Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Os ydych chi wedi derbyn hysbysiad cofnod tynnu dŵr ar 31/10/2017 peidiwch â llenwi na dychwelyd y ffurflenni. Cafodd y ffurflen hon ei chynhyrchu’n awtomatig gan ein system TG a’i hanfon i ddeiliaid trwyddedau trwy amryfusedd. Ymddiheurwn am y camgymeriad.

Fel arfer, bydd eich trwydded tynnu dŵr yn gofyn ichi fesur neu asesu'n gywir faint o ddŵr rydych yn ei dynnu. Adwaenir y cofnod o'r dŵr wedi’i dynnu rydych yn ei anfon atom fel 'datganiad'.

Sut mae'r data o'ch datganiad tynnu dŵr yn ein helpu ni?

Mae eich data'n bwysig ac yn cael ei ddefnyddio gan Cyfoeth Naturiol Cymru i wneud y canlynol:

 • Asesu'n gywir effaith gwaith tynnu dŵr ar lifoedd afonydd, lefelau dŵr daear, a chynefinoedd, rhywogaethau a safleoedd sy'n dibynnu ar ddŵr
 • Asesu'r galw am ddŵr ar hyn o bryd ac yn y dyfodol
 • Dyrannu adnoddau dros ben i dynwyr dŵr eraill
 • Darparu gwybodaeth am y defnydd o ddŵr
 • Gwirio bod deiliaid trwyddedau’n cydymffurfio ag amodau eu trwydded

Beth sy'n digwydd yng Nghymru?

Bellach mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am y gwaith o brosesu datganiadau tynwyr dŵr yng Nghymru.

Yn flaenorol, roedd y gwaith hwn yn cael ei weinyddu ar ein rhan ni gan Asiantaeth yr Amgylchedd, a byddant yn parhau i weinyddu'r broses hon ar gyfer tynwyr dŵr yn Lloegr.

O hyn ymlaen, bydd tynwyr dŵr yng Nghymru yn derbyn hysbysiadau i gyflwyno datganiadau gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Os ydych yn dal trwyddedau yn Lloegr hefyd, byddwch yn parhau i dderbyn hysbysiadau ar wahân i gyflwyno datganiadau gan Asiantaeth yr Amgylchedd.

Trwyddedau dirprwyedig: Mae'r gwaith o reoli trwyddedau sy'n awdurdodi tynnu dŵr yng Nghymru a Lloegr (gan gynnwys datganiadau) wedi cael ei ddirprwyo i naill ai Cyfoeth Naturiol Cymru neu Asiantaeth yr Amgylchedd. Os ydych yn dal trwydded ddirprwyedig, fe fyddwch wedi cael eich hysbysu eisoes.

Sut byddaf yn gwybod pryd i gwblhau fy natganiad?

Os ydych eisoes wedi rhoi cyfeiriad e-bost inni, byddwn yn anfon hysbysiad atoch (o waterresources.returns@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk) pan fydd yn amser ichi gwblhau eich datganiad.

Os nad ydych wedi rhoi cyfeiriad e-bost inni, bydd angen inni anfon hysbysiad atoch trwy'r post.

Bydd datganiadau cywir ac amserol wedi'u hanfon trwy e-bost yn ein helpu i gadw costau i lawr ac osgoi ffioedd trwyddedau uwch posibl yn y dyfodol i adennill costau gweinyddu ar gyfer datganiadau. Bydd hefyd yn rhatach ac yn cymryd llai o amser ichi.

I dderbyn hysbysiadau trwy e-bost, cwblhewch a dychwelwch y slip ateb wedi'i roi gyda'ch hysbysiad papur i gyflwyno datganiad. Os nad ydych wedi derbyn slip ateb hyd yn hyn, cysylltwch â ni trwy e-bost yn waterresources.returns@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu trwy ffonio 0300 065 3000, a rhowch y wybodaeth ganlynol:

 • Rhif trwydded(au)
 • Enw a chyfeiriad deiliad y drwydded
 • Cyfeiriad e-bost

Noder: Ar gyfer datganiadau electronig, bydd angen arnoch Excel 2007 neu fersiwn ddiweddarach ac mae'n rhaid i'ch gosodiadau e-bost ganiatáu e-byst gyda ffeiliau Excel wedi'u hatodi oddi wrth waterresources.returns@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Sut rwy'n cwblhau fy natganiad tynnu dŵr?

