Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Rydym wrthi'n cynnal adolygiad ffurfiol o'n polisi ar y defnydd o arfau tanio a gweithgareddau saethu ar y tir rydym yn ei reoli. 

Mae'r adolygiad yn cael ei gynnal oherwydd deddfwriaeth newydd a gyflwynwyd yng Nghymru ac yn sgil pryderon gan randdeiliaid. Os caiff arfau tanio eu defnyddio ar y tir rydym yn ei reoli, rydym am sicrhau y cânt eu defnyddio am y rhesymau cywir, dan yr amgylchiadau cywir ac yn y ffordd orau posibl. 

Caiff arfau tanio eu defnyddio at dri diben bras ar y tir rydym yn ei reoli:

  • Caiff arfau tanio eu defnyddio gennym i reoli rhywogaethau gwyllt sy'n effeithio ar ein hamcanion;
  • Caiff arfau tanio eu defnyddio gan bobl eraill i reoli rhywogaethau gwyllt sy'n effeithio ar amcanion rheoli tir ein cymdogion;
  • Caiff ein tir ei brydlesu ar gyfer saethu anifeiliaid hela a gweithgareddau eraill sy'n defnyddio arfau tanio 

Nod yr ymgynghoriad hwn yw deall eich barn chi am ein cynigion drafft a ph'un a oes unrhyw faterion eraill rydych yn credu y dylem fod yn eu hystyried. 

Byddwn yn defnyddio hyn i lywio'r gwaith o ddatblygu datganiad sefyllfa ar y defnydd o arfau tanio ar y tir rydym yn ei reoli. 

Sut i ymateb

Dylech anfon eich sylwadau erbyn 4pm ar 25 Ebrill 2018. Gallwch ymateb yn y ffyrdd canlynol:

Arolwg ymateb ar-lein

https://www.smartsurvey.co.uk/s/ShootingReviewconsultation/

E-bost: 

Adolygiad.saethu@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Post:

Ymateb i Ymgynghoriad Adolygiad Saethu
Cyfoeth Naturiol Cymru,
Ty Cambria,
29 29 Heol Casnewydd,
Caerdydd, CF24 0T

Rhif ffôn

0300 065 3000

Archwilio mwy

Gwefannau Eraill

Gweler hefyd

see also

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.