Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Asesiad Effeithiau Amgylcheddol

Cefndir

Mae’r Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (fel y’u diwygiwyd) yn ymgorffori’r Gyfarwyddeb Asesu Effeithiau Amgylcheddol (AEA) Ewropeaidd yng nghyfraith y DU. Nod y Gyfarwyddeb yw sicrhau bod yr awdurdod sy’n caniatáu prosiectau yn ymwybodol o unrhyw effeithiau amgylcheddol sylweddol tebygol cyn gwneud ei benderfyniad.

Mae’r Gyfarwyddeb AEA yn nodi gweithdrefn y mae’n rhaid ei dilyn ar gyfer mathau penodol o brosiect cyn y gellir eu caniatáu. Mae’r weithdrefn hon, sef Asesiad Effeithiau Amgylcheddol (AEA), yn asesiad o effeithiau amgylcheddol sylweddol tebygol prosiect. Mae hyn yn helpu i sicrhau bod yr effeithiau a ragwelir, a’r cwmpas i’w lleihau, wedi’u deall gan y cyhoedd a’r awdurdod perthnasol cyn iddo wneud ei benderfyniad.

Diwygiad 2017 i’r Rheoliadau Gwaith Morol (AEA)

Ar 16 Mai 2017, bydd Rheoliadau diwygiedig Asesu Effeithiau Amgylcheddol Gwaith Morol yn dod i rym. Dylai pob ymgeisydd gyda phrosiect sy’n berthnasol i Asesu Effeithiau Amgylcheddol adolygu’r rheoliadau diwygiedig.

Mae diwygiad 2017 yn cynnwys darpariaethau trosiannol sy’n dibynnu ar gyfnod y cais yn y broses AEA; bydd hyn yn pennu a ydy diwygiad 2017 yn berthnasol.

Trefniadau Trosiannol

Nid yw rheoliadau diwygiedig 2017 yn berthnasol i’r canlynol:

 • Barn Sgrinio yr ymgeisiwyd amdani cyn 16 Mai 2017
 • Prosiectau lle ymgeisiwyd am ganiatâd AEA cyn 16 Mai 2017
 • Prosiectau, gan gynnwys eu cais dilynol am ganiatâd AEA, a oedd yn gofyn am farn gwmpasu AEA cyn 16 Mai 2017

Sgrinio a chwmpasu AEA

Mae’r Rheoliadau Gwaith Morol (AEA) yn darparu ar gyfer y broses ymgeisio i gynnwys:

Ymarfer sgrinio AEA lle caiff ymgeisydd ofyn i’r awdurdod trwyddedu a ydy AEA yn ofynnol. Barn sgrinio yw’r enw ar hyn.

Ymarfer cwmpasu AEA lle caiff ymgeisydd holi’r awdurdod trwyddedu ynghylch yr wybodaeth i’w darparu yn y Datganiad Amgylcheddol (DA). Barn gwmpasu yw’r enw ar hyn.

Defnyddiwch y dolenni isod i gael gwybod rhagor am y broses sgrinio a chwmpasu.

Ar ba fathau o brosiect y mae AEA yn ofynnol?

Mae’r Rheoliadau Gwaith Morol (AEA) yn mynnu bod AEA yn cael ei gynnal i gefnogi cais am ganiatâd ar gyfer categorïau prosiect a restrir yn Atodlen A1 ac Atodlen A2 o’r rheoliadau.

Prosiectau Atodlen A1

Ystyrir bod yr holl brosiectau a restrir yn Atodlen A1 yn cael effeithiau sylweddol ar yr amgylchedd ac felly y bydd bob amser gofyn AEA arnynt.

Prosiectau Atodlen A2

Ni fydd angen AEA ar brosiectau a restrir yn Atodlen A2 heblaw y daw’r tîm Trwyddedu Morol i’r casgliad bod y prosiect dan sylw yn debygol o gael effeithiau sylweddol ar yr amgylchedd oherwydd ffactorau fel ei faint, ei natur neu ei leoliad.

Lle nad yw ymgeiswyr posibl yn siŵr a ydy AEA yn ofynnol i brosiect, dylid gofyn am farn sgrinio gan y tîm Trwyddedu Morol. Defnyddiwch y ddolen ‘Sgrinio’ isod i gael gwybod sut mae ymgeisio.

Pa wybodaeth y dylid ei chynnwys mewn Datganiad Amgylcheddol?

Mae Rheoliadau Gwaith Morol (AEA) 2007 (fel y’u diwygiwyd) yn nodi’r wybodaeth leiaf i’w chynnwys yn y Datganiad Amgylcheddol. Nodir hyn yn Atodlen 3 o’r Rheoliadau ac fe'i crynhoir isod.

