Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Achosion y llygredd

Mae gan Gymru hanes hir o gloddio am fwynau sy’n dyddio’n ôl i’r Oes Efydd, gyda’r diwydiant yn cyrraedd ei benllanw yn ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Erbyn y 1920au roedd y rhan fwyaf o’r mwyngloddio wedi dod i ben, ond mae gollyngiadau o weithfeydd tanddaearol a metelau'n trwytholchi o domenni rwbel yn dal i fod yn ffynonellau sylweddol o lygredd dŵr.

Ceir 1,300 o hen fwyngloddiau metel yng Nghymru, ac amcangyfrifir eu bod yn effeithio ar fwy na 200 cilometr o hydau afonydd.

Yr effaith ar ecoleg afonydd

Gall lefelau uchel o fetelau – sinc, plwm a chadmiwm yn bennaf – gael effaith niweidiol ar ecoleg ein hafonydd, gan leihau poblogaethau pysgod ac amrywiaeth y creaduriaid di-asgwrn-cefn.

Hen fwyngloddiau yw’r prif reswm yng Nghymru pam y mae cyrff dŵr yn methu â chyrraedd safonau’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr.

Beth ydym yn ei wneud?

Mae Strategaeth Mwyngloddiau Metel Cymru (Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, 2002) wedi nodi 50 o hen fwyngloddiau metel sy’n cael yr effaith fwyaf ar afonydd Cymru, gan eu grwpio’n ôl pa mor hawdd y gellir cwblhau gwaith adfer.

Ers hynny rydym wedi cynnal ymchwiliadau ac astudiaethau achos er mwyn ein helpu i flaenoriaethu ac ymdrin â’r mwyngloddiau sy’n achosi’r llygredd mwyaf, gan gynnwys asesiad o’u heffaith ar fwy na 90 o gyrff dŵr ledled Cymru ar gyfer y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr.

Hyd yn hyn rydym wedi cwblhau un cynllun adfer mawr ym mwynglawdd Frongoch, a gwaith adfer ar raddfa lai a threialon trin peilot ym mwyngloddiau Mynydd Paris a Chwm Rheidol.

Edrych tua’r dyfodol

Mae gennym raglen asesu barhaus ar waith ledled Cymru, ac rydym yn parhau i bennu atebion arloesol a chwilio am adnoddau ychwanegol er mwyn cyflawni’r rhain ar safleoedd â blaenoriaeth.

Rydym yn gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid eraill, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, yr Awdurdod Glo, prifysgolion, awdurdodau lleol, tirfeddianwyr a phobl sy’n ymddiddori mewn mwyngloddio.

Astudiaethu achos

Abbey Consols
Cwm Mawr
Cwm Rheidol
Cwmsymlog
Cwmystwyth
Esgair Mwyn
Frongoch
Level Fawr
Nant y Mwyn
Wemyss

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Astudiaeth Achos Mwynglawdd Abbey Consols Mehefin 2016 PDF [525.2 KB]
Astudiaeth Achos Mwynglawdd Cwm Mawr Mehefin 2014 PDF [324.1 KB]
Astudiaeth Achos Mwynglawdd Cwm Rheidol Mehefin 2016 PDF [552.7 KB]
Astudiaeth Achos Mwynglawdd Cwmsymlog Mehefin 2016 PDF [629.9 KB]
Astudiaeth Achos Mwynglawdd Cwmystwyth Mehefin 2016 PDF [420.2 KB]
Astudiaeth Achos Mwynglawdd Esgair Mwyn Mehefin 2016 PDF [377.5 KB]
Astudiaeth Achos Mwynglawdd Frongoch Mehefin 2016 PDF [458.5 KB]
Astudiaeth Achos Mwynglawdd y Lefel Fawr Mehefin 2016 PDF [453.7 KB]
Astudiaeth Achos Mwynglawdd Nant y Mwyn Mai 2014 PDF [956.4 KB]
Astudiaeth Achos Mwynglawdd Wemyss Mehefin 2016 PDF [559.0 KB]
Stategaeth mwynglawdd metal dros Cymru Crynodeb gweithredol PDF [792.2 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.