Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Cofnodion gwastraff gweithredwyr Cymru newydd a therfynau amser ar gyfer cofnodion

Mae’n rhaid i weithredwyr sydd â thrwydded amgylcheddol lenwi cofnodion gwastraff i ddweud wrth Cyfoeth Naturiol Cymru am y gwastraff y maent wedi ei dderbyn neu ei waredu o’u safle

Mae’n rhaid i weithredwyr sydd â thrwydded amgylcheddol lenwi cofnodion gwastraff i ddweud wrth Cyfoeth Naturiol Cymru am y gwastraff y maent wedi ei dderbyn neu ei waredu o’u safle.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio’r wybodaeth hon i:

  • fonitro cydymffurfiad y safle ag amodau eu trwydded amgylcheddol
  • casglu ystadegau cenedlaethol am wastraff

Yr ydym wedi llunio taenlen cofnodion gwastraff newydd sy’n ymgorffori gofynion Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Diwygio) 2014 ar gyfer Cyfleusterau Deunyddiau.Byddwn yn anfon y daenlen berthnasol atoch gyda’r nodyn atgoffa i gyflwyno eich ffurflen cofnodion. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio’r fersiwn hwn o’r daenlen i gyflwyno eich ffurflen gofnodion gan y bydd y fersiynau eraill yn cael eu gwrthod gan ein cronfa ddata. Mae’n bwysig ichi lenwi’r holl adrannau gorfodol yn y daenlen a defnyddio eich rhif RhTA (Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol), yn hytrach nag unrhyw gyfeirnod hanesyddol. Os nad ydych wedi derbyn nodyn atgoffa ac am gael copi o’r daenlen, cysylltwch â ni.

Taenlen cofnodion gwastraff ar gyfer cofnodion ebost

Mae angen i gyfleusterau gwastraff nad ydynt yn Gyfleusterau Deunyddiau lenwi’r rhannau cyntaf ar y tair taflen yn y llyfr gwaith sydd mewn glas ar y top yn unig, mae angen i Gyfleusterau Deunyddiau lenwi’r ffurflenni cyfan.

Os ymgymerir â sawl gweithrediad gwastraff yn eich cyfleuster o dan un drwydded yr ydym am i chi lenwi mwy nag un ffurflen gofnodion er mwyn dogfennu’r gwastraff ar wahân sy’n dod i mewn ac allan o bob gweithrediad gwastraff.

Fe allwch chi ebostio eich cofnodion trwy ddefnyddio’r daenlen(ni)

Cysylltwch â Chyfoeth Naturiol Cymru waste.returns@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk os oes gennych broblemau yn ebostio’ch cofnodion.

Sylwer fod y categorïau cyfleuster/gweithrediad wedi cael eu diweddaru i gymryd i ystyriaeth diffiniad diwygiedig o fathau o safleoedd tirlenwi o ganlyniad i Reoliadau Tirlenwi 2002. Hefyd mae’r daenlen yn cynnwys mathau o drwyddedau safonol darparwyd ar eu cyfer yn rheolau safonol dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol 2010 a diwygiadau dilynol. Os ydych yn gweithredu cyfleuster deunyddiau mae’r daenlen hefyd yn cynnwys y data ychwanegol sydd eu hangen ar gyfer Cyfleusterau Deunydd o dan Reoliadau diwygiedig Trwyddedu Amgylcheddol 2014

Ffurflen cofnodion bapur tunelledd gwastraff

Os na allwch chi gyflwyno’ch cofnodion trwy ebostio’r daenlen orffenedig, fe allwch chi argraffu a llenwi’r ffurflenni hyn.

Terfynau amser ar gyfer cyflwyno cofnodion gwastraff

Cofnodion chwarterol
Chwarter Terfynau amser ar gyfer cofnodion
Mis Ionawr 1 i Fis Mawrth 31 Ebrill 30
Mis Ebrill 1 i Fis Mehefin 30 Gorffennaf 31
Mis Gorffennaf 1 i Fis Medi 30 Hydref 31
Mis Hydref 1 i Fis Rhagfyr 31 Ionawr 31

 

Cofnodion blynyddol
Cyfnod cofnodion blynyddol DTerfyn amser ar gyfer cofnodion
Mis Ionawr 1 i Fis Rhagfyr 31 Ionawr 31 y flwyddyn ganlynol

Sut i lenwi eich cofnodion gwastraff

Fe allwch chi lenwi eich cofnodion mewn un o ddwy ffordd;

Cyfoeth Naturiol Cymru
Canolfan Gofal Cwsmer
29 Heol Casnewydd
Caerdydd, CF24 0TP

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Rhestri dewis PDF [661.5 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.