Disgrifiad o’r prosiect ac o’r gweithgarwch sy’n cael ei reoleiddio, gan gynnwys manylion y materion canlynol:

 • Disgrifiad o leoliad y prosiect a’r gweithgarwch sy’n cael ei reoleiddio
 • Disgrifiad o nodweddion ffisegol y prosiect cyfan a’r gweithgarwch sy’n cael ei reoleiddio, gan gynnwys gwaith dymchwel angenrheidiol (gan gynnwys natur a ffynhonnell unrhyw ddeunyddiau a’r dulliau gwaith i’w defnyddio)
 • Disgrifiad o’r prif nodweddion ar gyfnod gweithredol y prosiect
 • Amcangyfrif o’r gweddillion a’r allyriadau disgwyliedig (e.e. dŵr, aer, sŵn, dirgryniadau etc) o ganlyniad i’r prosiect 

Disgrifiad o ddewisiadau amgen rhesymol (e.e. dyluniad prosiect, technoleg, lleoliad) .

Disgrifiad o gyflwr cyfredol yr amgylchedd (gwaelodlin), ac esblygiad tebygol y gwaelodlin yn absenoldeb y prosiect.

Disgrifiad o’r ffordd y mae’r prosiect yn debygol o effeithio’n sylweddol ar y ffactorau canlynol, gan gynnwys unrhyw ryngweithio rhwng y ffactorau hyn:

 • Poblogaeth ac iechyd dynol
 • Bioamrywiaeth
 • Tir, pridd, dŵr, aer, hinsawdd, tirwedd
 • Asedau perthnasol a threftadaeth ddiwylliannol 

Disgrifiad o effeithiau sylweddol tebygol y prosiect ar yr amgylchedd o ganlyniad i’r canlynol:

 • Adeiladu a bodolaeth y prosiect (gan gynnwys dymchwel, lle bo’n berthnasol)
 • Defnyddio adnoddau naturiol
 • Allyrru llygryddion, sŵn, dirgryniad, golau, gwres, ymbelydredd 
 • Risgiau i iechyd dynol, treftadaeth ddiwylliannol neu’r amgylchedd (e.e. oherwydd damwain neu drychineb)
 • Yr effeithiau cronnus gyda phrosiectau presennol eraill
 • Yr effaith ar hinsawdd (e.e. natur a maint allyriadau nwyon tŷ gwydr) ac i ba raddau mae’r prosiect yn agored i newid hinsawdd
 • Technolegau a sylweddau a ddefnyddir

Dylai’r disgrifiad gynnwys pob un o’r categorïau canlynol o effaith:

 • Effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol
 • Effeithiau eilaidd
 • Effeithiau cronnus
 • Trawsffiniol
 • Effeithiau tymor byr, tymor canolig a thymor hir
 • Effeithiau parhaol a dros dro
 • Effeithiau cadarnhaol a negyddol

Y dulliau darogan a ddefnyddiwyd gan yr ymgeisydd i asesu’r prif effeithiau y mae’r prosiect a’r gweithgarwch wedi’i reoleiddio yn debygol o’u cael ar yr amgylchedd.

Disgrifiad o’r mesurau a ragwelir i osgoi, atal, lleihau ac, os oes modd, gwrthbwyso unrhyw effeithiau andwyol sylweddol gan y prosiect a’r gweithgarwch wedi’i reoleiddio ar yr amgylchedd, ac unrhyw drefniadau monitro a gynigir. Rhaid i’r disgrifiad hwn egluro i ba raddau y mae effeithiau sylweddol ar yr amgylchedd yn cael eu hosgoi, eu hatal neu eu lleihau, gan ymdrin â chyfnodau adeiladu a gweithredu.

Disgrifiad o’r effeithiau andwyol sylweddol a ddisgwylir gan y prosiect ar yr amgylchedd o ganlyniad i’r ffaith bod y prosiect yn agored i drychinebau neu ddamweiniau mawr.

Unrhyw anawsterau, fel diffygion technegol neu ddiffyg gwybodaeth, a gafwyd wrth lunio unrhyw wybodaeth o’r math a nodwyd uchod.

Crynodeb annhechnegol o’r wybodaeth a roddwyd uchod.

Rhestr gyfeirio sy’n manylu ar y ffynonellau a ddefnyddiwyd ar gyfer y disgrifiadau a’r asesiadau a ddefnyddiwyd yn yr adroddiad.

Am gyngor manwl ar yr wybodaeth y dylid ei chynnwys yn y Datganiad Amgylcheddol, dylai ymgeiswyr ofyn am farn gwmpasu gan y tîm Trwyddedu Morol.

Penderfyniadau caniatáu AEA blaenorol a gyflwynwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae rhestr o benderfyniadau caniatáu AEA a wnaethpwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer ceisiadau am drwydded forol ar gael drwy ddilyn y ddolen isod.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.