Rydym wedi llunio taenlen newydd ar gyfer datganiadau tynnu dŵr a fydd yn casglu’r holl ddata sydd ei angen arnom. Rydym am eich helpu i gwblhau eich datganiad mor effeithlon a chywir ag y bo modd. Mae canllawiau newydd ar gael i'ch cynorthwyo:

Os nad oes unrhyw ddŵr wedi cael ei dynnu, rhaid cwblhau a dychwelyd datganiad 'dim'.

Terfynau amser ar gyfer cyflwyno datganiadau tynnu dŵr

I sicrhau eich bod yn cydymffurfio ag amodau eich trwydded, mae'n ofynnol ichi gyflwyno datganiadau o fewn 28 diwrnod i dderbyn hysbysiad gennym.

Byddwch yn derbyn hysbysiad gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn ichi gwblhau datganiad

Terfyn amser ar gyfer cyflwyno eich datganiad

Diwedd mis Mawrth*

28 Ebrill

Diwedd mis Hydref*

28 Tachwedd

*Yn anffodus, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi profi rhai oediadau wrth gyflwyno'r system newydd a'r broses o gynnwys y newidiadau a amlinellir uchod. O ganlyniad:

 • Mae hysbysiadau mis Mawrth a mis Hydref 2016 i gyflwyno datganiadau ar gyfer tynwyr dŵr yng Nghymru wedi cael eu gohirio tan fis Chwefror 2017
 • Disgwylir y bydd hysbysiadau mis Mawrth 2017 i gyflwyno datganiadau yn cael eu gohirio tan fis Mehefin 2017

Ni ddisgwylir oediadau ar gyfer hysbysiadau i gyflwyno datganiadau o fis Hydref 2017 ymlaen.

Diolch am eich amynedd parhaus yn ystod y newid hwn.

Beth os na fyddaf yn cyflwyno datganiad?

Os nad ydych yn anfon eich datganiad tynnu dŵr wedi'i gwblhau’n gywir atom o fewn 28 diwrnod i dderbyn hysbysiad i'w gyflwyno, fe fyddwn yn cofnodi bod y mater hwn wedi torri amodau eich trwydded. Mae'n bosibl y bydd hyn yn arwain at gamau gorfodi'n cael eu cymryd yn eich erbyn.

Yn ogystal:

 • Os ydych yn tynnu dŵr ar gyfer dyfrhau ac yn meddu ar gytundeb tariff dwy ran, cyfrifir eich taliad am dynnu dŵr yn seiliedig ar y cyfaint rydych wedi'ch trwyddedu i'w ddefnyddio, yn hytrach na'r cyfaint roeddech wedi'i ddefnyddio mewn gwirionedd. Bydd hyn yn costio rhagor o arian ichi. Nid ydym yn rhoi ad-daliadau am ddatganiadau wedi'u cyflwyno'n hwyr
 • Os oes terfyn amser ar eich trwydded, mae'n bosibl na fyddwch yn gallu ei hadnewyddu
 • Mae'n bosibl y byddwn yn cymryd yn ganiataol nad oes angen y drwydded arnoch bellach ac yn cymryd camau i'w chanslo
 • Mae'n bosibl y bydd taliadau am dynnu dŵr yn y dyfodol yn cael eu codi, i dalu am gostau ychwanegol ar gyfer gwaith dilyn datganiadau nad ydynt wedi'u dychwelyd

Beth os yw fy amgylchiadau wedi newid?

Os yw eich amgylchiadau neu eich angen am ddŵr wedi newid, gallwch wneud cais i amrywio neu ganslo eich trwydded tynnu dŵr. Mae gwybodaeth a chanllawiau i'ch helpu ar gael yn Cais i newid trwydded bresennol i dynnu neu gronni dŵr

Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich datganiad, cysylltwch â ni trwy ffonio 0300 065 3000, neu drwy anfon e-bost at waterresources.returns@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
neu drwy’r post yn y cyfeiriad isod:

Canolfan Gofal Cwsmeriaid
Cyfoeth Naturiol Cymru
Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd
Caerdydd, CF24 OTP

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.