Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Ynni gwynt

Y Rhaglen Ynni Gwynt a sut mae’n gweithio ar y tir rydym ni’n ei reoli

silhouette of Windfarms during a sunset

Y Rhaglen Ynni Gwynt

Mae Rhaglen Ynni Gwynt Cyfoeth Naturiol Cymru’n anelu at gynnwys datblygu ffermydd gwynt wrth reoli Ystâd Coetir Llywodraeth Cymru’n gynaliadwy.

Mae’r Rhaglen Ynni Gwynt yn gweithio gyda Datblygwyr dethol (Deiliaid Opsiynau) i ddarparu tua 75% o darged Llywodraeth Cymru ar gyfer cynhyrchu ynni gwynt ar y tir.

Prosiectau Egni Gwynt

Mae’r adran ganlynol yn darparu diweddariadau ar ddatblygiad pob Prosiect Ynni Gwynt o fis Hydref 2017.

Coedwig Clocaenog (hyd at 32 tyrbin / hyd at 96MW)

Datblygwr – Innogy Renewables UK Ltd

Ar hyn o bryd mae Innogy Renewables UK Ltd wrthi’n cyflawni’r amodau cynllunio cyn cychwyn ar y gwaith arfaethedig  o adeiladu yn gynnar yn 2018. Bydd y goedwig yn parhau i fod yn agored i’r cyhoedd o dan drefniadau mynediad arferol ar hyn o bryd, gyda dim ond ychydig o darfu yn lleol oherwydd gwaith cynnal a chadw ffyrdd a gweithrediadau gwaith coed arferol Cyfoeth Naturiol Cymru. 

Am fwy o wybodaeth am y Prosiect hwn ewch i dudalen prosiect Innogy Renewables UK Ltd 

Coedwig Dyfnant

Mae Coedwig Dyfnant o fewn Ardal Archwilio Strategol B Llywodraeth Cymru ac mae CNC yn adolygu'r Opsiwn gwag.

Nant y Moch

Datblygwr – Vattenfall

Gan Vattenfall mae Cytundeb Opsiwn SSA D - Nant y Moch ac maen nhw'n dal i archwilio potensial y safle o fewn ardal y Cytundeb Opsiwn.

Coedwig Ddwyreiniol Brechfa

Mae Coedwig Ddwyreiniol Brechfa o fewn Ardal Archwilio Strategol G Llywodraeth Cymru ac mae ganddi gynllun egni artraeth sydd wedi cael ei gymeradwyo gan yr Awdurdod Cynllunio.

Mae CNC yn ystyried y ffordd orau o roi'r datblygiad hwn ar waith.

Gorllewin Coedwig Brechfa hyd at 28 tyrbin / 57.4MW)

Datblygwr – Innogy Renewables UK Ltd

Mae’r cam adeiladu yn mynd rhagddo’n dda ar y safle. Mae sylfeini pob tyrbin bellach wedi’u gosod ac fe gwblhawyd y gwaith ym mis Awst 2017. Dechreuodd y tyrbinau gyrraedd ym mis Mehefin 2017 ac mae disgwyl i’r rhaglen hon barhau ymlaen at ddiwedd 2017. Mae’r gwaith ar adeiladau’r is-orsaf wedi’i gwblhau, mae’r gwaith o osod y trydan wedi dechrau ac mae’r gwaith ceblo yn mynd rhagddo ar y safle.

Erbyn Medi 18fed, 2017, mae un tyrbin bellach wedi’i osod yn gyflawn, a’r cynllun ydy bod y gwaith bellach i’w ganolbwyntio ar godi mwy o dyrbinau, os deil y tywydd. Y nod ydy dechrau cynhyrchu cyn diwedd y flwyddyn hon.

Mae’r caniatâd i gau Hawliau Tramwyo Cyhoeddus (HTC) dros dro bellach yn weithredol, gyda llwybrau eraill ar gael i’w defnyddio.

Am fwy o wybodaeth am y Prosiect hwn, ewch i’r dudalen prosiect yn Innogy Renewables UK

Pen y Cymoedd (76 tyrbin / 228MW)

Mae fferm wynt ar y tir fwyaf Cymru bellach yn llawn weithredol. Mae Cyfoeth Naturiol, Cymru’n gweithio’n agos gyda phersonél Vattenfall ar y safle i gwblhau ailosodiad a dod i gytundeb ar y cyfnod prydles weithredol o 25 mlynedd. Mae Pen y Cymoedd yn disgwyl cynhyrchu digon o ynni yn flynyddol i ateb gofynion trydan dros 188,000 o gartrefi’r DU, a bydd mwy na digon i gyfarfod â galw domestig awdurdodau lleol cyfagos Rhondda Cynon Taf a Chastell-nedd Port Talbot. Dros gyfnod bywyd y prosiect, fe ddisgwylir arbed 6.4 miliwn tunnel o CO2.

Mae Vattenfall hefyd yn adeiladu cynllun storio batri ar y safle. Bydd y system 22 MW – y credir mai hwn ydy’r prosiect batri a fferm wynt ar un safle fwyaf o’i fath yn y DU – yn darparu gwasanaeth dibynadwyedd grid ymateb cyflym i’r Grid Cenedlaethol, a elwir yn Ymateb Amledd Manylach.

Er mwyn cael gwell dealltwriaeth o’r safle ac i weld rhywfaint o’r gwaith sydd eisoes wedi’i gyflawni, mae rhywfaint o ffilm o'r awyr o Ben y Cymoedd ar gael i'w weld.

Mae Cwmni Buddiannau Cymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd wedi’i sefydlu i weinyddu’r Gronfa Gymunedol. Ceir mwy o wybodaeth yma: https://penycymoeddcic.cymru/home/.

Er bod caniatâd mynediad cyhoeddus yn dal mewn grym o fewn ardal y goedwig, gofynnir i gerddwyr a beicwyr mynydd gadw golwg allan am arolygwyr, arwyddion a hysbysfyrddau sy’n cyfleu gwybodaeth ynglŷn â gweithgarwch ar y safle. Gellir cael hyd i’r ardaloedd gwaith ar y map diweddaraf.

Am fwy o wybodaeth ar y Prosiect hwn, ewch i dudalen Vattenfall Project.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y Rhaglen neu Brosiectau Ynni Gwynt e-bostiwch: energydeliveryprogramme@naturalresourceswales.gov.uk

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.