Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cwmpasu Asesiad Effeithiau Amgylcheddol

Cwmpasu AEA o dan Reoliadau Gwaith Morol 2007 (fel y’u diwygiwyd)

Beth yw cwmpasu AEA?

Lle mae Datganiad Amgylcheddol (DA) yn ofynnol, gall ymgeisydd posibl ofyn am ‘farn gwmpasu’ am y data a’r wybodaeth i’w cynnwys yn y DA. Mae’r dudalen hon yn rhoi manylion y broses gwmpasu a sut mae ymgeisio.

Sut mae ymgeisio am farn gwmpasu?

Mae ymgeiswyr posibl yn gofyn am farn gwmpasu drwy gyflwyno’r wybodaeth a ddisgrifir isod i’r Ganolfan Derbyn Trwyddedau:

Canolfan Derbyn Trwyddedau
Cyfoeth Naturiol Cymru
Tŷ Cambria
29 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0TP

E-bost: permitreceiptcentre@naturalresourceswales.gov.uk

Dylid nodi ‘Barn Gwmpasu Forol’ yn glir ar yr ohebiaeth.

Codir tâl ar geisiadau am farn gwmpasu yn ôl cyfradd awr. I gael gwybod rhagor, trowch at ein tudalen we am ffioedd a thaliadau.

Pa wybodaeth y dylid ei darparu gyda chais am farn gwmpasu?

Rhaid i adroddiad cwmpasu fod ynghlwm wrth gais am farn gwmpasu, a rhaid i’r adroddiad hwnnw gynnwys yr wybodaeth ganlynol o leiaf:

  • Siart, cynllun neu fap sy’n ddigonol i adnabod lleoliad y gweithgarwch wedi’i reoleiddio a gweithgareddau eraill i’w cyflawni yn ystod y prosiect
  • Disgrifiad o natur a diben y prosiect a’r gweithgarwch wedi’i reoleiddio a’u heffeithiau posibl ar yr amgylchedd
  • Gwybodaeth neu sylwadau eraill felly y gallai’r ymgeisydd ddymuno eu rhoi

Dylid cyflwyno’r wybodaeth hon fel ‘Adroddiad Cwmpasu’ sef drafft yn amlinellu’r DA gan ragweld yn gryno beth fydd y prif faterion/effeithiau. Dylai’r Adroddiad Cwmpasu hefyd gynnig unrhyw astudiaethau perthnasol i’w cynnal, os oes angen, a/neu ffynonellau defnyddiol o wybodaeth.

Sut y ffurfir barn cwmpasu?

Cyn cyflwyno barn cwmpasu, byddwn yn ymgynghori gydag arbenigwyr allanol ac â nifer o gyrff ymgynghori a allai gynnwys y Ganolfan Gwyddor yr Amgylchedd, Pysgodfeydd ac Acwafeithrin a’r Awdurdod Cynllunio Lleol.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.