mae diben y gwaith yn cyd-fynd ag un o'r dibenion sydd wedi'u rhestru yn y Rheoliadau Cynefinoedd
 • Does yna ddim dewis arall, boddhaol
 • Ni fydd y weithred a awdurdodir yn cael effaith niweidiol ar y gwaith o gynnal poblogaeth y rhywogaeth dan sylw ar statws cadwraethol ffafriol yn eu hystod naturiol

Dibenion trwyddedu

Mae’r Rheoliadau Cynefinoedd yn caniatau cyflwyno trwyddedau ar gyfer cyfres benodol o ddibenion, gan gynnwys:

 • Diogelu iechyd y cyhoedd neu ddiogelwch y cyhoedd neu unrhyw reswm hanfodol arall sydd o fudd cyhoeddus tra phwysig gan gynnwys rhesymau cymdeithasol neu economaidd a ddaw â chanlyniadau buddiol sy’n bwysig iawn i’r amgylchedd
 • Dibenion gwyddonol ac addysgol
 • Modrwyo neu farcio
 • Gwarchod anifeiliaid gwyllt

Cyflwynwyr trwyddedau

Y Tîm Trwyddedu Morol sy’n penderfynu ar geisiadau am drwyddedau ar gyfer Rhywogaethau dan Warchodaeth Ewropeaidd ar gyfer dibenion diogelu iechyd y cyhoedd neu ddiogelwch y cyhoedd neu unrhyw reswm hanfodol arall sydd o fudd cyhoeddus tra phwysig gan gynnwys rhesymau cymdeithasol neu economaidd a ddaw â chanlyniadau buddiol sy’n bwysig iawn i’r amgylchedd.

Ar gyfer y dibenion eraill a restrir, bydd Tîm Trwyddedu Rhywogaethau Cyfoeth Naturiol Cymru yn penderfynu ar geisiadau am drwyddedau Rhywogaethau o dan Warchodaeth Ewropeaidd.

Gwybodaeth bellach

Ceir gwybodaeth bellach drwy gysylltu â’r Tîm Trwyddedu Morol: marinelicensing@naturalresourceswales.gov.uk

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.