Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ynni gwynt

Y Rhaglen Ynni Gwynt a sut mae’n gweithio ar y tir rydym ni’n ei reoli

Y Rhaglen Ynni Gwynt

Mae Rhaglen Ynni Gwynt Cyfoeth Naturiol Cymru’n anelu at gynnwys datblygu ffermydd gwynt wrth reoli Ystâd Coetir Llywodraeth Cymru’n gynaliadwy.

Mae’r Rhaglen Ynni Gwynt yn gweithio gyda Datblygwyr dewisol (Deiliaid Opsiynau) i gyflenwi cyfraniad arwyddocaol tuag at darged ynni gwyllt ar y tir Llywodraeth Cymru.

Prosiectau Egni Gwynt

Mae’r adran ganlynol yn darparu diweddariadau ar ddatblygiad pob Prosiect Ynni Gwynt o fis Mehefin 2018.

Coedwig Clocaenog (hyd at 32 tyrbin / hyd at 96MW)

Datblygwr – Innogy Renewables UK Ltd

Dechreuodd y gwaith o adeiladu prosiect ynni gwynt Coedwig Clocaenog o ddifrif ddiwedd mis Mawrth 2018. Mae’r Brodyr Jones o Ruthun, sef y Prif Gontractwyr, wedi mynd ati i sefydlu swyddfeydd yng ngogledd a de’r safle, mae’r gwaith concrit wedi’i adeiladu, ac mae mesurau lliniaru rheoli dŵr ar waith, yn barod ar gyfer y dasg o adeiladu 27 o sylfeini tyrbinau. Disgwylir i’r gwaith hwn gychwyn ym mis Mehefin 2018.

Am fwy o wybodaeth am y Prosiect hwn ewch i dudalen prosiect Innogy Renewables UK Ltd 

Coedwig Dyfnant

Mae Coedwig Dyfnant o fewn Ardal Archwilio Strategol B Llywodraeth Cymru ac mae CNC yn adolygu'r Opsiwn gwag.

Nant y Moch

Datblygwr – Vattenfall

Gan Vattenfall mae Cytundeb Opsiwn SSA D - Nant y Moch ac maen nhw'n dal i archwilio potensial y safle o fewn ardal y Cytundeb Opsiwn.

Coedwig Ddwyreiniol Brechfa

Mae Coedwig Ddwyreiniol Brechfa o fewn Ardal Archwilio Strategol G Llywodraeth Cymru ac mae ganddi gynllun egni artraeth sydd wedi cael ei gymeradwyo gan yr Awdurdod Cynllunio.

Mae CNC yn ystyried y ffordd orau o roi'r datblygiad hwn ar waith.

Gorllewin Coedwig Brechfa hyd at 28 tyrbin / 57.4MW)

Datblygwr – Innogy Renewables UK Ltd

Mae popeth yn mynd rhagddo ar amser ar gyfer rhoi Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa ar waith yn ystod yr haf. Dechreuodd y fferm wynt gynhyrchu ynni adnewyddadwy ddydd Iau 18 Ionawr 2018, ychydig dros flwyddyn ar ôl i’r gwaith adeiladu ddechrau.

Mae’r holl dyrbinau wedi’u hadeiladu, ac mae’r gwaith o’u profi a’u comisiynu yn digwydd ar draws y safle. Mae’r gwaith adfer yn mynd rhagddo, gan ganolbwyntio ar osod wyneb terfynol ar y ffyrdd, ac mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio’n agos gydag Innogy er mwyn trefnu les weithredol am 25 mlynedd.

Mae CNC, Innogy a Chyngor Sir Gâr wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau y gellir cyflawni’r Cynllun Rheoli Cynefinoedd yn llwyddiannus dros oes y Fferm Wynt.

Ymhellach, mae Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa wedi cael ei rhoi ar y rhestr fer ar gyfer Rhagoriaeth Adeiladu yng Ngwobr Cynaliadwyedd Cymru a Gwobr Prosiect Ynni Adnewyddadwy’r Flwyddyn Busnes Gwyrdd.

Y Diweddaraf am y Gronfa Gymunedol

Bydd Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa yn esgor ar becyn buddsoddiad cymunedol o £459,200 y flwyddyn, indecs gyswllt, a fydd ar gael ar ôl i’r fferm wynt gael ei rhoi ar waith yn llwyr yn 2018. Bydd hyn yn arwain at fuddsoddiad o fwy nag £11 miliwn i gyd dros oes y fferm wynt, y disgwylir iddi fod yn 25 mlynedd. Mae Innogy wedi bod yn gweithio gyda chymunedau lleol a rhanddeiliaid allweddol i deilwra’r gronfa fel y gellir elwa i’r eithaf ar y buddsoddiad sylweddol hwn. Mae contract gweinyddu’r gronfa gymunedol wrthi’n cael ei gwblhau a bydd yn cael ei arwyddo cyn bo hir. Ar ôl i hyn gael ei gwblhau, bydd Innogy mewn sefyllfa i rannu manylion am weinyddwr y gronfa a’r camau nesaf o ran lansio’r gronfa gymunedol.


Am fwy o wybodaeth am y Prosiect hwn, ewch i’r dudalen prosiect yn Innogy Renewables UK

Pen y Cymoedd (76 tyrbin / 228MW)

Mae fferm wynt ar y tir fwyaf Cymru bellach yn llawn weithredol. Mae Cyfoeth Naturiol, Cymru’n gweithio’n agos gyda phersonél Vattenfall ar y safle i gwblhau ailosodiad a dod i gytundeb ar y cyfnod prydles weithredol o 25 mlynedd. Mae Pen y Cymoedd yn disgwyl cynhyrchu digon o ynni yn flynyddol i ateb gofynion trydan dros 188,000 o gartrefi’r DU, a bydd mwy na digon i gyfarfod â galw domestig awdurdodau lleol cyfagos Rhondda Cynon Taf a Chastell-nedd Port Talbot. Dros gyfnod bywyd y prosiect, fe ddisgwylir arbed 6.4 miliwn tunnel o CO2.

Mae Vattenfall hefyd yn adeiladu cynllun storio batri ar y safle. Bydd y system 22 MW – y credir mai hwn ydy’r prosiect batri a fferm wynt ar un safle fwyaf o’i fath yn y DU – yn darparu gwasanaeth dibynadwyedd grid ymateb cyflym i’r Grid Cenedlaethol, a elwir yn Ymateb Amledd Manylach.

Er mwyn cael gwell dealltwriaeth o’r safle ac i weld rhywfaint o’r gwaith sydd eisoes wedi’i gyflawni, mae rhywfaint o ffilm o'r awyr o Ben y Cymoedd ar gael i'w weld.

Mae Cwmni Buddiannau Cymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd wedi’i sefydlu i weinyddu’r Gronfa Gymunedol. Ceir mwy o wybodaeth yma: https://penycymoeddcic.cymru/home/.

Er bod caniatâd mynediad cyhoeddus yn dal mewn grym o fewn ardal y goedwig, gofynnir i gerddwyr a beicwyr mynydd gadw golwg allan am arolygwyr, arwyddion a hysbysfyrddau sy’n cyfleu gwybodaeth ynglŷn â gweithgarwch ar y safle. Gellir cael hyd i’r ardaloedd gwaith ar y map diweddaraf.

Am fwy o wybodaeth ar y Prosiect hwn, ewch i dudalen Vattenfall Project.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y Rhaglen neu Brosiectau Ynni Gwynt e-bostiwch: energydeliveryprogramme@naturalresourceswales.gov.uk

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.