Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Roedd Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i diwygiwyd) yn gweithredu Cyfarwyddeb Adar Ewropeaidd 1979, ynghyd â Chonfensiwn Bern 1979. Nid yw’r dudalen hon yn rhoi sylw i bob agwedd ar y gyfraith nac ecoleg adar, ond mae’n gyflwyniad i sut y gallwch chi helpu i warchod y rhywogaethau hyn.

Welsh shovelers

Mae pob aderyn gwyllt, eu nythod a’u hwyau yn cael eu gwarchod o dan y Ddeddf. Mae’n drosedd gwneud y canlynol yn fwriadol:

  • Lladd, anafu neu gymryd unrhyw aderyn gwyllt
  • Cymryd, difa neu ddinistrio nyth Eryr Euraid, Eryr Môr neu Walch y Pysgod (hyd yn oed os nad ydyn nhw’n cael eu defnyddio)
  • Cymryd, difa neu ddinistrio nyth unrhyw aderyn gwyllt tra’i bod yn cael ei defnyddio neu yn cael ei hadeiladu
  • Cymryd, difa neu ddinistrio wy unrhyw aderyn gwyllt
  • Neu feddu ar unrhyw aderyn gwyllt byw neu farw neu wy unrhyw aderyn gwyllt, neu unrhyw beth sy’n deillio ohono

Mae llawer o adar prin wedi’u rhestru yn Atodlen 1 hefyd sy’n ei gwneud hi’n drosedd i wneud y canlynol yn fwriadol neu’n ddi-hid:

  • Tarfu ar aderyn Atodlen 1 wrth iddo adeiladu nyth neu os yw yn y nyth neu’n agos at nyth sy’n cynnwys wyau neu rai bach; neu
  • Darfu ar adar bach dibynnol aderyn o’r fath

Gweler ‘Adar a warchodir gan y gyfraith yng Nghymru’ am restr o adar Atodlen 1.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n rhoi trwyddedau at ddibenion penodol er mwyn i chi allu gweithio’n gyfreithlon heb dorri’r gyfraith. Gweler ‘Trwyddedu adar’ am ragor o wybodaeth.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.