Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Cynnig defnyddio arian Tâl Uned Gwella Amgylcheddol ar gyfer gweithredu camau hydromorffolegol

Beth yw’r Tâl Uned Gwella Amgylcheddol (TUGA)?

Mae’r TUGA yn dâl ychwanegol at fil tynnwr dŵr. Rydym wedi’i gasglu er 2008, fel y gallwn ddigolledu tynwyr pan orfodwn newid eu trwyddedau tynnu oherwydd bod y cyfryw, yn eu ffurf bresennol, yn difrodi’r amgylchedd. 

Beth yw “camau hydromorffolegol"?

Mae camau hydromorffolegol yn foddion gwella llif afonydd, nei lefelau dŵr, er mwyn gwrthweithio effeithiau difrodus tynnu dŵr ar yr amgylchedd naturiol. Mae llawer o gamau hydromorffolegol dichonol, gan gynnwys rheoli gwaddod, ac adfer cynefinoedd trwy greu mannau silio a magu.

Dogfen ymateb i ymgynghoriad

Ymgynghorodd Asiantaeth yr Amgylchedd a Cyfoeth Naturiol Cymru ynghylch y Bwriad defnyddio arian Tâl Uned Gwella Amgylcheddol (TUGA) ar gyfer gweithredu camau hydromorffolegol i fynd i’r afael â thynnu anghynaladwy o 22 Mawrth hyd 14 Mehefin. Cyhoeddwyd dogfen ymateb i’r ymgynghoriad ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd.

Beth olyga hyn i Gymru?

Byddwn yn gweithio â Llywodraeth Cymru er mwyn penderfynu sut, ac os, y dylid defnyddio arian TUGA i weithredu camau hydromorffolegol, yn ddewis mwy cost-effeithiol ar gyfer mynd i’r afael â thyniadau anghynaliadwy yng Nghymru. Bydd ymatebion i’r ymgynghoriad yn ein cynorthwyo i benderfynu, ac yn pennu’r dull gweithredu addasaf. Amlinellir cynlluniau terfynol yn Strategaeth Ddŵr Llywodraeth Cymru, yr ydys yn ei datblygu ar hyn o bryd.

Gallwch weld manylion llawn y sylwadau a dderbyniasom, a’n hymateb ffurfiol ni i’r ymgynghoriad ar wefan Asiantaeth yr Amgychedd.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.